výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

1Krn 6, 1-66

1 Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari. 2 Synové Geršomovi se jmenovali: Libni a Šimei. 3 Synové Kehatovi: Amram, Jishar, Hebron a Uziel. 4 Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské rody podle jejich otců. 5 Geršomovi patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima, 6 jeho syn Joach, jeho syn Ido, jeho syn Zerach a jeho syn Jeotraj. 7 Synové Kehatovi: jeho syn Aminadab, jeho syn Korach, jeho syn Asir, 8 jeho syn Elkána, jeho syn Ebiasaf, jeho syn Asir, 9 jeho syn Tachat, jeho syn Uriel, jeho syn Uziáš a jeho syn Šaul. 10 Synové Elkánovi: Amasaj, Achimot, 11 jeho syn Elkána, jeho syn Cofaj, jeho syn Nachat, 12 jeho syn Eliab, jeho syn Jerocham, jeho syn Elkána a jeho syn Samuel. 13 Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš. 14 Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn Šimei, jeho syn Uza, 15 jeho syn Šimea, jeho syn Chagiáš a jeho syn Asajáš. 16 Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla. 17 Předtím než Šalomoun v Jeruzalémě postavil Hospodinův chrám, sloužili zpěvem před Příbytkem, před Stanem setkávání. Ke službě nastupovali podle svého pořádku. 18 Nastupovali společně se svými syny: Ze synů Kehatových: zpěvák Heman, syn Joele, syna Samuelova, 19 syna Elkánova, syna Jerochamova, syna Elielova, syna Toachova, 20 syna Cufova, syna Elkánova, syna Machatova, syna Amasajova, 21 syna Elkánova, syna Joelova, syna Azariášova, syna Cefaniášova, 22 syna Tachatova, syna Asirova, syna Ebiasafova, syna Korachova, 23 syna Jisharova, syna Kehatova, syna Leviho, syna Izraelova. 24 Po pravici mu stál jeho bratr Asaf, syn Berechiáše, syna Šimeova, 25 syna Michaelova, syna Baaseášova, syna Malkiášova, 26 syna Etniho, syna Zerachova, syna Adajášova, 27 syna Etanova, syna Zimova, syna Šimeiho, 28 syna Jachatova, syna Geršomova, syna Leviho. 29 Nalevo stál z jejich bratrů, synů Merariho: Etan, syn Kišiho, syna Abdiho, syna Maluchova, 30 syna Chašabiášova, syna Amaciášova, syna Chilkiášova, 31 syna Amciho, syna Baniho, syna Šemerova, 32 syna Machliho, syna Mušiho, syna Merariho, syna Leviho. 33 Jejich bratrům levitům byla svěřena veškerá služba Příbytku, totiž Hospodinova domu. 34 Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování Izraele podle všech příkazů Božího služebníka Mojžíše. 35 Toto jsou synové Áronovi: jeho syn Eleazar, jeho syn Pinchas, jeho syn Abišua, 36 jeho syn Buki, jeho syn Uzi, jeho syn Zerachiáš, 37 jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitub, 38 jeho syn Sádok a jeho syn Achimaac. 39 Toto jsou sídliště a osady na jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: 40 V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v okolí. 41 Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. 42 Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, 43 Chilen, Debir, 44 Ašan, Jutu a Bet-šemeš s jejich pastvinami. 45 Z území kmene Benjamín dostali Gibeon, Gebu, Alemet a Anatot s jejich pastvinami. Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. 46 Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. 47 Synům Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu. 48 Synům Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. 49 Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. 50 Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín. 51 Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. 52 V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, 53 Jokmeam, Bet-choron, 54 Ajalon a Gat-rimon s jejich pastvinami. 55 Ostatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území poloviny kmene Manasesova Aner a Bileám s jejich pastvinami. 56 Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami. 57 Z kmene Isachar dostaly Kedeš, Dobrat, 58 Rámot a Anem s jejich pastvinami. 59 Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon, 60 Chukok a Rechob s jejich pastvinami. 61 Z kmene Neftalí dostaly galilejský Kedeš, Chamon a Kiriatajim s jejich pastvinami. 62 Zbývajícím synům Merariho přidělili z kmene Zabulon Jokneam, Kartu, Rimon a Tábor s jejich pastvinami. 63 Na východním břehu Jordánu naproti Jerichu dostali z kmene Ruben pouštní Becer, Jahcu, 64 Kedemot a Mefaat s jejich pastvinami. 65 Z kmene Gádova dostali Rámot v Gileádu, Machanajim, 66 Chešbon a Jaezer s jejich pastvinami.

1Krn 6, 1-66

Verš 1
Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari.
Gn 46:11 - Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari.
Ex 6:16 - Toto jsou jména synů Leviho podle pořadí jejich narození: Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let.
Nm 26:57 - Toto je výčet levitů po jejich rodech: Geršon a z něj rod geršonský, Kehat a z něj rod kehatský, Merari a z něj rod merarijský.
1Krn 23:6 - David levity rozdělil na oddíly podle příslušnosti k Leviho synům Geršonovi, Kehatovi a Merarimu.

Verš 8
jeho syn Elkána, jeho syn Ebiasaf, jeho syn Asir,
2Sam 8:17 - Sádok, syn Achitubův, a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžími, Serajáš byl písařem
2Sam 15:27 - Král ještě knězi Sádokovi řekl: "Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. Ať jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn Achimaac a jeho syn Jonatan.

Verš 16
Toto jsou muži, které David pověřil zpěvem v domě Hospodinově, když tam spočinula Truhla.
Ex 6:17 - Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami.

Verš 49
Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům.
Ex 30:7 - Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno, když vyčistí kahany,
Ex 30:10 - Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše pokolení se na něm bude krví oběti za hřích konat obřad smíření, a to jednou za rok, v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu."
Nm 4:16 - Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm - nad svatými věcmi i jejich příslušenstvím."
Nm 7:10 - V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář.
Nm 18:1 - Hospodin řekl Áronovi: "Ty a tvoji synové spolu s celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu kněžství poneseš zodpovědnost jen ty a tvoji synové.

Verš 22
syna Tachatova, syna Asirova, syna Ebiasafova, syna Korachova,
Ex 6:24 - Synové Korachovi: Asir, Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny.

Verš 56
Rody synů Geršomových dostaly z území poloviny kmene Manasesova Golan v Bášanu a Aštarot s jejich pastvinami.
Joz 21:12 - Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův.

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.