výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Jn 3, 1-24

1 Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho. 2 Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je. 3 A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On. 4 Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona. 5 A vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu. 6 Ktokoľvek zostáva v Ňom, nehreší; a ktokoľvek hreší, nevidel Ho, ani nepoznal. 7 Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je On spravodlivý. 8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky. 9 Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. 10 Podľa toho poznať deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata. 11 Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali. 12 Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé. 13 Nedivte sa, bratia, keď vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje [brata], zostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí brata, je vrah, a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život. 16 Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov. 17 Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska? 18 Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. 19 Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním, 20 že keď nás odsudzuje srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. 21 Milovaní, ak nás srdce neobviňujte, máme dôveru v Boha, 22 a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a robíme, čo Mu je milé. 23 A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal. 24 Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to jest podľa Ducha, ktorého nám dal.

1Jn 3, 1-24

Verš 1
Pozrite, akú lásku dal nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal Jeho.
Jn 1:12 - Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,

Verš 2
Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je.
Iz 56:5 - Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a dcéry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté.
Jn 1:12 - Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno,
Rim 8:15 - Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!
Gal 3:26 - Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi.
Gal 4:6 - A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!
Mt 5:12 - radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.
Rim 8:18 - Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.
2Kor 4:17 - Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy,
Flp 3:21 - On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu.
Kol 3:4 - Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.

Verš 4
Každý, kto pácha hriech, koná aj proti zákonu; hriech je predsa prestúpením zákona.
1Jn 5:17 - Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti.

Verš 5
A vy viete, že On sa zjavil, aby sňal hriechy, a v Ňom nieto hriechu.
Iz 53:12 - Preto mu dám podiel s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korisť, pretože obetoval svoj život na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov.
1Tim 1:15 - Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý;
Iz 53:9 - Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo ľsti v jeho ústach.
2Kor 5:21 - Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.
1Pt 2:22 - On nikdy hriechu neučinil, ani ľsti nebolo v Jeho ústach;

Verš 7
Deti, nech vás nikto nezvedie. Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je On spravodlivý.
1Jn 2:29 - Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že aj každý, kto činí spravodlivosť, narodil sa z Neho.

Verš 9
Ktokoľvek sa z Boha narodil, nepácha hriech, lebo Jeho semeno zostáva v ňom; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha.
1Jn 5:18 - Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne.
1Pt 1:23 - veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena.

Verš 11
Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali.
1Jn 3:23 - A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.

Verš 12
Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé.
Gn 4:8 - Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho.
Heb 11:4 - Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy.

Verš 13
Nedivte sa, bratia, keď vás svet nenávidí.
Jn 15:18 - Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás.

Verš 14
My vieme, že sme prešli zo smrti do života, pretože milujeme bratov. Kto nemiluje [brata], zostáva v smrti.
1Jn 2:10 - Kto miluje brata, zostáva vo svetle a nieto v ňom nič pohoršujúceho.

Verš 15
Každý, kto nenávidí brata, je vrah, a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.
Mt 5:21 - Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ; kto by však zabil, prepadne súdu.
Gal 5:21 - závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.

Verš 16
Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov.
Jn 15:13 - Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.

Verš 17
Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?
Dt 15:7 - Ak by bol niekto spomedzi tvojich bratov chudobný v niektorom z tvojich miest v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, nezatvrdzuj svoje srdce a nezavieraj ruku pred svojím chudobným bratom,
Lk 3:11 - Odpovedal im: Kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá; a kto má pokrm, nech urobí podobne.
Jak 2:15 - Ak brat alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm,

Verš 22
a o čokoľvek prosíme, berieme od Neho, pretože zachovávame Jeho prikázanie a robíme, čo Mu je milé.
Jer 29:12 - Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás.
Mt 7:8 - Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.
Mt 21:22 - A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou.
Mk 11:24 - Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.
Lk 11:9 - Aj ja hovorím: Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené;
Jn 14:13 - a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi.
Jn 16:24 - Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná.
Jak 1:5 - Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.
1Jn 5:14 - A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás.

Verš 23
A toto je Jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal.
Jn 6:29 - Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal.
Jn 17:3 - A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.
Lv 19:18 - Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.
Mt 22:39 - A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali.
Jn 15:12 - To je moje prikázanie, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval.
Ef 5:2 - a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.
1Sol 4:9 - O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok.
1Pt 4:8 - A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
1Jn 4:21 - A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.

Verš 24
Kto zachováva Jeho prikázania, zostáva v Bohu a Boh v ňom. A podľa toho poznávame, že zostáva v nás, to jest podľa Ducha, ktorého nám dal.
Jn 14:23 - Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.
Jn 15:10 - Ak zachováte moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako ja som zachoval prikázania svojho Otca a zostávam v Jeho láske.
1Jn 4:12 - Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá.

1Jn 3,1-2 - Porov. 2 Pt 1, 4; 1 Kor 13, 12.

1Jn 3,4 - "Bezprávie" (gr. anomía = prestúpenie zákona) – teda hriech je priestupkom proti Božiemu zákonu, je "neprávosťou" (1, 9).

1Jn 3,6 - "Kto ostáva v ňom, nehreší", t. j. kto vierou a láskou zostáva v spojení s Kristom; kto hreší, nepozná vierou náležite Krista, a teda ani nie je s ním úplne spojený.

1Jn 3,8 - "Je z diabla", je pod zhubným vplyvom diablovým a necháva sa ním zvádzať (porov. Jn 8, 44).

1Jn 3,9 - Semeno posväcujúcej milosti a Božieho života v nás. "Nemôže hrešiť": niežeby nemohol vôbec hrešiť, ale zrodený z Boha stáva sa v Kristovi novým stvorením a ako taký je v osobitnej Božej ochrane, kým sa svojvoľne nepripraví o milosť.

1Jn 3,13-15 - Kresťanská láska je znakom nadprirodzeného života, a tak oslobodenia od hriechu a smrti.

1Jn 3,20 - Boh je väčší ako naše srdce vo svojom milosrdenstve (porov. Lk 1, 49–50). Ak naozaj praktizujeme lásku, Boh ju aj napriek našim hriechom objaví v našom srdci (Jn 21, 17).