výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

1Jn 3, 1-24

1 ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃ 2 אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃ 3 וכל אשר לו תקוה כזאת יטהר את עצמו כאשר טהור גם הוא׃ 4 כל העשה חטא גם פשע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה׃ 5 וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא׃ 6 כל העמד בו לא יחטא כל החוטא לא ראהו גם לא ידעו׃ 7 בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃ 8 והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃ 9 כל הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד׃ 10 ונודעו בזאת בני האלהים ובני השטן כל איש אשר לא יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל אשר לא יאהב את אחיו׃ 11 כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃ 12 לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק׃ 13 אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃ 14 אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃ 15 כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃ 16 בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃ 17 ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃ 18 בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃ 19 ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃ 20 כי אם לבבנו ירשיע אתנו האלהים נשגב הוא מלבבנו וידע את כל׃ 21 אהובי אם לבבנו לא ירשיענו בטחון לנו באלהים׃ 22 וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃ 23 וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו׃ 24 והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו׃

1Jn 3, 1-24

Verš 1
ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃
Jn 1:12 - והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃

Verš 2
אהובי עתה בנים לאלהים אנחנו ועוד לא נגלה מה נהיה אך ידענו כי בהגלותו נדמה לו כי נראהו כאשר הוא׃
Iz 56:5 - ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יכרת׃
Jn 1:12 - והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃
Rim 8:15 - כי לא קבלתם רוח עבדות לשוב לירא כי אם קבלתם רוח משפט בנים אשר בו קראים אנחנו אבא אבינו׃
Gal 3:26 - כי כלכם בני אלהים אתם על ידי האמונה במשיח ישוע׃
Gal 4:6 - ויען כי בנים אתם שלח האלהים בלבבכם את רוח בנו הקורא אבא אבינו׃
Mt 5:12 - שמחו וגילו כי שכרכם רב בשמים כי כן רדפו את הנביאים אשר היו לפניכם׃
Rim 8:18 - כי אחשב אשר ענויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להגלות עלינו׃
2Kor 4:17 - כי לחצנו אשר הוא קל ואך לרגע יביא לנו כבוד עולמים גדול ורב עד למאד׃
Flp 3:21 - כי אזרחותנו בשמים היא ומשם מחכים אנחנו למושיענו אדנינו ישוע המשיח׃ [ (Philippians 3:22) אשר יחליף את גוף שפלותנו להיותו דומה לגוף כבודו כפי כח יכלתו לכבש הכל תחתיו׃ ]
Kol 3:4 - בעת הגלות המשיח אשר הוא חייכם גם אתם תגלו עמו בכבוד׃

Verš 4
כל העשה חטא גם פשע בתורה הוא והחטא הוא פשע בתורה׃
1Jn 5:17 - כל מעשה שלא כמשפט חטא היא ויש חטא שלא למות׃

Verš 5
וידעתם כי הוא נגלה לשאת את חטאינו ובו אין חטא׃
Iz 53:12 - לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע׃
1Tim 1:15 - נאמן הדבר וראוי להתקבל על כל כי המשיח ישוע בא לעולם להושיע את החטאים אשר אנכי הגדול בהם׃
Iz 53:9 - ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במתיו על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו׃
2Kor 5:21 - כי את אשר לא ידע חטאת אתו עשה לחטאת בעדנו למען נהיה בו אנחנו לצדקת אלהים׃
1Pt 2:22 - אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃

Verš 7
בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃
1Jn 2:29 - אם ידעתם כי צדיק הוא דעו כי כל עשה צדקה נולד ממנו׃

Verš 9
כל הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד׃
1Jn 5:18 - ידענו כי כל הנולד מאת האלהים לא יחטא כי אשר ילד מאת האלהים ישמר את נפשו והרע לא יגע בו׃
1Pt 1:23 - כנולדים מחדש לא מזרע נשחת כי אם מזרע לא ישחת במאמר אלהים החי והקים לעולם׃

Verš 11
כי זאת היא השמועה אשר שמעתם מראש לאהבה איש את רעהו׃
1Jn 3:23 - וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו׃
Jn 13:34 - מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃
Jn 15:12 - הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃

Verš 12
לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק׃
Gn 4:8 - ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃
Heb 11:4 - באמונה הקריב הבל לאלהים זבח טוב מקין אשר היה לו לעדות כי צדיק הוא בהעיד אלהים על מנחתיו ובה עודנו מדבר אחרי מותו׃

Verš 13
אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃
Jn 15:18 - אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃

Verš 14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
1Jn 2:10 - האהב את אחיו יעמד באור ומכשול אין בו׃

Verš 15
כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃
Mt 5:21 - שמעתם כי נאמר לקדמונים לא תרצח ואשר ירצח מחיב הוא לבית דין׃
Gal 5:21 - צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃

Verš 16
בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃
Jn 15:13 - אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃
Ef 5:2 - והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃

Verš 17
ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃
Dt 15:7 - כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון׃
Lk 3:11 - ויען ויאמר אליהם מי אשר לו כתנות שתים הוא יחלק לאשר אין לו ומי אשר לו מזון ככה יעשה גם הוא׃
Jak 2:15 - אח או אחות אם יהיו בעירם ובחסר לחם יומם׃

Verš 22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
Jer 29:12 - וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושמעתי אליכם׃
Mt 7:8 - כי כל השאל יקבל והדרש ימצא והדפק יפתח לו׃
Mt 21:22 - וכל אשר תשאלו בתפלה ואתם מאמינים תקחהו׃
Mk 11:24 - על כן אני אמר לכם כל אשר תשאלו בהתפללכם האמינו כי תקחו ויהי לכם׃
Lk 11:9 - וגם אני אמר לכם שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
Jn 14:13 - וכל אשר תשאלו בשמי אעשנו למען יכבד האב בבנו׃
Jn 16:24 - עד עתה לא שאלתם דבר בשמי שאלו ותקחו למען תמלא שמחתכם׃
Jak 1:5 - ואיש מכם כי יחסר חכמה יבקשנה מאלהים הנותן לכל בנדיבה ובאין גערה ותנתן לו׃
1Jn 5:14 - וזה הוא בטחוננו אליו אשר אם נשאל דבר כפי רצונו ישמענו׃

Verš 23
וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו׃
Jn 6:29 - ויען ישוע ויאמר אליהם זאת פעלת אלהים כי תאמינו בזה אשר הוא שלחו׃
Jn 17:3 - ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת׃
Lv 19:18 - לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה׃
Mt 22:39 - והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃
Jn 13:34 - מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃
Jn 15:12 - הנה זאת מצותי כי תאהבון איש את אחיו כאשר אהבתיכם׃
Ef 5:2 - והתהלכו באהבה כאשר גם המשיח אהב אתנו והקריב את נפשו בעדנו לקרבן וזבח לאלהים לריח ניחוח׃
1Sol 4:9 - ועל אהבת האחים אין צרך לכתב אליכם הלא אף אתם למודי יהוה לאהבה איש את רעהו׃
1Pt 4:8 - ולפני כל דבר אהבו איש את אחיו אהבה חזקה כי על רב פשעים תכסה האהבה׃
1Jn 4:21 - וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃

Verš 24
והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו׃
Jn 14:23 - ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃
Jn 15:10 - אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃
1Jn 4:12 - את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃

1Jn 3,1-2 - Porov. 2 Pt 1, 4; 1 Kor 13, 12.

1Jn 3,4 - "Bezprávie" (gr. anomía = prestúpenie zákona) – teda hriech je priestupkom proti Božiemu zákonu, je "neprávosťou" (1, 9).

1Jn 3,6 - "Kto ostáva v ňom, nehreší", t. j. kto vierou a láskou zostáva v spojení s Kristom; kto hreší, nepozná vierou náležite Krista, a teda ani nie je s ním úplne spojený.

1Jn 3,8 - "Je z diabla", je pod zhubným vplyvom diablovým a necháva sa ním zvádzať (porov. Jn 8, 44).

1Jn 3,9 - Semeno posväcujúcej milosti a Božieho života v nás. "Nemôže hrešiť": niežeby nemohol vôbec hrešiť, ale zrodený z Boha stáva sa v Kristovi novým stvorením a ako taký je v osobitnej Božej ochrane, kým sa svojvoľne nepripraví o milosť.

1Jn 3,13-15 - Kresťanská láska je znakom nadprirodzeného života, a tak oslobodenia od hriechu a smrti.

1Jn 3,20 - Boh je väčší ako naše srdce vo svojom milosrdenstve (porov. Lk 1, 49–50). Ak naozaj praktizujeme lásku, Boh ju aj napriek našim hriechom objaví v našom srdci (Jn 21, 17).