výhody registrácie

1. Jánov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1Jn 2, 1-29

1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. 2 On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. 3 Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. 4 Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. 5 Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom. 6 Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on. 7 Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli. 8 A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. 9 Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. 10 Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. 11 Ale kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. 12 Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy. 13 Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem: Premohli ste Zlého. 14 Napísal som vám, deti: Poznali ste Otca. Napísal som vám, otcovia: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého. 15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. 17 A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky. 18 Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. 20 Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. 21 Nenapísal som vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte, a preto, že nijaká lož nie je z pravdy. 22 Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna. 23 Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. 24 Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. 25 A prisľúbenie, ktoré nám dal on, je večný život. 26 Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. 27 A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom. 28 A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení. 29 Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil.

1Jn 2, 1-29

Verš 1
Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého.
1Tim 2:5 - Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,
Heb 7:25 - Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral.

Verš 2
On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
Rim 3:25 - Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy
2Kor 5:18 - Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia.
Kol 1:20 - a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.
1Jn 4:10 - Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.
Jn 4:42 - A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“
1Jn 4:14 - A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta.

Verš 4
Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy.
1Jn 4:20 - Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

Verš 5
Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom.
Jn 13:35 - Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“

Verš 6
Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on.
Jn 13:15 - Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.
1Pt 2:21 - Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.

Verš 7
Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie je slovo, ktoré ste počuli.
2Jn 1:5 - A teraz ťa, pani, prosím - ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku -, aby sme jeden druhého milovali.

Verš 8
A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo.
Jn 13:34 - Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.
Jn 15:12 - Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Verš 10
Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením.
1Jn 3:14 - My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti.
Jn 12:35 - Ježiš im povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide.

Verš 12
Píšem vám, deti: Pre jeho meno máte odpustené hriechy.
Lk 24:47 - a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.
Sk 4:12 - A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“
Sk 13:38 - Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon,

Verš 15
Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska.
Rim 12:2 - A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Gal 1:10 - Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.
Jak 4:4 - Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.

Verš 17
A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.
Ž 90:10 - Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame.
Iz 40:6 - Čuj! Ktosi hovorí: „Volaj!“ Ja vravím: „Čo mám volať?“ „Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet:
1Kor 7:31 - a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali, lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa.
Jak 1:10 - bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy:
Jak 4:14 - - vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.
1Pt 1:24 - Lebo každé telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Tráva uschne, kvet odpadne,

Verš 18
Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina.
Mt 24:5 - Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som Mesiáš.« A mnohých zvedú.
2Sol 2:3 - Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia,

Verš 19
Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás.
Ž 41:9 - „Už ho prikvačila zlá choroba; a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane.“
Sk 20:30 - Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou.
1Kor 11:19 - Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí.

Verš 20
Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci.
Ž 45:7 - Tvoj trón, Bože, trvá naveky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Ž 133:2 - Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.
2Kor 1:21 - A Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal,
Heb 1:9 - Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“

Verš 23
Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.
Lk 12:9 - Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.
2Tim 2:12 - Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať. Ak ho zaprieme, aj on zaprie nás.

Verš 27
A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.
Jer 31:34 - Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť: »Poznajte Pána!«, pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších - hovorí Pán. Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem.“
Heb 8:11 - A nik už nebude poúčať svojho druha ani brat svojho brata slovami: »Poznaj Pána,« lebo ma budú poznať všetci, od najmenšieho až po najväčšieho z nich,

Verš 28
A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.
Mk 8:38 - Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“
1Jn 3:2 - Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

1Jn 2,1 - "Zástanca" (gr. parákletos) vyjadruje kňazskú funkciu Ježiša Krista, ktorý sa prihovára za nás; v Jánovom evanjeliu "Zástancom" ("Tešiteľom") je Duch Svätý (porov. Jn 14, 16.26; 15, 26; 16, 7).

1Jn 2,4 - Poznanie sa tu nechápe ako čisto intelektuálne, ale praktické, sprevádzané duchovným a mravným životom.

1Jn 2,8 - Prikázanie lásky známe v Starom zákone sa stáva novým čiže dokonalým vďaka Kristovi, ktorý nás poučil príkladom, ako ho máme zachovávať (porov. Jn 13, 34). Prikázanie "nové" znamená, že ani Židia, ani pohania ho nepoznali v jeho kresťanskom uskutočňovaní.

1Jn 2,15 - "Svet" vo Svätom písme označuje často sily, ktoré sa protivia vykúpeniu. Ján tu rozumie skazenú ľudskú spoločnosť, ktorá je v otroctve kniežaťa tmy.

1Jn 2,18 - "Posledná hodina", ktorej trvanie nie je upresnené, je tá, v ktorej pôsobí antikrist šírením bludu (porov. 2 Tim 3, 1; Jak 5, 3; Júd 18). Výraz "antikrist" sa v Novom zákone používa iba tu a vo veršoch 22; 4, 3; 2 Jn 7. Konkrétne sú to falošní učitelia, ktorí – hoci patrili ku kresťanskému spoločenstvu – sú v protive s učením apoštolov.Pred konečným príchodom Krista, Pána, má sa najprv zjaviť jeho protivník antikrist, ktorého potom Kristus zničí.Ale už teraz diabolské moci sú v činnosti a napádajú Kristovo kráľovstvo.

1Jn 2,20 - Od Svätého, t. j. od Krista. Kresťania, ktorí dostali Ducha Svätého, môžu odolávať falošným učiteľom.

1Jn 2,22 - Pravdepodobne myslí na bludára Kerinta, ktorý považoval Krista za obyčajného človeka. Bludári nepripúšťali, že Ježiš je Kristus, a neuznávali ani jeho božskú prirodzenosť.

1Jn 2,24 - Čiže v apoštolskej alebo v krstnej katechéze o Ježišovi Kristovi.

1Jn 2,27 - "Pomazanie" čiže Duch Svätý, ktorého prijali, ostáva v nich, takže môžu odolávať falošným učiteľom.