výhody registrácie

2. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Pt 3, 1-18

1 Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som karhaním prebúdzal vaše čisté myslenie, 2 aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci, a na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. 3 Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce, 4 a budú sa posmievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia! 5 Tým, čo to tvrdia, totiž uniklo, že nebesá boli oddávna a zem na Božie slovo povstala z vody a spočíva na vode. 6 Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. 7 To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. 8 To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. 10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. 11 Keď sa toto všetko má rozplynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, 12 čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave?! 13 Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. 14 Preto, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usilujte sa, aby vás Pán našiel nepoškvrnených a bezúhonných, v pokoji. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. 16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné Písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu. 17 Vy teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bezbožníkov a nepadli zo svojho pevného postavenia, 18 ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky. Amen.

2Pt 3, 1-18

Verš 1
Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som karhaním prebúdzal vaše čisté myslenie,
2Pt 1:13 - Pokladám za správne, kým som v tomto stane tela, prebúdzať a napomínať vás.

Verš 3
Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce,
1Tim 4:1 - Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov
2Tim 3:1 - Uvedom si však, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy.
Júd 1:18 - Veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí.

Verš 4
a budú sa posmievať: Čo sa stalo so sľubom o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia!
Ez 12:22 - Človeče, aké to máte porekadlo o krajine Izraela, že dni plynú a zo všetkých videní nie je nič?

Verš 5
Tým, čo to tvrdia, totiž uniklo, že nebesá boli oddávna a zem na Božie slovo povstala z vody a spočíva na vode.
Gn 1:9 - Boh povedal: Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina. Tak sa aj stalo.
Ž 24:2 - Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch.

Verš 6
Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený.
Gn 7:10 - Keď prešlo sedem dní, valila sa voda potopy na zem.
Gn 7:21 - Zahynuli všetky tvory, ktoré sa pohybovali po zemi, vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy, ktoré sa hýbali po zemi, i všetci ľudia.

Verš 7
To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.
2Pt 3:10 - Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.
Ž 102:26 - Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk.
Iz 51:6 - Pozdvihnite oči k nebesiam a pozrite dole na zem, lebo nebesá sa rozplynú ako dym a zem sa rozpadne ako odev. Podobne pomrú jej obyvatelia. Moja spása však bude trvať naveky a moja spravodlivosť nezanikne.
Heb 1:11 - Ony sa pominú, ale ty zostávaš;a všetci zostarnú ako odev
2Sol 1:8 - aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.

Verš 8
To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.
Ž 90:4 - Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže.

Verš 9
Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie.
Hab 2:3 - Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.
2Pt 3:15 - A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná.
1Pt 3:20 - Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí.
Iz 30:18 - Preto Hospodin čaká, aby sa zmiloval nad vami, a vstáva, aby vás omilostil, veď Hospodin je Bohom práva. Blahoslavení sú všetci, čo ho očakávajú.
Rim 2:4 - Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?
Ez 18:32 - Veď nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť — znie výrok Pána, Hospodina. Obráťte sa a žite!
Ez 33:11 - Povedz im: Ako žijem — znie výrok Pána, Hospodina — nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Odvráťte sa, odvráťte od svojich zlých spôsobov života! Prečo máte vymrieť, dom Izraela?
1Tim 2:4 - ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:

Verš 10
Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené.
Mt 24:43 - Uvedomte si predsa, že keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bedlil by a nedovolil by mu vlúpať sa do domu.
1Sol 5:2 - lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci.
Zjv 3:3 - Rozpamätaj sa teda na to, čo si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie! Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem.
Zjv 16:15 - Hľa, prichádzam ako zlodej. Blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nevideli jeho hanbu.

Verš 12
čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave?!
Ž 50:3 - Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka.
2Sol 1:8 - aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša.

Verš 13
Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.
Iz 65:17 - lebo hľa, ja tvorím nové nebesia a novú zem, na predchádzajúce sa viac nebude spomínať a ani neprídu na myseľ.
Iz 66:22 - Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hospodina —, tak bude trvať vaše potomstvo a vaše meno.
Zjv 21:1 - Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.

Verš 15
A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná.
Rim 2:4 - Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu?

Verš 16
Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné Písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu.
Rim 8:19 - Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov.
1Kor 15:24 - a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl.
1Sol 4:15 - Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých.

2Pt 3,3-7 - Mnohí z prvých kresťanov sa mylne nazdávali, že koniec sveta je veľmi blízko, že nastane ešte za ich života. Porov. 2 Sol 2, 2; 1 Sol 5, 1–11. To sa, pravda, nesplnilo a bludári to hneď využili: súdny deň vraj nikdy nebude. Apoštol poukazuje na Stvoriteľovu všemohúcnosť, ktorou môže svet zničiť, ako ho na počiatku z ničoho stvoril a ako ho teraz zachováva pre deň súdu.

2Pt 3,8 - Porov. Ž 90, 4.

2Pt 3,8-13 - Pán nie je viazaný mierou času. Je len zhovievavý k nám a dáva nám čas na pokánie. Iste raz príde, a to náhle, keď nik nebude nič tušiť. Porov. Mt 24, 29. 36; 1 Sol 5, 1; Zjv 20, 11. Starý vesmír sa pominie a bude nové nebo a nová zem (Iz 65, 17; 66, 22; porov. Zjv 21, 1).

2Pt 3,15-16 - Apoštolské listy (napr. Pavlove) sa čítali v kresťanských zhromaždeniach ako aj "ostatné Písma".