výhody registrácie

2. Petrov list

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

2Pt 2, 1-22

1 V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu. 2 Mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a pre nich budú potupovať cestu pravdy. 3 Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme. 4 Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. 5 Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných. 6 Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. 7 Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov. 8 Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. 9 Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie; 10 a to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohŕdajú Pánom. Bezočiví opovážlivci, neboja sa rúhať duchovným bytostiam, 11 kým ani anjeli, hoci sú väčší čo do sily a moci, nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom. 12 Títo však ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti 13 a proti svojej vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí, čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie; sú samá špina a škvrna a hýria roztopašne, keď v rozkošiach s vami hodujú. 14 Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu; zvádzajú nepevné duše a srdce majú vycvičené v lakomstve; sú to synovia kliatby. 15 Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť. 16 Bol však pokarhaný za svoj priestupok. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu. 17 Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou; je im pripravená pošmúrna temnota. 18 Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo sotva unikli tým, čo žijú v blude. 19 Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil. 20 Ak sa teda tí, čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta, znova do nich zapletú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok. 21 Bolo by pre nich lepšie, keby neboli vôbec poznali cestu spravodlivosti, ako ju poznať a odvrátiť sa od svätého prikázania, ktoré sa im zverilo. 22 Prihodilo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté prasa váľa sa v blate zasa.“

2Pt 2, 1-22

Verš 1
V ľude však boli aj falošní proroci; tak budú medzi vami falošní učitelia, ktorí budú vnášať zhubné rozkoly; budú zapierať Pána, ktorý ich vykúpil, a tým privedú na seba náhlu záhubu.
Dt 13:1 - Čo vám prikazujem, to zachovávajte a robte; nič k tomu nepridáš a nič nevynecháš. Keby povstal v tvojom strede prorok alebo snár a dal by ti nejaké znamenie alebo zázrak,
Mt 24:11 - Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.
Sk 20:29 - Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo.
1Tim 4:1 - Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov,
2Tim 3:1 - Vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy.

Verš 3
Vo svojom lakomstve budú vás vykorisťovať falošnými rečami. Ich odsúdenie sa pripravuje už oddávna a ich záhuba nedrieme.
Júd 1:4 - Vkradli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, už dávno zapísaní na odsúdenie, bezbožní, čo zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného Vládcu a nášho Pána Ježiša Krista.

Verš 4
Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu.
Júd 1:6 - Anjelov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa.
Zjv 20:3 - Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.

Verš 5
Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných.
Gn 7:23 - Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe.
1Pt 3:19 - V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení.

Verš 6
Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných.
Gn 19:24 - A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána
Dt 29:23 - - spáli ju sírou a žeravou soľou tak, že ju už nebudú osievať, ani nič zeleného nebude rodiť, obdobne ako zničený kraj Sodomy, Gomory, Adamy a Seboim, ktorý Pán zničil vo svojom rozhorčení -,
Iz 13:19 - A Babylon, ozdoba kráľovstiev, pyšná okrasa Chaldejcov, bude, ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru.
Jer 50:40 - Ako keď Boh rozvrátil Sodomu a Gomoru a susedné mestá, hovorí Pán, nebude tam bývať nik, neusadí sa tam človiečik.
Ez 16:49 - Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy: Pýcha a presýtenosť chlebom. Aj ona, aj jej dcéry boli v bezstarostnej spokojnosti, ale nepodali ruku bedárovi a žobrákovi,
Oz 11:8 - Ako ťa vydám Efraim, odovzdám ťa, Izrael, ako ťa vydám sťa Adamu, urobím ťa podobným Seboimu? Srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie.
Am 4:11 - „A vyvrátil som vás, ako vyvrátil Boh Sodomu a Gomoru, že ste boli ako hlaveň vytrhnutá z vatry; no neobrátili ste sa ku mne“ - hovorí Pán.
Júd 1:7 - Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa.

Verš 7
Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov.
Gn 19:7 - a povedal im: „Bratia moji, nože nerobte hriech!

Verš 8
Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky.
Ž 119:158 - S odporom pozerám na odpadlíkov, lebo nedbajú na tvoje výroky.

Verš 9
Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;
1Kor 10:13 - Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.

Verš 12
Títo však ako nerozumné zvieratá, od prírody určené na to, aby ich lovili a ničili, rúhajú sa tomu, čo nepoznajú. Zahynú vo svojej skazenosti
Jer 12:3 - Ty ma však, Pane, poznáš, vidíš ma, skúmaš, aké mám voči tebe srdce. Veď ich ako ovce na jatku a zasväť ich pre deň zabíjania!
Júd 1:10 - No títo sa rúhajú tomu, čo nepoznajú. A čo podľa prírody poznajú ako nemé zvieratá, to je im na záhubu.

Verš 15
Opustili priamu cestu a zablúdili, nasledovali cestu Balaama z Bosoru, ktorý si obľúbil odplatu za neprávosť.
Nm 22:7 - I vybrali sa moabskí starší a madiánski starší s odmenou za veštbu v rukách, prišli k Balámovi a odovzdali Balakov odkaz.
Nm 22:21 - Ráno potom Balám vstal, osedlal svoju oslicu a odišiel s moabskými predákmi.
Júd 1:11 - Beda im, lebo sa dali na Kainovu cestu a za odmenu sa vrhli do Balaamovho bludu a v Koreho vzbure zahynuli.

Verš 16
Bol však pokarhaný za svoj priestupok. Nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom a zabránilo prorokovmu šialenstvu.
Nm 22:21 - Ráno potom Balám vstal, osedlal svoju oslicu a odišiel s moabskými predákmi.

Verš 17
Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou; je im pripravená pošmúrna temnota.
Júd 1:12 - Sú to škvrny na vašich hodoch lásky, keď s vami bez hanby hodujú a pasú sami seba, sú oblakmi bez vody, ktoré vietor sem-tam preháňa, jesenné stromy bez ovocia, dvakrát mŕtve a vykorenené,

Verš 19
Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil.
Jn 8:34 - Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Každý, kto pácha hriech, je otrok.
Rim 6:16 - Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?

Verš 20
Ak sa teda tí, čo poznaním nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista unikli poškvrnám sveta, znova do nich zapletú a dajú sa premôcť, ich koniec je horší, ako bol začiatok.
Heb 6:4 - Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okúsili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého,
Heb 10:26 - Lebo ak dobrovoľne hrešíme po prijatí poznania pravdy, potom už niet obety za hriechy,
Mt 12:45 - Tu odíde, vezme so sebou sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým. Tak to bude aj s týmto zlým pokolením.“

Verš 22
Prihodilo sa im to, čo hovorí pravdivé príslovie: „Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil, a umyté prasa váľa sa v blate zasa.“
Prís 26:11 - (Ako) pes, ktorý sa vracia k tomu, čo vydávil, je blázon, ktorý opakuje svoje bláznovstvo.

2Pt 2,1 - "Pán" – Kristus, Pán (v gréckej pôvodine "despótes" – vládca).

2Pt 2,2 - "Budú potupovať": Židia i pohania, ktorí budú tupiť kresťanstvo, keď uvidia u niektorých kresťanov neresti, najmä telesné (porov. 2, 13; 1 Tim 6, 1; Tít 2, 5; Jak 2, 7). "Cesta pravdy" sa vzťahuje na kresťanskú vieru i na tých, čo ju vyznávajú.

2Pt 2,3 - Bludári sa usilujú získať veriacich na svoju stranu, aby ich potom z lakomstva vykorisťovali na svoje ciele (porov. 2, 13. 14; Júd 16; Tít 1, 11).

2Pt 2,4-6 - Troma príkladmi potvrdzuje, že pre takých hriešnikov sa už pripravuje Boží súd.

2Pt 2,10-12 - Porov. Júd 8 n. Bludári, o ktorých hovorí apoštol, neuznávali Pánovu moc nad vesmírom (porov. Kol 1, 15–20). Pohŕdali každou vrchnosťou, či už duchovnou (anjeli, Cirkev), alebo pozemskou (štát, úrady); vysmievali sa z padlých anjelov (porov. Gn 6, 1–4), a to si ani dobrí anjeli nedovoľujú; tým menej majú byť takí opovážliví slabí ľudia. "Rúhavý výrok pred Pánom", t. j. Kristom. "Duchovné bytosti" – pôvodina má "slávy".

2Pt 2,15 - Porov. Nm 22, 7 n. Ako kedysi Balaam z lakomosti bol hotový opustiť poznanú pravdu a hovieť mrzkej ziskuchtivosti, tak aj bludári z lakomosti opustili poznanú kresťanskú pravdu a nastúpili cestu ziskuchtivosti. "Odplata za neprávosť", t. j. plat, ktorý mu kráľ Balak prisľúbil, ak bude zvádzať Izraelitov na zlé.

2Pt 2,16 - "Nemé zviera," t. j. oslica.

2Pt 2,19 - Pod zámienkou slobody sa vrhali do nezriadeností, a tak sa stávali otrokmi zla.

2Pt 2,20-22 - Kto raz poznal Božiu pravdu a zradí ju, tomu je ťažko vrátiť sa. Okrem toho ho čaká prísnejší súd ako tých, čo pravú vieru nepoznali, lebo pošliapal vzácne Božie dary.