výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 15, 1-41

1 Hospodin oslovil Mojžiša: 2 Povedz Izraelitom toto: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam a v ktorej budete bývať, 3 pri príprave ohňovej obety Hospodinovi, spaľovanej obety alebo obety s hostinou na splnenie sľubu, či ako dobrovoľný dar, alebo pri slávnostných zhromaždeniach, či pri príprave príjemnej vône Hospodinovi z hovädzieho dobytka alebo z oviec, 4 nech ten, kto prináša svoj obetný dar Hospodinovi, ako pokrmovú obetu prinesie desatinu éfy jemnej múky zamiesenej štvrtinou hínu oleja. 5 Ku každému baránkovi pridaj štvrtinu hínu vína k nápojovej obete, tak pri spaľovanej obete, ako aj pri obete s hostinou. 6 K baranovi ako pokrmovú obetu pridaj dve desatiny jemnej múky zamiesenej tretinou hínu oleja 7 a k nápojovej obete pridaj tretinu hínu vína na príjemnú vôňu Hospodinovi. 8 Keď budeš pripravovať dobytča na spaľovanú obetu alebo na obetu s hostinou na splnenie sľubu, alebo ako obetu spoločenstva Hospodinovi, 9 spolu s dobytčaťom prinesieš ako pokrmovú obetu tri desatiny jemnej múky zamiesenej polovicou hínu oleja, 10 a k nápojovej obete prinesieš polovicu hínu vína ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi. 11 Tak sa to bude robiť pri každom býkovi a baranovi, pri ovciach a kozách 12 Tak to pripravíte pri každom kuse z celého počtu obetovaných zvierat. 13 Tak to bude robiť každý z vášho ľudu, keď bude prinášať ohňovú obetu ako príjemnú vôňu Hospodinovi. 14 Ak sa bude u vás zdržiavať cudzinec alebo ak niekto u vás už niekoľko pokolení býva a bude chcieť priniesť ohňovú obetu ako príjemnú vôňu Hospodinovi, nech to robí tak, ako to robíte vy. 15 V zhromaždení bude platiť rovnaké ustanovenie pre vás i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Bude to večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia. Pred Hospodinom bude platiť to isté pre vás i pre cudzinca. 16 Ten istý zákon a ten istý právny predpis platí pre vás i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. 17 Hospodin oslovil Mojžiša: 18 Povedz Izraelitom toto: Keď vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem, 19 a keď budete jesť z pokrmov tej krajiny, prinášajte obetu pozdvihovania Hospodinovi. 20 Ako prvotinu svojho cesta obetujte koláč ako obetu pozdvihovania. Odovzdajte ju ako obetu pozdvihovania z humna. 21 Z prvotín svojho cesta budete dávať Hospodinovi obetu pozdvihovania vo všetkých vašich pokoleniach. 22 Ak sa neúmyselne prehrešíte proti niektorému z týchto príkazov, o ktorých Hospodin hovoril Mojžišovi, 23 proti čomukoľvek z toho, čo vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša, odo dňa, keď Hospodin začal vydávať príkazy pre vaše pokolenia až dosiaľ, 24 ak sa to stalo neúmyselne a bez vedomia pospolitosti, potom celá pospolitosť pripraví mladého býčka na spaľovanú obetu ako obetu príjemnej vône Hospodinovi. K tomu sa pridá aj pokrmová a nápojová obeta podľa predpisu a jeden cap na obetu za hriech. 25 Kňaz vykoná obrad zmierenia za celú pospolitosť Izraelitov a odpustí sa im. Stalo sa to neúmyselne a oni priniesli svoj dar, ohňovú obetu Hospodinovi, obetu za hriech Hospodinovi za to, čo sa stalo neúmyselne. 26 Odpustí sa teda celej pospolitosti Izraelitov i cudzincovi, ktorý sa u nich zdržiava, pretože všetok ľud to urobil neúmyselne. 27 Ak sa však jednotlivec prehreší neúmyselne, prinesie na obetu za hriech jednoročnú kozu. 28 Kňaz vykoná obrad zmierenia za toho, kto sa neúmyselne prehrešil. Ak niekto zhrešil pred Hospodinom neúmyselne, kňaz vykoná nad ním obrad zmierenia a odpustí sa mu. 29 Rovnaký zákon budete mať pre príslušníka Izraela i pre cudzinca, ktorý sa zdržiava medzi vami, keď sa prehreší neúmyselne. 30 Keď sa však niekto prehreší úmyselne, domáci alebo cudzinec, rúha sa Hospodinovi. Toho treba odstrániť zo svojho ľudu. 31 Opovrhol Hospodinovým slovom a porušil príkaz. Taký človek musí byť bez milosti odstránený. Jeho vina zostane na ňom. 32 Keď boli Izraeliti na púšti, prichytili istého muža, ktorý v deň sobotného odpočinku zbieral drevo. 33 Tí, čo ho pri zbieraní dreva prichytili, priviedli ho k Mojžišovi a Áronovi a pred celú pospolitosť. 34 Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať. 35 Hospodin povedal Mojžišovi: Ten muž musí zomrieť. Celá pospolitosť ho ukameňuje za táborom. 36 Celá pospolitosť ho vyviedla za tábor, kde ho ukameňovali a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 37 Hospodin povedal Mojžišovi: 38 Povedz Izraelitom, aby si všetky budúce pokolenia robili strapce na okraji šiat a nad ne dávali purpurovo fialovú stuhu. 39 Strapce vám budú na toto: kedykoľvek sa na ne pozriete, pripomenú vám, že máte plniť všetky Hospodinove príkazy, aby ste nepodliehali žiadostiam svojho srdca a svojich očí, ktorým podliehajú smilníci, 40 aby ste si pripomínali a plnili všetky moje príkazy a boli ste svätí pre svojho Boha. 41 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyviedol z Egypta, aby som vám bol Bohom. Ja som Hospodin, váš Boh.

Nm 15, 1-41

Verš 34
Dali ho strážiť, lebo sa nevedelo, čo sa s ním má stať.
Lv 24:12 - a dali ho do väzenia, kým nedostanú rozhodnutie z úst Hospodina.

Verš 3
pri príprave ohňovej obety Hospodinovi, spaľovanej obety alebo obety s hostinou na splnenie sľubu, či ako dobrovoľný dar, alebo pri slávnostných zhromaždeniach, či pri príprave príjemnej vône Hospodinovi z hovädzieho dobytka alebo z oviec,
Lv 22:21 - Ak niekto na splnenie sľubu alebo nejakého dobrovoľného záväzku prinesie obetu spoločenstva Hospodinovi z dobytka alebo oviec, len bezchybné sa mu bude páčiť. Nesmie mať nijakú chybu.
Ex 29:18 - Celého barana spáľ na oltári. To je spaľovaná obeta Hospodinovi, príjemná vôňa, ohňová obeta Hospodinovi.

Verš 4
nech ten, kto prináša svoj obetný dar Hospodinovi, ako pokrmovú obetu prinesie desatinu éfy jemnej múky zamiesenej štvrtinou hínu oleja.
Lv 2:1 - Keď niekto chce priniesť Hospodinovi ako obetný dar pokrmovú obetu, nech obetuje jemnú múku, ktorú poleje olejom a pridá k nej kadidlo.
Lv 6:14 - Pripraví ju zamiesenú olejom na platni. Pokrmovú obetu prinesieš rozdrobenú na kúsky. Bude to príjemná vôňa Hospodinovi.

Verš 38
Povedz Izraelitom, aby si všetky budúce pokolenia robili strapce na okraji šiat a nad ne dávali purpurovo fialovú stuhu.
Dt 22:12 - Na štyroch rohoch svojho plášťa, ktorým sa odievaš, si urob strapce.
Mt 23:5 - Všetky svoje skutky konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje modlitbové remienky a zväčšujú si strapce na rúchach.

Verš 15
V zhromaždení bude platiť rovnaké ustanovenie pre vás i pre cudzinca, ktorý sa u vás zdržiava. Bude to večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia. Pred Hospodinom bude platiť to isté pre vás i pre cudzinca.
Ex 12:49 - Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorí sa budú zdržiavať medzi vami.
Nm 9:14 - Cudzinec, ktorý sa bude zdržiavať u vás, môže sláviť Paschu na počesť Hospodina, ale musí ju sláviť podľa ustanovenia o Pasche a podľa príslušných predpisov. Rovnaké nariadenie platí pre cudzinca i pre domorodca.

Verš 27
Ak sa však jednotlivec prehreší neúmyselne, prinesie na obetu za hriech jednoročnú kozu.
Lv 4:27 - Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná to, čo sa konať nesmie, previní sa.

Nm 15,1 - Od 15. hlavy po 29. sú zachytené udalosti z doby trvajúcej skoro tridsaťsedem rokov. Lež Mojžiš z celého tohto času podáva len niekoľko zákonov rázu náboženského. Generácia, ktorú Pán odsúdil na zánik, vymiera a o novej generácii, ktorá nastupuje, hovorí sa iba bezprostredne pred vstupom do zasľúbenej zeme. Je dosť možné, že tieto zákony dostala už nová generácia, a to v ostatných rokoch pobytu na púšti, totižto potom, čo Izraeliti, odíduc od Kádeša, sťahovali sa tridsaťsedem rokov púšťou od Červeného mora smerom východným, pokým opäť nedošli ku Kádešu na počiatku štyridsiateho roku po odchode z Egypta (Dt 1,45; 2,1).

Nm 15,17-21 - O týchto predpisoch porov. Ex 22,29; 23,19; 34,26; Nm 18,12 n.; Dt 18,4.

Nm 15,22-31 - Porov. Lv 4,13 – 5,13. V Lv je reč o prestúpení zákona, tu však o zanedbaní niektorých predpisov. Verše 22–26 majú na mysli previnenie celej pospolitosti, verše 27–29 však previnenia jednotlivcov. Porov. Lv 4,27–33 a 5,7–13. Vyhubený (v. 30), t. j. vyobcovaný.

Nm 15,32-36 - Za porušenie sobotňajšieho pokoja už v Ex 31,15 sa ustanovuje trest smrti. Tu sa vec rieši znovu, pravdepodobne bola pochybnosť, čo s takým previnilcom urobiť, akou smrťou ho potrestať.

Nm 15,37-41 - Aj za časov Ježiša Krista sa tieto kystky ešte nosievali (Mt 9,20; 14,36). Farizeji nosievali dlhé, aby sa tým vystatovali svojou oddanosťou zákonu (Mt 23,5).