výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 26, 1-65

1 Po tej pohrome povedal Hospodin Mojžišovi a kňazovi Eleazárovi, synovi kňaza Árona: 2 Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov starších ako dvadsaťročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli. 3 Na Moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu im Mojžiš a kňaz Eleazár povedali: 4 Urobte súpis starších ako dvadsaťročných, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Toto sú Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta: 5 Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanók s celým chanókovským rodom, Pallú a pallúovský rod, 6 Checrón a checrónovský rod, Karmí a karmíovský rod. 7 To boli rody Rúbenovcov. Spočítaných bolo štyridsaťtritisícsedemstotridsať. 8 Pallúov syn bol Elíab. 9 Elíabovi synovia boli: Nemúel, Dátan a Abíram; to bol ten Dátan a Abíram, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Kórachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi. 10 Vtedy zem otvorila svoje ústa a zhltla ich spolu s Kórachom a jeho skupinou. Vtedy oheň strávil dvestopäťdesiat mužov. Tak sa stali výstražným znamením. 11 Kórachovi synovia však nezomreli. 12 Šimeónovci podľa svojich rodov: Nemúel a nemúelovský rod, Jámin a jáminovský rod, Jákin a jákinovský rod, 13 Zerach a zerachovský rod, Šául a šáulovský rod. 14 To sú rody Šimeónovcov, bolo ich dvadsaťdvatisícdvesto. 15 Gádovci podľa svojich rodov: Cefón a cefónovský rod, Chaggi a chaggiovský rod, Šúni a šúniovský rod, 16 Ozni a ozniovský rod, Éri a ériovský rod, 17 Aród a aródovský rod, Aréli a aréliovský rod. 18 To sú rody Gádovcov. Po sčítaní ich bolo štyridsaťtisícpäťsto. 19 Júdovci Ér a Ónan, ktorí zomreli v Kanaáne. 20 Júdovci podľa svojich rodov boli: Šéla a šélovský rod, Perec a perecovský rod, Zerach a zerachovský rod. 21 Perecovci boli: Checrón a checrónovský rod, Chámul a chámulovský rod. 22 To sú rody Júdovcov. Po ich sčítaní ich bolo sedemdesiatšesťtisícpäťsto. 23 Jissákarovci podľa svojich rodov: Tóla a tólaovský rod, Púva a púvovský rod, 24 Jášub a jášubovský rod, Šimrón a šimrónovský rod. 25 To sú rody Jissákarovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiatštyritisíctristo. 26 Zebúlunovci podľa svojich rodov: Sered a seredovský rod, Elón a elónovský rod, Jachleel a jachleelovský rod. 27 To sú rody Zebúlunovcov. Po sčítaní ich bolo šesťdesiattisícpäťsto. 28 Jozefovi synovia podľa svojich rodov: Menašše a Efrajim. 29 Menaššeovci: Makír a makírovský rod. Makír splodil Gileáda; z neho pochádza gileádovský rod. 30 Toto sú Gileádovci: Íezer a íezerovský rod, Chélek a chélekovský rod, 31 Asríel a asríelovský rod, Šekem a šekemovský rod, 32 Šemída a šemídovský rod, Chéfer a chéferovský rod. 33 Celofchád, syn Chéfera, však nemal synov, iba dcéry. Mená Celofchádových dcér boli: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirca. 34 To sú rody Menaššeovcov. Po sčítaní ich bolo päťdesiatdvatisícsedemsto. 35 Efrajimovci podľa svojich rodov: Šútelach a šútelachovský rod, Beker a bekerovský rod, Tachan a tachanovský rod. 36 To sú Šútelachovci: Erán a eránovský rod. 37 To sú rody Efrajimovcov po ich sčítaní. Bolo ich tridsaťdvatisícpäťsto. To sú Jozefovci podľa svojich rodov. 38 Benjamínovci podľa svojich rodov: Bela a belovský rod, Ašbél a ašbélovský rod, Achíram a achíramovský rod, 39 Šefúfam a šefúfamovský rod, Chúfam a chúfamovský rod. 40 Belovci boli: Ard a Naáman; Ard a ardovský rod, Naáman a naámanovský rod. 41 To sú Benjamínovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícšesťsto. 42 Dánovci podľa svojich rodov: Šúcham a šúchamovský rod. To sú rody Dánovcov podľa svojich rodov. 43 Všetkých šúchamovských rodov po sčítaní bolo šesťdesiatštyritisícštyristo. 44 Ašérovci podľa svojich rodov: Jimna a jimnovský rod, Jišvi a jišviovský rod, Bería a beríovský rod. 45 Beríovci boli: Cheber a cheberovský rod, Malkíel a malkíelovský rod. 46 Ašérova dcéra sa menovala Serach. 47 To sú rody Ašérovcov; po sčítaní ich bolo päťdesiattritisícštyristo. 48 Naftáliovci podľa svojich rodov: Jachceel a jachceelovský rod, Gúni a gúniovský rod, 49 Jécer a jécerovský rod, Šillém a šillémovský rod. 50 To sú Naftáliovci podľa svojich rodov; po sčítaní ich bolo štyridsaťpäťtisícštyristo. 51 Všetkých Izraelitov po sčítaní bolo šesťstojedentisícsedemstotridsať. 52 Hospodin povedal Mojžišovi: 53 Nech sa krajina rozdelí do dedičného vlastníctva kmeňom podľa počtu osôb. 54 Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných. 55 Krajina sa však rozdelí lósom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín. 56 Lósom sa teda rozdelí dedičné vlastníctvo medzi početnejšie a menej početné kmene. 57 Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kehát a kehátovský rod, Merári a meráriovský rod. 58 To sú rody Léviovcov: libniovský, hebronovský, machliovský, múšiovský a kórachovský rod. Kehát splodil Amráma. 59 Amrámova žena sa menovala Jókebed, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Amrámovi porodila Árona, Mojžiša a sestru Mirjam. 60 Áronovi sa narodil Nádab, Abíhu, Eleazár a Ítamar. 61 No Nádab a Abíhu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina. 62 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol dvadsaťtritisíc. Tí neboli započítaní medzi Izraelitov, lebo nedostali medzi nimi dedičné územia. 63 To sú tí, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Eleazár, keď robili súpis Izraelitov na Moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 64 Medzi nimi nebol nikto z Izraelitov, ktorých spočítal Mojžiš a kňaz Áron na Sinajskej púšti. 65 Hospodin o nich totiž povedal: Určite pomrú na púšti. Zostal z nich len Káleb, syn Jefunneho, a Jozua, syn Núna.

Nm 26, 1-65

Verš 33
Celofchád, syn Chéfera, však nemal synov, iba dcéry. Mená Celofchádových dcér boli: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirca.
Nm 27:1 - Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, ktorý bol synom Chéfera, vnukom Gileáda a pravnukom Makíra. Ten bol synom Menaššeho z rodu Menaššeho, ktorý bol synom Jozefa. Mená jeho dcér boli Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirca.

Verš 2
Urobte súpis celej pospolitosti Izraelitov starších ako dvadsaťročných podľa rodov, všetkých bojaschopných v Izraeli.
Nm 1:3 - ktorý má dvadsať a viac rokov, teda aby tam boli všetci bojaschopní Izraeliti. Ty a Áron ich zaradíte do bojových útvarov.

Verš 4
Urobte súpis starších ako dvadsaťročných, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Toto sú Izraeliti, ktorí vyšli z Egypta:
Nm 1:1 - Prvý deň druhého mesiaca druhého roka po odchode z Egypta na Sinajskej púšti v stane stretávania Hospodin oslovil Mojžiša a povedal:

Verš 5
Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanók s celým chanókovským rodom, Pallú a pallúovský rod,
Gn 46:9 - Rúbenovi synovia: Chanók, Pallú, Checrón a Karmí.
Ex 6:14 - Toto sú predstavitelia ich rodín: synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného: Chanók a Pallú, Checrón a Karmí; to sú Rúbenove rody.
1Krn 5:1 - Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho. Bol síce prvorodený, no keď poškvrnil lôžko svojho otca, právo prvorodeného prešlo na synov Jozefa, syna Izraelovho, takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený.

Verš 65
Hospodin o nich totiž povedal: Určite pomrú na púšti. Zostal z nich len Káleb, syn Jefunneho, a Jozua, syn Núna.
Nm 14:28 - Povedz im: Ako žijem — znie výrok Hospodina — naložím s vami tak, ako ste o tom predo mnou hovorili.
Nm 14:34 - Ako ste štyridsať dní skúmali krajinu — rok sa bude počítať za deň — štyridsať rokov budete pykať za svoje neprávosti, aby ste spoznali môj odpor.
1Kor 10:5 - Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti.

Verš 9
Elíabovi synovia boli: Nemúel, Dátan a Abíram; to bol ten Dátan a Abíram, zástupcovia pospolitosti, ktorí sa vzbúrili proti Mojžišovi a Áronovi s Kórachovou skupinou, ktorí sa postavili proti Hospodinovi.
Nm 16:12 - Nato dal Mojžiš zavolať Dátana a Abírama, Elíabových synov. Oni však odpovedali: Nejdeme!

Verš 61
No Nádab a Abíhu zomreli, keď priniesli nenáležito zapálený oheň pred Hospodina.
Lv 10:2 - Od Hospodina vyšľahol oheň a ich spálil, takže zomreli pred Hospodinom.
Nm 3:4 - Nádab a Abíhu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svojho otca Árona.
1Krn 24:2 - Nádab a Abíhu zomreli prv než ich otec. Keďže nemali synov, kňazstvo prevzali: Eleazár a Ítamar.

Verš 19
Júdovci Ér a Ónan, ktorí zomreli v Kanaáne.
Gn 38:7 - Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život.
Gn 38:10 - Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil.
Gn 46:12 - Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chámul.

Verš 21
Perecovci boli: Checrón a checrónovský rod, Chámul a chámulovský rod.
Gn 46:12 - Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chámul.

Verš 54
Väčšiemu kmeňu pridelíš väčší dedičný podiel a menšiemu podiel menší; každý nech dostane dedičstvo podľa počtu spočítaných.
Nm 33:54 - Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu prideľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom.

Verš 55
Krajina sa však rozdelí lósom a dostane sa do dedičného vlastníctva kmeňov podľa rodín.
Nm 33:54 - Krajinu si rozdeľte do dedičného vlastníctva medzi sebou lósom podľa svojich kmeňov. Početnejšiemu kmeňu dáte väčší podiel a počtom menšiemu prideľte menší dedičný podiel. Komu ktorá časť lósom krajiny pripadne, tá bude jeho. Rozdeľte ju do dedičného vlastníctva svojim otcovským kmeňom.
Joz 11:23 - Jozua teda obsadil celú krajinu tak, ako Hospodin povedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičstva Izraelu, každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala pokoj od vojny.
Joz 14:2 - Dedičné vlastníctvo dostali lósom, ako to prostredníctvom Mojžiša Hospodin prikázal dať deviatim kmeňom a pol kmeňu.

Verš 57
Toto sú spočítaní Léviovci podľa svojich rodov: Geršón a geršónovský rod, Kehát a kehátovský rod, Merári a meráriovský rod.
Ex 6:17 - Synovia Geršóna: Libni a Šimei podľa ich rodov.

Verš 59
Amrámova žena sa menovala Jókebed, dcéra Léviho, ktorá sa mu narodila v Egypte. Ona Amrámovi porodila Árona, Mojžiša a sestru Mirjam.
Ex 2:1 - Istý muž z Léviho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa.
Ex 6:20 - Amrám si vzal sa ženu Jókebed, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem rokov.

Verš 29
Menaššeovci: Makír a makírovský rod. Makír splodil Gileáda; z neho pochádza gileádovský rod.
Joz 17:1 - Aj kmeňu Menaššeho lósom pripadol podiel, lebo on je Jozefov prvorodený. Makír, prvorodený syn Menaššeho, otec Gileáda, keďže bol bojovníkom, dostal Gileád a Bášan.

Nm 26,5 - Porov. Nm 1; Gn 46,8–25; Ex 6,14–25.

Nm 26,8-11 - Pozri Nm 16 a Ex 20,5.

Nm 26,29-34 - Nm 27,1; Joz 17,1 n.; 1 Krn 7,14.

Nm 26,35-51 - Z celkového počtu jednotlivých kmeňov najviac sa umenšil kmeň Simeonov. Je možné, že tento kmeň sa najviac prehrešil proti Pánovi a za- siahla ho väčšia nákaza (25,9). Umenšili sa aj kmene: Rubenov, Gadov, Efraimov a Neftaliho. Najviac vzrástol kmeň Manassesov (o 22 500).

Nm 26,52-56 - Tieto verše odôvodňujú vyššie uvedené sčítanie ľudu.

Nm 26,57-62 - Porov. Gn 46,11; Nm 1,47; 3,1 n.; 1 Krn 6,1 n. Levitov je o tisíc viac ako pri prvom sčítaní (3,22.28.34.39).