výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 26, 1-65

1 Po tejto rane Hospodin prehovoril k Mojžišovi a kňazovi Eleázárovi, synovi Áronovmu: 2 Zistite počet celého zboru Izraelcov od dvadsaťročných vyššie podľa ich rodín, všetkých bojaschopných v Izraeli. 3 Nato Mojžiš a kňaz Eleázár prehovoril k nim na moábskych stráňach pri Jordáne naproti Jerichu: 4 Zistite počet od dvadsaťročných vyššie, ako prikázal Hospodin Mojžišovi! Títo Izraelci vyšli z Egypta: 5 Rúben, prvorodený Izraelov. Rúbenovci: podľa Chanócha chanóchovská čeľaď, podľa Pallúa pallúovská čeľaď, 6 podľa Checróna checrónovská čeľaď, podľa Karmího karmíovská čeľaď. 7 To boli čeľade Rúbenovcov. Spočítaných ich bolo štyridsaťtritisíc sedemstotridsať. 8 Syn Pallúov bol Elíáb. 9 Synovia Elíábovi boli: Nemúél, Dátán a Abírám - totiž Dátán a Abírám, ktorí boli predvolaní do zboru, ktorí štvali proti Mojžišovi a Áronovi v skupine Kórachovej; keď sa títo vzbúrili proti Hospodinovi, 10 zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha; keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil dvestopäťdesiat mužov, stali sa výstražným znamením. 11 Avšak synovia Kórachovi nezomreli! 12 Šimeónovci podľa svojich čeľadí: podľa Nemúéla nemúélovská čeľaď, podľa Jámína jámínovská čeľaď, podľa Jáchína jáchínovská čeľaď, 13 podľa Zeracha zerachovská čeľaď. 14 To boli čeľade Šimeónovcov: dvadsaťdvatisíc dvesto. 15 Gádovci podľa svojich čeľadí: podľa Cefóna cefónovská čeľaď, podľa Chaggího chaggíovská čeľaď, podľa Šúního šúníovská čeľaď, 16 podľa Ozního ozníovská čeľaď, podľa Érího éríovská čeľaď, 17 podľa Aróda aródovská čeľaď, podľa Arélího arélíovská čeľaď. 18 To boli čeľade Gádovcov po ich spočítaní: štyridsaťtisíc päťsto. 19 Júdovci: Ér a Ónán; avšak Ér i Ónán zomreli v Kanaáne. 20 Júdovci podľa svojich čeľadí: podľa Šélu šélanská čeľaď, podľa Pereca perecovská čeľaď, podľa Zeracha zerachovská čeľaď. 21 Perecovci: podľa Checróna checrónovská čeľaď, podľa Chámúla chámúlovská čeľaď. 22 To boli čeľade Júdove po ich spočítaní: sedemdesiatšesťtisíc päťsto. 23 Jissáchárovci podľa svojich čeľadí: podľa Tóláa tóláovská čeľaď, podľa Púvu púvovská čeľaď, 24 podľa Jášúba jášúbovská čeľaď, podľa Šimróna šimrónovská čeľaď. 25 To boli čeľade Jissáchárove po ich spočítaní: šesťdesiat štyritisíc tristo. 26 Zebulúnovci podľa svojich čeľadí: podľa Sereda seredovská čeľaď, podľa Élóna élónovská čeľaď, podľa Jachleéla jachleélovská čeľaď. 27 To boli čeľade zebulúnovské po ich spočítaní: šesťdesiattisíc päťsto. 28 Synovia Jozefovi podľa svojich čeľadí: Menašše a Efrajim. 29 Menaššeovci: podľa Mákíra mákírovská čeľaď. Mákír splodil Gileáda - podľa Gileáda bola gileádovská čeľaď. 30 To boli Gileádovci: podľa Íezera íezerovská čeľaď, podľa Chéleka chélekovská čeľaď, 31 podľa Asríéla asríélovská čeľaď, podľa Šekema šekemovská čeľaď, 32 podľa Šemídá šemídovská čeľaď. 33 Avšak Celofchád, syn Chéferov, nemal synov, iba dcéry. Mená dcér Celofchádových boli: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá. 34 To boli čeľade menaššeovské po ich spočítaní: päťdesiatdvatisíc sedemsto. 35 To boli Efrajimovci podľa svojich čeľadí: podľa Šútelacha šútelachovská čeľaď, podľa Bechera becherovská čeľaď, podľa Tachana tachanovská čeľaď. 36 To boli Šútelachovci: podľa Érána éránovská čeľaď. 37 To boli čeľade Efrajimovcov po ich spočítaní: tridsaťdvatisíc päťsto. To boli Jozefovi potomci podľa svojich čeľadí. 38 Benjamínci podľa svojich čeľadí: podľa Belu belovská čeľaď, podľa Ašbéla ašbélovská čeľaď, podľa Achíráma achírámovská čeľaď, 39 podľa Šefúfáma šefúfámovská čeľaď, podľa Chúfáma chúfámovská čeľaď. 40 Belovci boli: Ard a Naamán; podľa Arda bola ardovská čeľaď, podľa Naamána naamánovská čeľaď. 41 To boli Benjamínci podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní ich bolo štyridsaťpäťtisíc šesťsto. 42 To boli Dánovci podľa svojich čeľadí: podľa Šúcháma šúchámovská čeľaď. To boli čeľade Dánove podľa svojich čeľadí. 43 Všetkých čeľadí šúchámovských po ich spočítaní bolo šesťdesiatštyritisíc štyristo. 44 Ašérovci podľa svojich čeľadí boli: podľa Jimnu jimnovská čeľaď, podľa Jišvího jišvíovská čeľaď, podľa Beríu beríovská čeľaď. 45 Ale Beríovci boli: podľa Chebera cheberovská čeľaď, podľa Malkíéla malkíélovská čeľaď. 46 Ašérova dcéra sa volala Sárach. 47 To boli čeľade Ašérovcov po ich spočítaní: päťdesiattritisíc štyristo. 48 Naftálíovci podľa svojich čeľadí: podľa Jachceéla jachceélovská čeľaď, podľa Gúního gúníovská čeľaď, 49 podľa Jécera jécerovská čeľaď, podľa Šilléma šillémovská čeľaď. 50 To boli čeľade Naftálíove podľa svojich čeľadí a po ich spočítaní: štyridsaťpäťtisíc štyristo. 51 To sú spočítaní Izraelci: šesťstojedentisíc sedemstotridsať. 52 Hospodin hovoril Mojžišovi: 53 Týmto nech sa rozdelí krajina do dedičného vlastníctva podľa počtu mien. 54 Väčšiemu zväčši jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenši jeho dedičné vlastníctvo; každý nech dostane svoje dedičné vlastníctvo podľa počtu spočítaných. 55 Avšak krajina sa má rozdeliť lósom. Podľa mien svojich otcovských kmeňov dostanú dedičné vlastníctvo. 56 Lósom sa rozdelí jeho dedičné vlastníctvo medzi väčšími a menšími. 57 Lévíjci spočítaní podľa čeľadí: podľa Geršóna geršónovská čeľaď, podľa Keháta kehátovská čeľaď, podľa Merárího meráríovská čeľaď. 58 Čeľade Lévího: libníovská čeľaď, chebrónovská čeľaď, machlíovská čeľaď, múšiovská čeľaď, kórachovská čeľaď. Kehát splodil Amráma. 59 Amrámova žena sa volala Jóchebed, dcéra Lévího, ktorá sa Lévímu narodila v Egypte; tá porodila Amrámovi Árona, Mojžiša a ich sestru Máriu. 60 Áronovi sa narodili Nádáb, Ábíhú, Eleázár a Ítámár. 61 Avšak Nádáb i Ábíhú zomreli, keď predložili nepríslušný oheň pred Hospodina. 62 Spočítaných ich bolo dvadsaťtritisíc, všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie, lebo neboli započítaní medzi Izraelcov, keďže nedostali dedičné vlastníctvo medzi Izraelcami. 63 To sú tí, ktorých Mojžiš a kňaz Eleázár spočítali, keď počítali Izraelcov na moábskych stepiach pri Jordáne oproti Jerichu. 64 Medzi nimi však nebol nikto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí spočítali Izraelcov na Sinajskej púšti, 65 lebo Hospodin povedal o nich: Oni iste pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, iba Káléb, syn Jefunneho, a Józua, syn Núnov.

4Moj 26, 1-65

Verš 33
Avšak Celofchád, syn Chéferov, nemal synov, iba dcéry. Mená dcér Celofchádových boli: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.
Nm 27:1 - Vtedy pristúpili dcéry Celofcháda, syna Chéferovho, syna Gileádovho, syna Máchírovho, syna Menaššeho, z čeľadí Jozefovho syna Menaššeho. To sú mená jeho dcér: Machlá, Nóá, Choglá, Milká a Tircá.

Verš 2
Zistite počet celého zboru Izraelcov od dvadsaťročných vyššie podľa ich rodín, všetkých bojaschopných v Izraeli.
Nm 1:3 - od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron ich zaraďte do príslušných vojov.

Verš 4
Zistite počet od dvadsaťročných vyššie, ako prikázal Hospodin Mojžišovi! Títo Izraelci vyšli z Egypta:
Nm 1:1 - Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti vo svätostánku, v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egypta:

Verš 5
Rúben, prvorodený Izraelov. Rúbenovci: podľa Chanócha chanóchovská čeľaď, podľa Pallúa pallúovská čeľaď,
Gn 46:9 - Synovia Rúbenovi: Chanóch, Pallú, Checrón a Karmí.
Ex 6:14 - Toto sú hlavy ich rodov: synovia Rúbena, Izraelovho prvorodeného, Chanóch a Pallú, Checrón a Karmí; to sú čeľade Rúbenove.
1Krn 5:1 - Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho. On bol totiž prvorodencom. Keď zneuctil lôžko svojho otca, bolo dané jeho prvorodenectvo synom Jozefa, syna Izraelovho. V rodovom zozname však nebol vedený ako prvorodený.

Verš 65
lebo Hospodin povedal o nich: Oni iste pomrú na púšti! Neostal z nich nikto, iba Káléb, syn Jefunneho, a Józua, syn Núnov.
Nm 14:28 - Povedz im: Akože ja žijem - to je výrok Hospodinov - urobím vám tak, ako ste verejne predo mnou hovorili.
Nm 14:34 - Ako ste za štyridsať dní preskúmavali krajinu, počítajúc deň za rok, štyridsať rokov budete pykať za svoje neprávosti a poznáte moju nemilosť.
1Kor 10:5 - ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti.

Verš 9
Synovia Elíábovi boli: Nemúél, Dátán a Abírám - totiž Dátán a Abírám, ktorí boli predvolaní do zboru, ktorí štvali proti Mojžišovi a Áronovi v skupine Kórachovej; keď sa títo vzbúrili proti Hospodinovi,
Nm 16:12 - Mojžiš dal zavolať Dátána i Abíráma, synov Elíábových; oni odpovedali: Nejdeme.

Verš 61
Avšak Nádáb i Ábíhú zomreli, keď predložili nepríslušný oheň pred Hospodina.
Lv 10:2 - Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom.
Nm 3:4 - Avšak Nádáb a Abíhú zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti obetovali pred Hospodinom nepríslušný oheň. Keďže nemali synov, kňazskú službu vykonával Eleázár a Ítámár v prítomnosti svojho otca Árona.
1Krn 24:2 - Nádáb a Abíhú zomreli pred svojím otcom. Keďže nemali synov, kňazský úrad zastával Eleázár a Ítámár.

Verš 19
Júdovci: Ér a Ónán; avšak Ér i Ónán zomreli v Kanaáne.
Gn 38:7 - Ale Júdov prvorodený Ér sa nepáčil Hospodinovi, Hospodin mu vzal život.
Gn 38:10 - Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život.
Gn 46:12 - Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl.

Verš 21
Perecovci: podľa Checróna checrónovská čeľaď, podľa Chámúla chámúlovská čeľaď.
Gn 46:12 - Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl.

Verš 54
Väčšiemu zväčši jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenši jeho dedičné vlastníctvo; každý nech dostane svoje dedičné vlastníctvo podľa počtu spočítaných.
Nm 33:54 - Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov.

Verš 55
Avšak krajina sa má rozdeliť lósom. Podľa mien svojich otcovských kmeňov dostanú dedičné vlastníctvo.
Nm 33:54 - Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov.
Joz 11:23 - Takto Józua obsadil celú krajinu tak, ako Hospodin povedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičstva Izraelu, každému kmeňu jeho čiastku; a krajina mala pokoj od vojny.
Joz 14:2 - Dedičné vlastníctvo dostali lósom, ako prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša dať deviatim a pol kmeňu.

Verš 57
Lévíjci spočítaní podľa čeľadí: podľa Geršóna geršónovská čeľaď, podľa Keháta kehátovská čeľaď, podľa Merárího meráríovská čeľaď.
Ex 6:17 - Synovia Geršónovi: Libní a Šimeí podľa svojich čeľadí.

Verš 59
Amrámova žena sa volala Jóchebed, dcéra Lévího, ktorá sa Lévímu narodila v Egypte; tá porodila Amrámovi Árona, Mojžiša a ich sestru Máriu.
Ex 2:1 - Istý muž z domu Lévího šiel a vzal za manželku dcéru z domu Lévího.
Ex 6:20 - Amrám si vzal za manželku Jóchebed, svoju tetu, a tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil stotridsaťsedem rokov.

Verš 29
Menaššeovci: podľa Mákíra mákírovská čeľaď. Mákír splodil Gileáda - podľa Gileáda bola gileádovská čeľaď.
Joz 17:1 - Aj kmeň Menašše dostal lósom podiel: lebo on je Jozefov prvorodený. Máchír, prvorodený Menaššeho, otec Gileáda, keďže bol bojovníkom, dostal Gileád a Bášán.

Nm 26,5 - Porov. Nm 1; Gn 46,8–25; Ex 6,14–25.

Nm 26,8-11 - Pozri Nm 16 a Ex 20,5.

Nm 26,29-34 - Nm 27,1; Joz 17,1 n.; 1 Krn 7,14.

Nm 26,35-51 - Z celkového počtu jednotlivých kmeňov najviac sa umenšil kmeň Simeonov. Je možné, že tento kmeň sa najviac prehrešil proti Pánovi a za- siahla ho väčšia nákaza (25,9). Umenšili sa aj kmene: Rubenov, Gadov, Efraimov a Neftaliho. Najviac vzrástol kmeň Manassesov (o 22 500).

Nm 26,52-56 - Tieto verše odôvodňujú vyššie uvedené sčítanie ľudu.

Nm 26,57-62 - Porov. Gn 46,11; Nm 1,47; 3,1 n.; 1 Krn 6,1 n. Levitov je o tisíc viac ako pri prvom sčítaní (3,22.28.34.39).