výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 22, 1-41

1 Izraelci sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach na druhej strane Jordánu naproti Jerichu. 2 Bálák, syn Cippórov, videl všetko, čo vykonal Izrael Amorejcom. 3 Vtedy sa Moábci veľmi zľakli ľudu, lebo ho bolo mnoho. Moábci sa zhrozili Izraelcov 4 a vraveli midjánskym starším: Teraz tento zbor požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moábskym kráľom Bálák, syn Cippórov, 5 ten poslal poslov k Bileámovi, synovi Beórovmu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho privolal, s odkazom: Hľa, národ vyšiel z Egypta! Pokryl celú krajinu a býva oproti mne. 6 Teraz, prosím, poď, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. Azda potom ho budem môcť poraziť a vyhnať z krajiny. Veď viem, že je požehnaný, komu ty žehnáš, a prekliaty, koho prekľaješ. 7 Starší moábski i starší midjánski šli a v rukách mali odmenu za veštenie. Keď došli k Bileámovi, rozpovedali mu Bálákove slová. 8 On im povedal: Prenocujte tu tejto noci, potom vám oznámim rozhodnutie, ktoré mi povie Hospodin. Moábske kniežatá zostali s Bileámom. 9 Boh prišiel k Bileámovi a riekol mu: Kto sú títo mužovia u teba? 10 Bileám odpovedal Bohu: Moábsky kráľ Bálák, syn Cippórov, mi poslal odkaz: 11 Hľa, ľud vyšiel z Egypta a pokryl celú krajinu! Teraz poď, prekľaj mi ho! Azda potom budem môcť bojovať proti nemu a vyhnať ho. 12 Avšak Boh riekol Bileámovi: Nechoď s nimi! Nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. 13 Vtedy vstal ráno Bileám a povedal Bálákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hospodin mi nedovolí ísť s vami. 14 Moábske kniežatá vstali, šli k Bálákovi a povedali: Bileám sa zdráha ísť s nami. 15 Potom Bálák znovu poslal početnejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tamtie. 16 Prišli k Bileámovi a povedali mu: Takto hovorí Bálák, syn Cippórov: Nezdráhaj sa, prosím, prísť ku mne! 17 Lebo ťa veľmi poctím a vykonám všetko, čo mi povieš. Poď teda, prekľaj mi tento ľud! 18 Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha, a konať niečo malé alebo veľké. 19 Ale zostaňte tu aj vy túto noc, aby som sa dozvedel, čo mi Hospodin ďalej povie. 20 Boh prišiel k Bileámovi v noci a riekol mu: Ak ťa prišli volať tí mužovia, vstaň a choď s nimi! Avšak rob len to, čo ti poviem! 21 Vtedy Bileám ráno vstal, osedlal oslicu a šiel s moábskymi kniežatmi. 22 Avšak Boží hnev vzplanul, že predsa šiel, a anjel Hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník, kým jazdil na svojej oslici, a obaja jeho sluhovia boli s ním. 23 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám zbil oslicu za to, že odbočila z cesty. 24 Tu zastal anjel Hospodinov na chodníku medzi vinicami; múr bol z jednej i z druhej strany. 25 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, pritlačila sa k stene a Bileámovi pritlačila nohu k stene. On ju znova zbil. 26 Anjel Hospodinov šiel ďalej a zastal na úzkom mieste, kde nebolo nijakej cesty na odbočenie napravo alebo naľavo. 27 Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho, ľahla si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil oslicu palicou. 28 Vtedy otvoril Hospodin oslici ústa; i povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil? 29 Bileám odpovedal oslici: Dopustila si sa svojvôle proti mne! Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa zabil. 30 Tu oslica povedala Bileámovi: Či nie som tvojou oslicou, na ktorej jazdíš, odkedy žiješ, až do dnešného dňa? Robievala som ti to? Odpovedal: Nie! 31 Vtedy Hospodin otvoril Bileámovi oči, a ten uvidel anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 I riekol mu anjel Hospodinov: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená. 33 Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa nebola vyhla, teraz by som ťa zabil, ale ju by som nechal nažive. 34 Bileám odpovedal anjelovi Hospodinovmu: Zhrešil som, lebo som nevedel, že ty stojíš proti mne na ceste. Ale teraz, ak sa ti to nepáči, chcem sa vrátiť! 35 Ale anjel Hospodinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vyslov len to slovo, ktoré ti poviem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami. 36 Keď sa Bálák dopočul, že Bileám prišiel, vyšiel mu v ústrety až do Ár-Moábu, ktoré je na hranici Arnónu, na konci územia. 37 Bálák dohováral Bileámovi: Či som opätovne k tebe neposlal, aby ťa zavolali? Prečo si neprišiel ku mne? Či skutočne nie som schopný uctiť si ťa? 38 Bileám odpovedal Bálákovi: Teraz som prišiel k tebe. Či naozaj môžem čokoľvek povedať? Vypoviem slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst. 39 Potom šiel Bileám s Bálákom a prišli do Kirjat-Chucótu. 40 Nato obetoval Bálák hovädzí dobytok i ovce a poslal Bileámovi i kniežatám, ktoré boli s ním. 41 Ráno vzal Bálák Bileáma a vyviedol ho na Bámot-Baál, odkiaľ uzrel i najvzdialenejšiu časť ľudu.

4Moj 22, 1-41

Verš 32
I riekol mu anjel Hospodinov: Prečo si už tri razy bil svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená.
2Pt 2:15 - Opustiac pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti;

Verš 18
Bileám odpovedal: Keby mi dal Bálák dokonca svoj dom plný zlata a striebra, ani tak nemôžem prestúpiť pokyn Hospodina, svojho Boha, a konať niečo malé alebo veľké.
Nm 24:13 - Keby mi dal Bálák aj plný svoj dom striebra a zlata, nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodinov, vykonať dobré alebo zlé podľa svojho srdca; čo povie Hospodin, to budem hovoriť.

Verš 28
Vtedy otvoril Hospodin oslici ústa; i povedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil?
2Pt 2:16 - ale bol pokarhaný pre svoj priestupok; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo nemúdrosti proroka.
Júd 1:11 - Beda im! Lebo šli Kainovou cestou, dali sa strhnúť do Balámovho bludu za odmenu a Kórachovou vzburou zahynuli.

Verš 5
ten poslal poslov k Bileámovi, synovi Beórovmu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho privolal, s odkazom: Hľa, národ vyšiel z Egypta! Pokryl celú krajinu a býva oproti mne.
Joz 24:9 - Potom povstal moábsky kráľ Bálák, syn Cippórov, a bojoval proti Izraelu; dal zavolať Beórovho syna Bileáma, aby vás preklínal.

Verš 23
Keď oslica uvidela anjela Hospodinovho stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, odbočila z cesty a šla do poľa. Bileám zbil oslicu za to, že odbočila z cesty.
2Pt 2:16 - ale bol pokarhaný pre svoj priestupok; nemé ťažné zviera prehovorilo ľudským hlasom a zabránilo nemúdrosti proroka.
Júd 1:11 - Beda im! Lebo šli Kainovou cestou, dali sa strhnúť do Balámovho bludu za odmenu a Kórachovou vzburou zahynuli.

Nm 22,1 - Moabské stepi = územie medzi Jordánom a pohorím Abarim, najmä severne od Mŕtveho mora.

Nm 22,2-6 - Petór (Pitru) bolo mesto na pravom brehu Eufratu v severnej Mezopotámii. Balám bol asi slávny pohanský veštec, ktorý poznal aj jediného pravého Boha, Pána (v. 8.13.19 atď.). Dar proroctva je milosť a Boh ju dáva, komu chce.

Nm 22,22-35 - Oslica sa stala nástrojom Božím, aby poučila a pokorila Baláma. Skutočnosť, že oslica hovorí (28 n.), dá sa vysvetliť iba zázračne. Ako kedysi diabol použil na svoje služby hovoriaceho hada, tak Pánov anjel používa oslicu, aby otvorila Balámovi oči a odvrátila ho od jeho zlého zámeru. O tejto skutočnosti je presvedčený aj sv. Peter (2 Pt 2,16).

Nm 22,36-41 - Ir je asi Ar (21,15.28). Bamot-Bál, vlastné meno miesta, o ktorom bola reč v 21,19; dosl. značí Výšiny Bálove. Na výšinách obetúvali pohanským bohom.