výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 31, 1-54

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Pomsti Izraelcov na Midjáncoch; potom budeš pripojený k svojmu ľudu. 3 Mojžiš hovoril ľudu: Vyzbrojte spomedzi seba mužov na vojenskú výpravu; nech idú proti Midjánu vykonať Hospodinovu pomstu na Midjáncoch. 4 Za každý kmeň Izraela vyšlite na vojenskú výpravu po tisíc chlapov. 5 A tak z tisícov Izraela bolo odvedených na vojnovú výpravu tisíc za kmeň: dvanásťtisíc do boja vyzbrojených. 6 Mojžiš ich vyslal; po tisíc mužov za kmeň na vojenskú výpravu a s nimi Pinchása, syna Eleázárovho, ako kňaza vojenskej výpravy, keďže posvätné predmety a zvučné trúby mal so sebou. 7 Vydali sa na výpravu proti Midjáncom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi, a pobili všetkých mužov. 8 Okrem iných pobitých usmrtili i piatich midjánskych kráľov: Evího, Rekema, Cúra, Chúra, Rebu. Aj Bileáma, syna Beórovho, zabili mečom. 9 Izraelci odviedli do zajatia midjánske ženy, aj ich deti, i všetok dobytok, i všetky čriedy, a ukoristili všetko ich imanie. 10 Všetky ich mestá na obývaných územiach i všetky ich stanové tábory vypálili. 11 Potom pobrali všetku korisť i všetko, čo sa dalo vziať z ľudí i z dobytka; 12 zajatcov, čo pobrali, i korisť priniesli k Mojžišovi a ku kňazovi Eleázárovi a k zboru Izraelcov, do tábora na moábske stepi pri Jordáne oproti Jerichu. 13 Vtedy im Mojžiš a kňaz Eleázár i všetky kniežatá zboru vyšli v ústrety za tábor. 14 Tu sa Mojžiš nahneval na veliteľov vojska, na tisícnikov, stotníkov, ktorí prichádzali z bojovej výpravy; 15 Mojžiš im dohováral: Či ste zachovali nažive všetky ženy? 16 Hľa, práve tieto sa stali na radu Bileámovu Izraelcom príčinou k nevere Hospodinovi vo veci Peóra, a tak prišla rana na zbor Hospodinov. 17 Tak teraz pobite všetkých chlapcov medzi deťmi a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že spala s ním; 18 avšak všetky dievčatá, ktoré nepoznali obcovanie s mužmi, ponechajte nažive pre seba. 19 Vy sa však zdržujte sedem dní mimo tábora. Na tretí a siedmy deň sa očistite každý, kto niekoho zabil, od hriechu, i každý, kto sa dotkol zabitého, vy i vaši zajatí. 20 Očistite od hriechu každé rúcho i každý kožený predmet a všetko, čo je zhotovené z kozej srsti, i všetko drevené náradie! 21 Kňaz Eleázár povedal mužom z vojenskej výpravy, ktorí odišli do vojny: Toto je ustanovenie zákona, ktoré vydal Hospodin ako príkaz Mojžišovi; 22 ale zlato a striebro, bronz a železo, cín a olovo, 23 všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté, avšak musí to byť očistené od hriechu očistnou vodou; všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou. 24 Na siedmy deň si operte rúcha a budete čistí; potom smiete vojsť do tábora. 25 Hospodin hovoril Mojžišovi: 26 Ty i kňaz Eleázár i náčelníci rodov zboru, zistite počet toho, čo bolo zabraté, zajatých z ľudí i z dobytka, 27 a napoly rozdeľte korisť medzi účastníkov boja, ktorí vyšli na výpravu, a medzi celý zbor. 28 Vyber dávku pre Hospodina od bojovníkov, ktorí vyšli do vojenskej výpravy: po jednom z päťsto ľudí, z dobytka, z oslov i z drobného dobytka. 29 Vezmite to z ich polovice a odovzdaj to kňazovi Eleázárovi ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi. 30 Z polovice patriacej Izraelcom vezmi po jednom z päťdesiatich ľudí, z rožného statku, oslov, i z drobného dobytka, zo všetkého dobytka, a daj to levítom, ktorí konajú službu v príbytku Hospodinovom. 31 Mojžiš a kňaz Eleázár vykonali, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 32 Korisť, to jest zvyšok z toho, čo ľud vojenskej výpravy ukoristil, bola: šesťstosedemdesiatpäťtisíc oviec, 33 sedemdesiatdvatisíc kusov dobytka 34 a šesťdesiatjedentisíc oslov; 35 žien, ktoré nepoznali obcovanie s mužom, bolo spolu tridsaťdvatisíc. 36 Polovičný podiel tých, ktorí išli na vojenskú výpravu, činil: tristotridsaťsedemtisíc päťsto oviec 37 a dávka pre Hospodina z oviec bola šesťstosedemdesiatpäť. 38 Dobytka bolo tridsaťšesťtisíc kusov a z toho dávka pre Hospodina bola sedemdesiatdva. 39 Oslov bolo tridsaťtisícpäťsto a z nich dávka pre Hospodina bola šesťdesiatjeden. 40 Ľudí bolo šestnásťtisíc a dávka z nich pre Hospodina bola tridsaťdva duší. 41 Mojžiš odovzdal kňazovi Eleázárovi dávku ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 42 Z polovice patriacej Izraelcom, ktorú Mojžiš oddelil od čiastky patriacej mužom, ktorí sa zúčastnili vojnovej výpravy - 43 polovica pre zbor činila: tristotridsaťsedemtisíc päťsto oviec, 44 tridsaťšesťtisíc kusov dobytka, 45 tridsaťtisícpäťsto oslov 46 a šestnásťtisíc ľudí - 47 z tejto polovice patriacej Izraelcom vzal Mojžiš po jednom z päťdesiatich ľudí i z dobytka a odovzdal to levítom, ktorí konali službu v príbytku Hospodinovom, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 48 Potom pristúpili k Mojžišovi velitelia, ktorí boli nad tisícami vojska, tisícnici a stotníci, 49 a povedali Mojžišovi: Tvoji služobníci spočítali bojovníkov, ktorí boli pod naším velením, a nechýba z nás ani jeden. 50 Preto predkladáme obetný dar Hospodinovi, každý čo našiel: zlaté šperky, náramnice, pečatné prstene, náušnice a retiazky, aby sa vykonal obrad zmierenia za nás pred Hospodinom. 51 Vtedy prevzal Mojžiš a kňaz Eleázár od nich zlato, všetky zhotovené šperky. 52 Všetkého zlata, určeného na pozdvihovanú dávku, ktorú tisícnici a stotníci venovali Hospodinovi, bolo šestnásťtisíc sedemstopäťdesiat šekelov. 53 Vojaci brali korisť každý pre seba. 54 Mojžiš a kňaz Eleázár prevzali zlato od tisícnikov a stotníkov a doniesli ho do svätostánku, aby Hospodinovi pripomínalo Izraelcov.

4Moj 31, 1-54

Verš 2
Pomsti Izraelcov na Midjáncoch; potom budeš pripojený k svojmu ľudu.
Nm 25:17 - Zovrite Midjáncov a bite ich,
Nm 27:13 - Keď si ju obzrieš, pripoja aj teba k tvojmu ľudu, ako pripojili tvojho brata Árona,

Verš 8
Okrem iných pobitých usmrtili i piatich midjánskych kráľov: Evího, Rekema, Cúra, Chúra, Rebu. Aj Bileáma, syna Beórovho, zabili mečom.
Joz 13:21 - všetky mestá na Nížine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Síchóna, ktorý panoval v Chešbóne; Mojžiš porazil jeho i midjánske kniežatá Evího, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu i kniežatá Síchóna, ktoré bývali v krajine.

Verš 41
Mojžiš odovzdal kňazovi Eleázárovi dávku ako pozdvihovanú dávku Hospodinovi, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Nm 18:8 - Hospodin hovoril Áronovi: Hľa, ja som ti dal na starosť moje pozdvihované dávky zo všetkých posvätných darov Izraelcov; tebe som ich dal i tvojim synom za podiel ako večné ustanovenie.
Nm 18:19 - Všetky pozdvihované dávky zo svätých darov, ktoré Izraelci obetujú Hospodinovi, dal som tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Je to večná zmluva soli pre teba pred Hospodinom i pre tvoje potomstvo s tebou.

Verš 11
Potom pobrali všetku korisť i všetko, čo sa dalo vziať z ľudí i z dobytka;
Dt 20:14 - Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp; užívaj korisť svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin, tvoj Boh.

Verš 16
Hľa, práve tieto sa stali na radu Bileámovu Izraelcom príčinou k nevere Hospodinovi vo veci Peóra, a tak prišla rana na zbor Hospodinov.
Nm 25:1 - Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami.
Nm 25:18 - lebo vás tiež tiesnili svojimi úskokmi, keď vás preľstili Peórom a Kozbíou, dcérou midjánského kniežaťa, ich krajankou, ktorá bola zabitá v deň rany pre Peóra.
2Pt 2:15 - Opustiac pravú cestu, zablúdili, dali sa na cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si obľúbil mzdu neprávosti;
Zjv 2:14 - Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného modlám a smilnili.

Verš 17
Tak teraz pobite všetkých chlapcov medzi deťmi a zabite každú ženu, ktorá poznala muža tak, že spala s ním;
Sdc 21:11 - Postupujte takto: Vykonajte hubiacu kliatbu na každom mužovi a na každej žene, ktorá poznala lôžko muža.

Verš 53
Vojaci brali korisť každý pre seba.
Dt 20:14 - Iba ženy a deti, dobytok a všetko, čo bude v meste, všetku jeho korisť ulúp; užívaj korisť svojich nepriateľov, ktorých ti vydá Hospodin, tvoj Boh.

Verš 23
všetko, čo znesie oheň, preveďte ohňom a bude to čisté, avšak musí to byť očistené od hriechu očistnou vodou; všetko, čo neznesie oheň, preveďte vodou.
Nm 19:9 - Potom nech čistý človek pozbiera popol z jalovice a uloží ho za táborom na čistom mieste, i bude v úschove pre zbor Izraelcov na vodu očisťovania; je to obeť za hriech.

Verš 27
a napoly rozdeľte korisť medzi účastníkov boja, ktorí vyšli na výpravu, a medzi celý zbor.
1Sam 30:24 - Ktože vás poslúchne v tejto veci? Rovnaký bude podiel toho, ktorý šiel do boja, i podiel toho, ktorý ostal pri batožine. Rovnako sa podelia.

Nm 31,1-3 - Madiánčania zviedli Izraelitov na zmyselnú modloslužbu, za ktorú Pán navštívil Izraelitov nákazou (25,6–18).

Nm 31,4 - Porov. Ex 18,25.

Nm 31,18 - Ony sa mali stať izraelskými otrokyňami a vedľajšími ženami izraelských mužov (Dt 21,10–14; Sdc 21,10–14).

Nm 31,52 - Šekel vážil 16,37 g, teda zlata bolo 274,197 kg (Ex 38,24).

Nm 31,54 - O pripomienke porov. Ex 28,12.