výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 29, 1-39

1 Prvý deň siedmeho mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie. Nekonajte nijakú všednú prácu. Budete mať deň plesania. 2 Ako spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi pripravte jedného junca, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov; 3 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na každého junca, dve desatiny na barana 4 a jednu desatinu na každého baránka zo siedmich baránkov; 5 jedného kozla ako obeť za hriech na vykonanie obradu zmierenia za vás 6 okrem spaľovanej obete na novmesiac a príslušnej pokrmovej obete, ustavičnej spaľovanej obete a úliatby, podľa ich predpisu na príjemnú vôňu ako ohňovú obeť Hospodinovi. 7 Desiaty deň toho istého siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie a budete sa kajať; nekonajte nijakú prácu. 8 Potom prinesiete spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi: jedného junca, jedného barana, sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné! - 9 ako ich pokrmovú obeť: jemnú múku zamiesenú s olejom, tri desatiny na junca, dve desatiny na jedného barana, 10 jednu desatinu na každého baránka zo siedmich baránkov; 11 jedného kozla ako obeť za hriech okrem obete za hriech na zmierenie a pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a príslušných úliatob. 12 Pätnásty deň siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie; nekonajte nijakú všednú prácu a sviatok Hospodinovi sväťte sedem dní. 13 Predložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi: trinásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných baránkov, nech sú bezchybné! - 14 ako príslušnú pokrmovú obeť: jemnú múku, zamiesenú s olejom, tri desatiny na každého junca z trinástich juncov, dve desatiny na každého barana z dvoch baranov 15 a jednu desatinu na každého baránka zo štrnástich baránkov; 16 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 17 Druhý deň dvanásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 18 príslušnú pokrmovú obeť i úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu, 19 ďalej jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete i príslušných úliatob. 20 Tretí deň jedenásť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 21 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu, 22 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 23 Štvrtý deň desať juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 24 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 25 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 26 Piaty deň deväť juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 27 príslušnú pokrmovú obeť, príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 28 okrem jedného kozla ako obeť za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 29 Šiesty deň osem juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 30 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 31 jedného kozla ako obeť za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete i príslušných úliatob. 32 Siedmy deň sedem juncov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov, 33 príslušnú pokrmovú obeť a úliatbu k juncom, baranom a baránkom primerane ich počtu podľa príslušného predpisu; 34 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete, príslušnej pokrmovej obete a úliatby. 35 Ôsmy deň budete mať zhromaždenie, nekonajte nijakú všednú prácu. 36 Predložte spaľovanú obeť, ohňovú obeť príjemnej vône Hospodinovi: jedného junca, jedného barana, sedem jednoročných bezchybných baránkov, 37 príslušnú pokrmovú obeť a príslušné úliatby k juncovi, baranovi i baránkom primerane ich počtu a podľa predpisu; 38 jedného kozla ako obeť za hriech okrem pravidelnej spaľovanej obete a príslušnej pokrmovej obete i úliatby. 39 Toto obetujte Hospodinovi na svoje sviatky okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov, k svojim spaľovaným obetiam, k svojim pokrmovým obetiam, k svojim úliatbam aj k svojim obetiam spoločenstva.

4Moj 29, 1-39

Verš 8
Potom prinesiete spaľovanú obeť príjemnej vône Hospodinovi: jedného junca, jedného barana, sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné! -
Nm 28:19 - Predložte ako ohňovú a spaľovanú obeť Hospodinovi: dva junce, jedného barana a sedem jednoročných baránkov - nech sú bezchybné!

Verš 1
Prvý deň siedmeho mesiaca máte mať slávnostné zhromaždenie. Nekonajte nijakú všednú prácu. Budete mať deň plesania.
Lv 23:24 - Hovor s Izraelcami a povedz im: Prvého dňa siedmeho mesiaca budete mať sviatočný odpočinok, pamätný deň s trúbením, a slávnostné zhromaždenie.

Verš 35
Ôsmy deň budete mať zhromaždenie, nekonajte nijakú všednú prácu.
Lv 23:36 - Sedem dní predkladajte Hospodinovi ohňové obete a na ôsmy deň budete mať slávnostné zhromaždenie; predložte Hospodinovi ohňovú obeť. Je to sviatočné zhromaždenie, nijakú všednú prácu konať nesmiete.

Verš 7
Desiaty deň toho istého siedmeho mesiaca budete mať slávnostné zhromaždenie a budete sa kajať; nekonajte nijakú prácu.
Lv 16:29 - Toto nech vám je večným ustanovením: Desiaty deň siedmeho mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nijakú prácu, a to ani domorodec ani cudzinec, ktorý sa zdržuje medzi vami.
Lv 16:31 - Je to pre vás veľký deň sviatočného odpočinku, a vy sa musíte kajať; to je večné ustanovenie.
Lv 23:27 - Desiaty deň tohto siedmeho mesiaca je však dňom zmierenia. Budete mať slávnostné zhromaždenie, budete sa kajať a predkladať Hospodinovi ohňovú obeť.

Nm 29,1-6 - Porov. Lv 23,23–25. Prvým dňom siedmeho mesiaca (tišri) začínal sa hospodársky rok. – O novmesačnej celostnej žertve pozri 28,11 n.

Nm 29,12-38 - Porov. Lv 23,23–44. Pre množstvo obiet slávnosť Stánkov neskoršie volala sa len "Sviatkom" (1 Kr 8,2; 12,32; Ez 45,25).

Nm 29,39 - Porov. Lv 23,37.38; Lv 7,16; 22,18–25 a Nm 15,1–12.