výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 34, 1-29

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Prikáž Izraelcom: Keď vojdete do Kanaánu - ten bude krajinou, ktorá vám pripadne za dedičné vlastníctvo; krajina Kanaánu v plnom rozsahu svojich hraníc: 3 južný okraj vášho územia nech ide od púšte Cín pozdĺž Edómu. Vaša južná hranica nech sa začína pri konci Soľného mora na východe 4 a potom nech sa vaša hranica obráti na juh ku Svahu Akrabbím, nech sa tiahne cez Cín, jej konce nech sú južne od Kádeš-Barnéy a nech pokračuje na Chacar-Addár a prejde k Acmónu. 5 Hranica nech sa obráti od Acmónu, Egyptského potoka, a jej konce nech smerujú k moru. 6 Západnou hranicou vám bude Veľké more a jeho pobrežie. Toto nech je vašou západnou hranicou. 7 A toto nech je vašou severnou hranicou: od Veľkého mora si vyznačte vrch Hór. 8 Od vrchu Hór si urobte znak smerom do Chamatu a konce hranice nech sú pri Cedáde; 9 hranica pokračuje od Zifrónu a jej konce nech sú pri Chacar-Énáne. Toto nech je vám severnou hranicou. 10 Východnú hranicu si vyznačte: od Chacar-Énánu do Šefámu, 11 hranica nech sa tiahne dolu od Šefámu k Rible, východne od Ajinu, potom dolu, takže sa bude dotýkať brehu Genezaretského jazera na východe; 12 potom nech sa tiahne hranica dolu k Jordánu a jej konce nech sú pri Soľnom mori. Toto má byť vaša krajina so svojimi hranicami dookola. 13 Potom Mojžiš prikázal Izraelcom: Toto je krajina, ktorú dostanete do vlastníctva lósom, ktorú Hospodin prikázal odovzdať deviatim kmeňom a jednej polovici kmeňa. 14 Veď kmeň Rúbenovcom už prevzal podľa svojho otcovského domu, i kmeň Gádovcov podľa svojho otcovského domu, aj polovica kmeňa Menaššeho prevzala svoje dedičné vlastníctvo. 15 Dva a pol kmeňa už dostalo svoje dedičné vlastníctvo za Jordánom východne naproti Jerichu. 16 Hospodin hovoril Mojžišovi: 17 Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov. 18 Priberte si po jednom kniežati za kmeň, aby vám rozdelili krajinu do dedičného vlastníctva. 19 Mená týchto mužov sú: za kmeň Júda Káléb, syn Jefunneho; 20 za kmeň Šimeón Šemúél, syn Ammihúdov; 21 za kmeň Benjamín Elídád, syn Kislónov; 22 za kmeň Dán knieža Bukkí, syn Joglího; 23 za Jozefovcov, a to za kmeň Menašše knieža Channíél, syn Éfódov; 24 a za kmeň Efrajim knieža Kemúél, syn Šiftánov; 25 za kmeň Zebulún knieža Elícáfán, syn Parnáchov, 26 a za kmeň Jissáchár knieža Paltíél, syn Azzánov, 27 za kmeň Ašérovcov knieža Achíhúd, syn Šelómiho, 28 za kmeň Naftálí knieža Pedahél, syn Amíhúdov. 29 Toto sú mužovia, ktorým prikázal Hospodin podeliť dedičné vlastníctvo Izraelcom v Kanaáne.

4Moj 34, 1-29

Verš 17
Toto sú mená mužov, ktorí vám rozdelia krajinu do dedičného vlastníctva: kňaz Eleázár a Józua, syn Núnov.
Joz 14:1 - Toto sú územia, ktoré Izraelci dostali v Kanaáne, ako im dali do dedičstva Eleázár a Józua, syn Núnov, a rodoví predáci kmeňov Izraela.

Verš 3
južný okraj vášho územia nech ide od púšte Cín pozdĺž Edómu. Vaša južná hranica nech sa začína pri konci Soľného mora na východe
Joz 15:1 - Vylosovaný podiel Júdovcov podľa ich čeľadí siahal na juh k hraniciam Edómu, k púšti Cín až k najkrajnejšiemu juhu.

Nm 34,3-5 - Južná hranica zasľúbenej zeme išla od južného konca Mŕtveho mora smerom na juhozápad až po Kadešbarnu a odtiaľ smerom západoseverným až k Stredozemnému moru. Egyptský potok je dnešný Vadi el-Ariš.

Nm 34,6 - Hranicou západnou bolo Stredozemné more.

Nm 34,7-9 - Hranica severná sa dnes s určitosťou naznačiť nedá. Mienky sú rozličné. Niektorí autori sa domnievajú, že zasľúbená zem na severe bola by sa tiahla od Tripolisu smerom na východ k Libanonu atď. Pravdepodobnejšia je domnienka, ktorá severnú hranicu kladie od Nahr el-Kasimije, rieky, čo severne od Týru vteká do Stredozemného mora. Odtiaľ by hranica išla južne od Libanona – Hor by bol dnešný vrch Džebel el-Šukif – k východu z Ematu, čiže k údoliu, čo je medzi riekami Nahr Litani a Nahr Hasbáni, cez Celosýriu k Hasar Enanu, čiže kraju, kde pramení Jordán.

Nm 34,10-12 - Východná hranica zasľúbenej zeme je Genezaretské jazero, Jordán a Mŕtve more.