výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 34, 1-29

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Přikaž synům Izraele: Až vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: 3 Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, 4 stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, až dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu, 5 kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři. 6 Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice. 7 Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór 8 a odtud dál k Lebo-chamátu, až dosáhne Cedadu. 9 Odtud povede k Zifronu, až dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice. 10 Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu. 11 Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera. 12 Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne až k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran." 13 Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl pokolením. 14 Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž už dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova. 15 Tato dvě a půl pokolení už získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu." 16 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 17 "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův. 18 Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem. 19 A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda, 20 Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon, 21 Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín, 22 Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan, 23 Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese, 24 Kemuel, syn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima, 25 Elicafan, syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon, 26 Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení Isachar, 27 Achihud, syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, 28 Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí." 29 To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán.

Nm 34, 1-29

Verš 17
"Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův.
Joz 14:1 - A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izraele.

Verš 3
Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě,
Joz 15:1 - Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu až k edomské hranici, až k poušti Cin úplně na jihu:

Nm 34,3-5 - Južná hranica zasľúbenej zeme išla od južného konca Mŕtveho mora smerom na juhozápad až po Kadešbarnu a odtiaľ smerom západoseverným až k Stredozemnému moru. Egyptský potok je dnešný Vadi el-Ariš.

Nm 34,6 - Hranicou západnou bolo Stredozemné more.

Nm 34,7-9 - Hranica severná sa dnes s určitosťou naznačiť nedá. Mienky sú rozličné. Niektorí autori sa domnievajú, že zasľúbená zem na severe bola by sa tiahla od Tripolisu smerom na východ k Libanonu atď. Pravdepodobnejšia je domnienka, ktorá severnú hranicu kladie od Nahr el-Kasimije, rieky, čo severne od Týru vteká do Stredozemného mora. Odtiaľ by hranica išla južne od Libanona – Hor by bol dnešný vrch Džebel el-Šukif – k východu z Ematu, čiže k údoliu, čo je medzi riekami Nahr Litani a Nahr Hasbáni, cez Celosýriu k Hasar Enanu, čiže kraju, kde pramení Jordán.

Nm 34,10-12 - Východná hranica zasľúbenej zeme je Genezaretské jazero, Jordán a Mŕtve more.