výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 33, 1-56

1 Toto sú zastávky Izraelcov, ktorí vyšli z Egypta vo svojich vojoch pod vedením Mojžiša a Árona: 2 Mojžiš na rozkaz Hospodinov zapísal východiská ich putovania. Toto sú zastávky, z ktorých sa vydali na cestu. 3 Keď sa vydali na cestu z Ramesesa, pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche, Izraelci vyšli pod ochranou zdvihnutej ruky pred očami celého Egypta, 4 kým Egypťania pochovávali tých, ktorých Hospodin pobil medzi nimi, totiž všetkých prvorodených; ba aj na ich bohoch vykonal Hospodin súd. 5 Z Ramesesa sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa v Sukkóte. 6 Zo Sukkótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Étáme, ktorý leží na okraji púšte. 7 Z Étámu sa vydali na cestu a obrátili sa na Pí-Hachírót, ktorý leží pred Baal-Cefónom, a utáborili sa pred Migdólom. 8 Z Pí-Hachírótu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť, šli trojdennou cestou na púšť Étám a utáborili sa v Máre. 9 Z Máry sa vydali na cestu a prišli do Élímu - v Élíme bolo dvanásť prameňov vody a sedemdesiat paliem - a utáborili sa tam. 10 Z Élímu sa vydali na cestu a utáborili sa pri Červenom mori. 11 Od Červeného mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Sín. 12 Z púšte Sín sa vydali na cestu a utáborili sa v Dofke. 13 Z Dofky sa vydali na cestu a utáborili sa v Álúši. 14 Z Álúša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidíme; tam ľud nemal pitnú vodu. 15 Z Refidímu sa vydali na cestu a utáborili sa na Sinajskej púšti. 16 Zo Sinajskej púšte sa vydali na cestu a utáborili sa v Kibrót-Hattaavá. 17 Z Kibrót--Hattaavá sa vydali na cestu a utáborili sa v Chacéróte. 18 Z Chacérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ritme. 19 Z Ritmy sa vydali na cestu a utáborili sa v Rimmón-Pereci. 20 Z Rimmón-Perecu sa vydali na cestu a utáborili sa v Libne. 21 Z Libny sa vydali na cestu a utáborili sa v Risse. 22 Z Rissy sa vydali na cestu a utáborili sa v Kehéláte. 23 Z Kehéláty sa vydali na cestu a utáborili sa v Har-Šeferi. 24 Z Har-Šeferu sa vydali na cestu a utáborili sa v Cháráde. 25 Z Chárády sa vydali na cestu a utáborili sa v Makhélóte. 26 Z Makhélótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tachate. 27 Z Tachatu sa vydali na cestu a utáborili sa v Tárachu. 28 Z Tárachu sa vydali na cestu a utáborili sa v Mitke. 29 Z Mitky sa vydali na cestu a utáborili sa v Chašmóne. 30 Z Chašmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Móséróte. 31 Z Mósérótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Bené-Jaakáne. 32 Z Bené-Jaakánu sa vydali na cestu a utáborili sa v Chór-Haggidgáde. 33 Z Chór-Haggidgádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Jotbáte. 34 Z Jotbáty sa vydali na cestu a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny sa vydali na cestu a utáborili sa v Ecjón-Geberi. 36 Z Ecjón-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cín, to je Kádeš. 37 Z Kádeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hór, na konci Edómska. 38 Vtedy na rozkaz Hospodinov kňaz Áron vystúpil na vrch Hór a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení Izraelcov z Egypta, prvý deň piateho mesiaca. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hór. 40 Vtedy kanaánsky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe v Kanaáne, sa dopočul, že Izraelci prišli. 41 Z vrchu Hór sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmóne. 42 Z Calmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Púnóne. 43 Z Púnónu sa vydali na cestu a utáborili sa v Óbóte. 44 Z Óbótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Ijjé-Háabáríme, na hranici Moábska. 45 Z Ijjímu sa vydali na cestu a utáborili sa v Díbón-Gáde. 46 Z Díbón-Gádu sa vydali na cestu a utáborili sa v Almón-Diblátajime. 47 Z Almón-Diblátajimu sa vydali na cestu a utáborili sa pri pohorí Abárím naproti Nebó. 48 Z pohoria Abárím sa vydali na cestu a utáborili sa na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili teda pri Jordáne od Bét-Haješímótu po Ábel-Haššittím na moábskych stepiach. 50 Hospodin hovoril Mojžišovi na moábskych stepiach pri Jordáne naproti Jerichu: 51 Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prejdete cez Jordán do Kanaánu, 52 vyžeňte všetkých obyvateľov krajiny spred seba a zničte všetky ich vyrezávané sochy i všetky ich liate sošky a všetky ich výšiny spustošte. 53 Potom zaberte krajinu a bývajte v nej, lebo vám som dal krajinu, aby ste ju zabrali do vlastníctva. 54 Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov. 55 Ak však nevyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zostanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať. 56 Vtedy tak naložím s vami, ako som zamýšľal naložiť s nimi.

4Moj 33, 1-56

Verš 3
Keď sa vydali na cestu z Ramesesa, pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche, Izraelci vyšli pod ochranou zdvihnutej ruky pred očami celého Egypta,
Ex 12:37 - Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramesesu do Sukkótu, asi šesťstotisíc peších mužov okrem detí.

Verš 36
Z Ecjón-Geberu sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Cín, to je Kádeš.
Nm 20:1 - V prvom mesiaci, keď Izraelci, celý zbor, prišli na púšť Cín, ľud sa usadil v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam bola pochovaná.

Verš 37
Z Kádeša sa vydali na cestu a utáborili sa na vrchu Hór, na konci Edómska.
Nm 20:22 - Keď sa vydali na cestu z Kádeša, prišiel celý zbor Izraelcov na vrch Hór.

Verš 6
Zo Sukkótu sa vydali na cestu a utáborili sa v Étáme, ktorý leží na okraji púšte.
Ex 13:20 - Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte.

Verš 7
Z Étámu sa vydali na cestu a obrátili sa na Pí-Hachírót, ktorý leží pred Baal-Cefónom, a utáborili sa pred Migdólom.
Ex 14:2 - Povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred Pí-Hachírótom, medzi Migdólom a morom pred Baal-Cefónom; utáborte sa oproti nemu pri mori.

Verš 8
Z Pí-Hachírótu sa vydali na cestu, prešli cez more na púšť, šli trojdennou cestou na púšť Étám a utáborili sa v Máre.
Ex 15:22 - Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr; tri dni šli po púšti a nenašli vodu.

Verš 9
Z Máry sa vydali na cestu a prišli do Élímu - v Élíme bolo dvanásť prameňov vody a sedemdesiat paliem - a utáborili sa tam.
Ex 15:27 - Potom prišli do Élimu; tam bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem. Utáborili sa pri vodách.

Verš 11
Od Červeného mora sa vydali na cestu a utáborili sa na púšti Sín.
Ex 16:1 - Potom sa celý zbor Izraelcov pohol z Élimu. Na púšť Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom, prišli v pätnásty deň druhého mesiaca po vyjdení z Egypta.

Verš 14
Z Álúša sa vydali na cestu a utáborili sa v Refidíme; tam ľud nemal pitnú vodu.
Ex 17:1 - Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo vody pre ľud.

Verš 15
Z Refidímu sa vydali na cestu a utáborili sa na Sinajskej púšti.
Ex 19:1 - V treťom mesiaci po vyjdení Izraelcov z Egypta, v ten istý deň prišli na Sinajskú púšť.

Verš 16
Zo Sinajskej púšte sa vydali na cestu a utáborili sa v Kibrót-Hattaavá.
Nm 11:34 - Preto tomu miestu dali meno Kibrót Hattaavá, lebo tam pochovali ľud, ktorý bol žiadostivý.

Verš 40
Vtedy kanaánsky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe v Kanaáne, sa dopočul, že Izraelci prišli.
Nm 21:1 - Keď sa kanaánsky kráľ Arádu, ktorý býval v Negebe, dopočul, že Izrael došiel po ceste atárímskej, bojoval proti Izraelcom a niekoľkých z nich zajal.

Verš 52
vyžeňte všetkých obyvateľov krajiny spred seba a zničte všetky ich vyrezávané sochy i všetky ich liate sošky a všetky ich výšiny spustošte.
Dt 7:2 - a keď ti ich Hospodin, tvoj Boh, vydá a porazíš ich, musíš ich podrobiť hubiacej kliatbe, nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu, ani sa zmilovať nad nimi.

Verš 54
Krajinu rozdeľte podľa ich čeľadí lósom ako dedičné vlastníctvo; veľkému zväčšite jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenšite jeho dedičné vlastníctvo; kam komu padne lós, to bude jeho. Vlastníctvo rozdeľte podľa ich otcovských kmeňov.
Nm 26:54 - Väčšiemu zväčši jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenši jeho dedičné vlastníctvo; každý nech dostane svoje dedičné vlastníctvo podľa počtu spočítaných.

Verš 43
Z Púnónu sa vydali na cestu a utáborili sa v Óbóte.
Nm 21:10 - Potom sa Izraelci vydali na cestu a utáborili sa v Óbóte.

Verš 41
Z vrchu Hór sa vydali na cestu a utáborili sa v Calmóne.
Nm 21:4 - Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsko. Cestou ľud zmalomyseľnel

Verš 55
Ak však nevyženiete obyvateľov krajiny spred seba, vtedy tí, čo zostanú z nich, stanú sa tŕňom vo vašich očiach a ostňom vo vašich bokoch a budú vás sužovať v krajine, v ktorej budete bývať.
Joz 23:13 - tak vedzte, že Hospodin, váš Boh, už nevyženie tieto národy spred vás, ale budú pre vás pascou a osídlom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto krásnej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh.
Sdc 2:3 - Teraz vám hovorím: Nevyženiem ich spred vás; stanú sa vám protivníkmi a ich bohovia vám budú osídlom.

Verš 49
Táborili teda pri Jordáne od Bét-Haješímótu po Ábel-Haššittím na moábskych stepiach.
Nm 25:1 - Keď Izrael býval v Šittíme, ľud začal smilniť s Moábkami.
Joz 2:1 - Józua, syn Núnov, tajne poslal zo Šittímu dvoch mužov vyzvedačov s poverením: Choďte a obzrite si krajinu aj Jericho. Oni odišli, vošli do domu neviestky menom Rachab a tam sa uložili.

Verš 38
Vtedy na rozkaz Hospodinov kňaz Áron vystúpil na vrch Hór a tam zomrel v štyridsiatom roku po vyjdení Izraelcov z Egypta, prvý deň piateho mesiaca.
Nm 20:25 - Vezmi Árona i jeho syna Eleázára a vyveď ich na vrch Hór.
Dt 32:50 - Na vrchu, na ktorý vystúpiš, zomrieš a budeš pripojený k svojmu ľudu, ako zomrel tvoj brat Áron na vrchu Hór a pripojený bol k svojmu ľudu,

Verš 30
Z Chašmóny sa vydali na cestu a utáborili sa v Móséróte.
Dt 10:6 - Izraelci sa pohli z Beerót-Bené-Jaakánu do Mósery. Tam zomrel Áron, tam ho pochovali a kňazskú službu miesto neho vykonával jeho syn Eleázár.

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.