výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 3, 1-51

1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v tom čase, keď Hospodin prehovoril k Mojžišovi na vrchu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený bol Nádáb, potom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár. 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, ktorí boli uvedení do svojho úradu, aby konali kňazskú službu. 4 Avšak Nádáb a Abíhú zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti obetovali pred Hospodinom nepríslušný oheň. Keďže nemali synov, kňazskú službu vykonával Eleázár a Ítámár v prítomnosti svojho otca Árona. 5 Hospodin hovoril Mojžišovi: 6 Priveď kmeň Léví a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali, 7 aby mali na starosti služby pri ňom a službu celému zboru pred svätostánkom, aby vykonávali službu pri príbytku. 8 Budú mať na starosti všetko zariadenie svätostánku a službu pre Izraelcov, aby vykonávali službu pri príbytku. 9 Levítov odovzdaj Áronovi a jeho synom ako darovaných. Jemu sú odovzdaní spomedzi Izraelcov. 10 Árona i jeho synov pover, aby spravovali svoj kňazský úrad: ak sa nepovolaný priblíži, nech je vydaný na smrť. 11 Potom prehovoril Hospodin Mojžišovi: 12 Vybral som levítov spomedzi Izraelcov ako náhradu za všetko prvorodené, čo z Izraelcov otvára život. Levíti patria mne, 13 lebo mne patrí všetko prvorodené; v deň, keď som pobil všetko prvorodené v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí! Ja som Hospodin! 14 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 Spočítaj levítov podľa rodín a čeľadí. Spočítaj všetkých mužov od jednomesačných vyššie. 16 Tak ich Mojžiš na pokyn Hospodinov spočítal, ako bolo prikázané. 17 Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí. 18 Toto sú mená synov Géršónových podľa ich čeľadí: Libní a Šimeí. 19 Kehátovci podľa svojich čeľadí sú: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzziél. 20 Meráríovci podľa svojich čeľadí sú Machlí a Múši. Toto sú čeľade Lévího podľa rodín: 21 Géršónova: čeľaď Libního a čeľaď Šimeiho. To sú géršónovské čeľade. 22 Počet všetkých spočítaných mužov od jednomesačných vyššie je sedemtisíc päťsto. 23 Géršónovské čeľade táborili za príbytkom smerom na západ. 24 Kniežaťom rodiny Géršonovcov bol Eljásáf, syn Láélov, 25 Géršónovci mali na starosti vo svätostánku: príbytok a stan, jeho prikrývku i oponu pri vchode do svätostánku, 26 kobercové závesy nádvoria i oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, i príslušné stanové povrazy pre každú službu pri ňom. 27 Ku Kehátovi patrili: čeľaď Amrámovcov, čeľaď Jishárovcov, čeľaď Chebrónovcov a čeľaď Uzziélovcov. Toto sú čeľade Kehátovcov. 28 Počet všetkých mužov od jednomesačných vyššie bol osemtisíc šesťsto takých, čo mali na starosti službu pri svätyni. 29 Čeľade Kehátovcov táborili na južnej strane príbytku. 30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátovcov bol Elícáfán, syn Uzzíélov. 31 Mali na starosti: truhlu, stôl, svietnik, oltáre a zariadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všetky služby pri nej. 32 Veľkniežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal dozor nad tými, ktorí mali na starosti službu pri svätyni. 33 K Méránímu patrili: čeľaď Machlího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího. 34 Počet všetkých spočítaných mužov od jednomesačných vyššie bol šesťtisíc dvesto. 35 Rodinným kniežaťom čeľadí Meráríovcov bol Cúriél, syn Abichajilov. Táborili na severnej strane príbytku. 36 Službe Meráríovcov podliehali dosky príbytku a jeho závory: stĺpy, podstavce a všetko zariadenie i všetka jeho obsluha, 37 i stĺpy nádvoria dookola, ich podstavce, ich kolíky a povrazy. 38 Pred príbytkom na východ táborili pred svätostánkom smerom k východu slnka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na starosti službu pri svätyni namiesto služby Izraelcov. Keby sa nepovolaný priblížil, nech je vydaný na smrť. 39 Všetkých spočítaných levítov, ktorých spočítal Mojžiš a Áron na pokyn Hospodinov podľa ich čeľadí, všetkých mužov od jednomesačných vyššie bolo dvadsaťdvatisíc. 40 Hospodin povedal Mojžišovi: Spočítaj všetkých prvorodených Izraelcov, mužov od jednomesačných vyššie, a zisti počet ich mien. 41 Levítov vyber pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelcov; ja som Hospodin. I dobytok levítov vyber namiesto všetkého prvorodeného dobytka Izraelcov. 42 Potom Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelcami, ako mu prikázal Hospodin. 43 Počet mien všetkých prvorodených mužov od jednomesačných vyššie pri ich spočítaní bol dvadsaťdvatisíc dvestosedemdesiattri. 44 Hospodin hovoril Mojžišovi: 45 Vyber levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami a dobytok levítov namiesto dobytka Izraelcov. Levíti budú moji - Ja som Hospodin! 46 Ako výkupné za oných dvestosedemdesiattri, ktorí medzi prvorodenými Izraelcami prevyšujú počet levítov, 47 vyber po päť šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne: šekel je dvadsať gér. 48 Peniaze odovzdaj Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo prevyšujú ich počet. 49 Mojžiš prevzal peniaze ako výkupné za tých, čo prevyšujú počet levítmi vykúpených. 50 Od prvorodených Izraelcov prevzal peniaze, tisíctristošesťdesiatpäť šekelov v šekeloch svätyne. 51 Potom Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom podľa rozkazu Hospodinovho, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.

4Moj 3, 1-51

Verš 2
Toto sú mená Áronových synov: prvorodený bol Nádáb, potom bol Abíhú, Eleázár a Ítámár.
Ex 6:23 - Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Aminádábovu, sestru Machšónovu; tá mu porodila Nádába, Abíhúa, Eleázára a Itámára.

Verš 4
Avšak Nádáb a Abíhú zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti obetovali pred Hospodinom nepríslušný oheň. Keďže nemali synov, kňazskú službu vykonával Eleázár a Ítámár v prítomnosti svojho otca Árona.
Lv 10:1 - Áronovi synovia Nádáb a Abíhú vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvätný oheň, čo im Hospodin neprikázal.
Nm 26:61 - Avšak Nádáb i Ábíhú zomreli, keď predložili nepríslušný oheň pred Hospodina.
1Krn 24:2 - Nádáb a Abíhú zomreli pred svojím otcom. Keďže nemali synov, kňazský úrad zastával Eleázár a Ítámár.

Verš 38
Pred príbytkom na východ táborili pred svätostánkom smerom k východu slnka: Mojžiš a Áron i jeho synovia, ktorí mali na starosti službu pri svätyni namiesto služby Izraelcov. Keby sa nepovolaný priblížil, nech je vydaný na smrť.
Nm 3:10 - Árona i jeho synov pover, aby spravovali svoj kňazský úrad: ak sa nepovolaný priblíži, nech je vydaný na smrť.
Nm 16:40 -

Verš 6
Priveď kmeň Léví a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali,
Nm 16:9 - Či vám je málo, že vás Boh Izraela oddelil od zboru Izraela, keď vás pripustil k sebe vykonávať službu v Hospodinovom príbytku, stáť pred zborom a slúžiť Mu?
Nm 18:2 - So sebou priveď aj svojich bratov z kmeňa Lévího, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a posluhujú ti. Ty i tvoji synovia s tebou budete pred stánkom svedectva.

Verš 12
Vybral som levítov spomedzi Izraelcov ako náhradu za všetko prvorodené, čo z Izraelcov otvára život. Levíti patria mne,
Ex 13:2 - Zasväť mi u Izraelcov všetko prvorodené; všetko, čo otvára život matky u ľudí i u dobytka, je moje.

Verš 13
lebo mne patrí všetko prvorodené; v deň, keď som pobil všetko prvorodené v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí! Ja som Hospodin!
Ex 13:2 - Zasväť mi u Izraelcov všetko prvorodené; všetko, čo otvára život matky u ľudí i u dobytka, je moje.
Ex 22:29 - Takisto urobíš so svojím býčkom a ovcou; ostane sedem dní pri svojej matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš!
Ex 34:19 - Všetko, čo otvára život, je moje; všetko samčie z tvojho stáda, prvorodené z hoviad a oviec;
Lv 27:26 - Ale prvorodené zo zvierat, ktoré ako prvorodené patrí Hospodinovi, nikto nesmie zasvätiť: či je to býk alebo ovca, patrí Hospodinovi.
Nm 8:16 - lebo sú mi odovzdaní ako dary spomedzi Izraelcov; vzal som si ich spomedzi Izraelcov namiesto všetkého prvorodeného, čo otvára materský život.
Lk 2:22 - A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi,

Verš 47
vyber po päť šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne: šekel je dvadsať gér.
Ex 30:31 - Izraelcom povedz: Toto bude pre mňa olej na posvätné pomazanie po všetky vaše pokolenia.
Lv 27:25 - Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je dvadsať gér.
Nm 18:16 - To, čo má byť vykúpené, máš vykúpiť ako jednomesačné podľa svojho ocenenia piatimi šekelmi striebra podľa šekela svätyne; ten váži dvanásť gér.
Ez 45:12 - Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou.

Verš 17
Toto boli synovia Lévího podľa svojich mien: Géršón, Kehát a Merárí.
Ex 6:15 - Synovia Šimeónovi: Jemuél, Jámin, Óhad, Jáchín, Cóchar a Šaul, syn Kanaánky; to sú čeľade Šimeónove.
Nm 26:57 - Lévíjci spočítaní podľa čeľadí: podľa Geršóna geršónovská čeľaď, podľa Keháta kehátovská čeľaď, podľa Merárího meráríovská čeľaď.
1Krn 6:1 - Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí.
1Krn 23:6 - Potom ich Dávid rozdelil na oddelenia podľa Lévího synov: Géršóna, Keháta a Merárího.

Nm 3,1-4 - Porov. Ex 6,23; Lv 8,1 n.; 10,1 n. O naplnení rúk pozri Ex 28,41 a 29,24; o pomazaní Ex 29,7.

Nm 3,5 - Leviti majú pomáhať kňazom pri bohoslužbe, majú však byť nápomocní aj jednoduchým Izraelitom; napr. pri zabíjaní obetných zvierat, ak ten, čo priviedol zviera na obetu, zabiť ho nevedel alebo nemohol.

Nm 3,12 - Všetko prvorodené patrilo Pánovi, preto že on je Pánom a Darcom všetkého (Ex 22,28 n.; 34, 19 n.). Prvorodení z Izraela patrili mu však aj preto, že zachránil pred záhubou všetkých prvorodených v izraelských rodinách (Ex 13,13 n.). Izraeliti mali zasvätiť svojich prvorodených synov službe svätostánku, obetovať prvorodené zo statku a prvotiny plodín priniesť na potravinovú a nápojovú obetu. Pán teraz namiesto prvorodených volí si levitov a takto zaručuje pravidelnosť bohoslužby, poskytuje ľudu ľahšie plniť náboženské povinnosti a zabraňuje aj tomu, aby sa jednotlivé kmene miešali do bohoslužby, čo sa ľahko mohlo stať, keby prvorodení boli robievali službu pri svätyni.

Nm 3,40-51 - Ako vidno, levitov od jedného mesiaca nahor bolo o 273 menej ako prvorodených v Izraeli. A keďže aj títo prvorodení patrili Pánovi, bolo ich treba vykúpiť, nakoľko náhrada za nich v levitoch už nebola. Museli sa vykúpiť piatimi šeklami. O šekli pozri Ex 30,13. Tí, čo sa mali vykúpiť, pravdepodobne určili sa žrebom. Lenže v budúcnosti budú sa vykupovať všetci izraelskí prvorodení touto sumou (18,16). Pánovi patril každý prvorodený len po mesiaci.