výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 13, 1-33

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Pošli mužov preskúmať Kanaán, ktorý dám Izraelcom. Pošlite po jednom mužovi z každého otcovského kmeňa. Nech je každý z nich kniežaťom. 3 Mojžiš ich poslal z Páránskej púšte na pokyn Hospodinov. Všetci mužovia boli náčelníkmi Izraelcov. 4 Ich mená sú: z kmeňa Rúben Šammúa, syn Zakkúrov; 5 z kmeňa Šimeón Šáfát, syn Chórího; 6 z kmeňa Júda Káléb, syn Jefunneho; 7 z kmeňa Jissáchár Jigál, syn Jozefov; 8 z kmeňa Efrajim Hóšéa, syn Núnov; 9 z kmeňa Benjamín Paltí, syn Ráfúov; 10 z kmeňa Zebulún Gaddíél, syn Sódíov; 11 z kmeňa Jozef: z kmeňa Menašše Gaddí, syn Súsíov; 12 z kmeňa Dán Amíél, syn Gemallíov; 13 z kmeňa Ašér Setúr, syn Micháélov; 14 z kmeňa Naftálí Nachbí, syn Vofsíov; 15 z kmeňa Gád Geúél, syn Máchíov. 16 Toto sú mená mužov, ktorých poslal Mojžiš preskúmať krajinu. Vtedy Mojžiš premenoval Hóšeu, syna Núnovho, na Józuu. 17 Keď ich Mojžiš posielal preskúmať Kanaán, povedal im: Vystúpte do Negebu, potom vystúpte na pohorie 18 a obzrite si krajinu, aká je, i ľud, ktorý ju obýva, či je silný a či slabý, či ho je málo a či mnoho; 19 aká je krajina, v ktorej býva, či v táboroch či v pevnostiach; 20 aká je tam pôda, žírna alebo planá, či sú v nej stromy alebo nie. Vzmužte sa a vezmite z plodín krajiny! Bolo to v období, keď dozrievalo skoré hrozno. 21 Vystúpili a preskúmali krajinu od púšte Cín až po Rechób, smerom k Chamatu. 22 Vystúpili do Negebu, prišli do Chebrónu, a tam bol Achíman, Šéšaj a Talmaj, potomkovia Anákovi. Chebrón bol vystavený sedem rokov pred egyptským Cóanom. 23 Keď prišli k údoliu Eškól, odťali tam letorast s hroznovým strapcom a niesli ho dvaja na drúku; niesli i niekoľko granátových jabĺk a niekoľko fíg. 24 Toto miesto sa volalo Nachal-Eškól - pre strapec, ktorý tam Izraelci odrezali. 25 Po štyridsiatich dňoch sa vrátili z prieskumu krajiny. 26 Šli, až prišli k Mojžišovi a Áronovi i k celému zboru Izraelcov, na púšť Párán do Kádeša; podali im i celému zboru správu a ukázali im ovocie krajiny. 27 A rozpovedali mu: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie. 28 Ibaže ľud, ktorý obýva krajinu, je mocný a mestá má opevnené a veľmi veľké. Ba aj potomkov Anákových sme tam videli! 29 Amalekijci bývajú v kraji Negeb; Chetejci, Jebúsejci a Amorejci bývajú na pohorí a Kanaánci bývajú pri mori a pri brehu Jordánu. 30 Avšak Káléb utišoval ľud, reptajúci proti Mojžišovi, a hovoril: Smelo vystúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme. 31 No mužovia, ktorí s ním vystúpili hore, hovorili: Nemôžeme vystúpiť hore k ľudu, lebo je mocnejší ako my. 32 A pustili medzi Izraelcov zlý chýr o krajine, ktorú preskúmali: Krajina, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je krajina, ktorá zožiera svojich obyvateľov, a všetok ľud, ktorý sme v nej videli, je obrovského vzrastu. 33 Tam sme videli obrov, Anákovcov z obrov, pripadali sme si vo vlastných očiach ako kobylky a takými sme sa zdali aj im.

4Moj 13, 1-33

Verš 27
A rozpovedali mu: Prišli sme do krajiny, do ktorej si nás poslal. Naozaj oplýva mliekom a medom. Toto je jej ovocie.
Ex 3:8 - Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov.
Ex 33:3 - Choď do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s tebou, aby som ťa cestou nezničil, keďže si tvrdohlavým ľudom.

Nm 13,1 - Oáza Haserot bola na južnom okraji púšte Fáran.

Nm 13,18 - Negeb, čiže Južná zem, je pustatina, ktorá sa rozkladá od Kádeša až po Bersebu na juhu Palestíny.

Nm 13,22 - Púšť Sin je severná časť púšte Fáran. Dotýkala sa temer južných hraníc Kanaánu, je to územie v okolí Kadešbarny. Rohob je osada, ktorá neskoršie bude patriť kmeňu Neftali. Je neďaleko od jazera Merom pri mestečku Dan (Lais). Emat, neskoršie Epifania, dnes Hamah, bolo mestečko na rieke Orontes (Gn 10,18). Vchod do Ematu naznačuje najsevernejšiu hranicu Palestíny, medzi Libanonom a Hermonom, najskorej rovina Merdž Ajún, kade viedla cesta do Celosýrie. Vyzvedači sotva chodili pospolu, zdá sa, že sa rozdelili na dve skupiny (Joz 2,1).

Nm 13,23 - Enakiti boli obri, ako Emci a Refaimci (Dt 2,10 n.; porov. pozn. ku Gn 6,1–7).

Nm 13,24 - Eskol, čiže Údolie hrozna, bolo neďaleko Hebronu.

Nm 13,25 - Vyzvedači prešli za 40 dní od Kádeša až po Rohob a späť, teda dovedna 800 km. Cestu však nerobili pešo.