výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 10, 1-36

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Zhotov si dve strieborné trúby; zhotovíš ich z tepaného striebra a budú ti slúžiť na zvolávanie zboru i na povel k odchodu tábora. 3 Keď na ne zatrúbia, zhromaždí sa k tebe celý tábor ku vchodu do svätostánku. 4 Ak zatrúbia na jednej, zhromaždia sa k tebe kniežatá, náčelníci tisícov Izraela. 5 Keď budete trúbiť na poplach, vydajú sa na cestu tábory rozložené na východe. 6 Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na juhu. Nech trúbia na poplach, keď sa budú mať vydať na cestu. 7 Keď budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale netrúbte na poplach. 8 Áronovi synovia, kňazi, nech trúbia na tie trúby, a nech vám je to večným ustanovením pre všetky pokolenia. 9 Ak vstúpite do vojny vo vašej krajine s nepriateľom, ktorý vás utláča, trúbte na poplach na trúby a Hospodin, váš Boh, sa na vás rozpomenie; budete zachránení od svojich nepriateľov. 10 Aj v deň svojej radosti, i v ustanovené sviatky, aj na začiatku svojich mesiacov budete trúbiť na trúby nad svojimi spaľovanými obeťami i nad svojimi obeťami spoločenstva. Budú vás pripomínať vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh. 11 Druhého roku, druhého mesiaca, dvadsiateho dňa toho mesiaca vystúpil oblak sponad príbytku svedectva. 12 Vtedy sa Izraelci vydali na cestu zo Sinajskej púšte jeden po druhom. Oblak spočinul na púšti Párán. 13 Vtedy sa vydali na cestu po prvý raz na pokyn Hospodinov prostredníctvom Mojžiša. 14 Na cestu sa ako prvá pohla zástava tábora Júdovho, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Nachšón, syn Ammínádábov. 15 Nad vojskom kmeňa Jissácharovcov bol Netaneél, syn Cúárov. 16 Nad vojskom Zebulúnovcov bol Elíáb, syn Chélónov. 17 Keď bol príbytok rozobraný, vydali sa na cestu Géršónovci a Meráríovci, ktorí niesli príbytok. 18 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Rúbenovho, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Elícúr, syn Šedéúrov. 19 Nad vojskom kmeňa Šimeóncov bol Šelumíél, syn Cúríšaddajov. 20 Nad vojskom kmeňa Gádovcov bol Eljásáf, syn Deúélov. 21 Potom sa vydali na cestu Kehátovci, ktorí niesli svätyňu, a kým všetci do šli, zatiaľ vystavili príbytok. 22 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Efrajimcov, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Elíšámá, syn Ammíhúdov. 23 Nad vojskom kmeňa Menaššeovcov bol Gamlíél, syn Pedácúrov. 24 Nad vojskom Benjamíncov bol Abídán, syn Gideóního. 25 Potom sa vydala na cestu zástava tábora Dánovcov, voj za vojom, ako zadný voj pre všetky tábory; nad jeho vojskom bol Achíezer, syn Ammíšaddajov. 26 Nad vojskom kmeňa Ašérovcov bol Pagíél, syn Ochránov; 27 nad vojskom kmeňa Naftálíovcov bol Achíra, syn Énánov. 28 Toto bol poriadok odchodu Izraelcov, voj za vojom, kedykoľvek sa vydávali na cestu. 29 Mojžiš povedal Chóbábovi, synovi Midjánca Reúéla, Mojžišovho svokra: My sa vydávame na cestu k miestu, o ktorom Hospodin povedal: Dám vám ho! Poď s nami a budeme s tebou dobre nakladať, lebo Hospodin zasľúbil Izraelu dobré. 30 On mu odpovedal: Nepôjdem, ale pôjdem do svojej krajiny a ku svojmu príbuzenstvu. 31 Onen mu však povedal: Neopúšťaj nás, prosím, lebo ty vieš, kde môžeme táboriť na púšti; budeš našimi očami. 32 Keď pôjdeš s nami a uskutoční sa dobro, ktoré Hospodin učiní s nami, aj my s tebou dobre naložíme. 33 Potom sa pohli z vrchu Hospodinovho na trojdennú cestu, kým truhla zmluvy Hospodinovej šla tri dni cesty pred nimi, aby im vyskúmala miesto na odpočinutie. 34 Hospodinov oblak bol nad nimi vo dne, keď sa hýbali z tábora. 35 Kedykoľvek sa truhla hýbala z miesta, Mojžiš hovoril: Povstaň, ó Hospodine, nech sa rozpŕchnu Tvoji nepriatelia a nech pred Tebou zutekajú, čo Ťa nenávidia. 36 A keď ju zložili, povedal: Navráť sa, ó Hospodine, k desaťtisícom tisícov Izraela.

4Moj 10, 1-36

Verš 35
Kedykoľvek sa truhla hýbala z miesta, Mojžiš hovoril: Povstaň, ó Hospodine, nech sa rozpŕchnu Tvoji nepriatelia a nech pred Tebou zutekajú, čo Ťa nenávidia.
Ž 68:1 - Pre hudobný prednes. Dávidov žalm. Pieseň.

Verš 21
Potom sa vydali na cestu Kehátovci, ktorí niesli svätyňu, a kým všetci do šli, zatiaľ vystavili príbytok.
Nm 4:4 - Toto je služba Kehátovcov vo svätostánku, ktorá je svätosvätá.

Verš 14
Na cestu sa ako prvá pohla zástava tábora Júdovho, voj za vojom; nad jeho vojskom bol Nachšón, syn Ammínádábov.
Nm 2:3 - Vpredu na východnej strane bude táboriť zástava Júdovho tábora s jeho vojmi. Kniežaťom Júdovcov bude Nachšón, syn Ammínádábov.
Nm 1:7 - za Júdu Nachšón, syn Ammínádábov;

Nm 10,11-12 - Porov. Ex 16,1; 17,1; 19,1 n.; Nm 1,1; 13,1. Na rozkaz Boží, totižto keď sa oblak zdvihol zo stánku zjavenia, Izraeliti dali sa na pochod podľa poradia, aké im určil Boh (2,2.9.16.24.31). Púšť Fáran, arab. Badiet et-Tih, tiahne sa od údolia Al-Araba smerom severozápadným až po Negeb, susediaci s juhom Palestíny. Na juhu púšť Fáran dotýkala sa pohoria Sinajského a na západe púšte Etam, čiže Sur (Ex 13,20). Juh tejto púšte bol pustý, preto v Dt 1,19 volá sa táto púšť "hroznou a velikánskou". Severná časť púšte Fáran menuje sa Sin, tam bol Kádeš (Nm 20,1; 27,14; 33,36). – Ako vidieť, Izraeliti sa zdržali pri Sinaji vyše roka (Ex 19,1).

Nm 10,21 - Pozri 3,31; 4,5 n.

Nm 10,29 - Hobab bol synom Raguelovým, čiže Jetrovým (Ex 2,18), bratom Mojžišovej ženy Sefory, teda Mojžišovým švagrom.

Nm 10,31 - Budeš naším sprievodcom, dosl. naším okom, poradcom a upozorňovateľom alebo vyzvedačom. Hobab pristal na Mojžišovu ponuku. Orientálci sa dajú prosiť. Nie je ani predstaviteľné, že by pristali na prvé slovo. Neskoršie sa dozvieme, že potomci Hobabovi bývali s Izraelitmi (Sdc 1,16; 4,11; 1 Sam 15,6).

Nm 10,34-36 - Verše sú začiatky žalmov, ktoré spieval Mojžiš, keď sa oblačný stĺp zdvíhal alebo zastavoval. Mojžiš ide zaujať zasľúbenú zem, preto prosí Pána, aby sa dali na útek všetci tí, čo by sa protivili tomuto podujatiu (Ž 68,1).