výhody registrácie

4. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

4Moj 18, 1-32

1 Hospodin povedal Áronovi: Ty, tvoji synovia i dom tvojho otca s tebou budete niesť vinu súvisiacu so svätyňou. Teda ty i tvoji synovia s tebou budete niesť vinu súvisiacu s vaším kňazstvom. 2 So sebou priveď aj svojich bratov z kmeňa Lévího, z kmeňa tvojho otca. Nech sa pripoja k tebe a posluhujú ti. Ty i tvoji synovia s tebou budete pred stánkom svedectva. 3 Oni nech konajú službu tebe i pri celom stánku. Avšak k nádobám svätyne a k oltáru nech sa nepriblížia, aby nepomreli ani oni ani vy. 4 To znamená, že sa pripoja k tebe a budú vykonávať službu pri svätostánku, všetku službu pri stánku. Avšak cudzí sa k vám nepriblíži. 5 Budete konať službu pri svätyni i službu pri oltári, aby viac nevznikol hnev proti Izraelcom. 6 Ajhľa, vzal som tvojich bratov levítov ako dar pre vás, ako takých, ktorí sú daní Hospodinovi, aby vykonávali službu vo svätostánku. 7 Avšak ty i tvoji synovia s tebou dbajte na svoje kňazstvo vo všetkom, čo sa týka oltára i toho, čo je vnútri za oponou, a tak konajte službu. Ako darovanú službu vám dávam váš kňazský úrad. Cudzí však, kto by pristúpil, nech bude vydaný na smrť. 8 Hospodin hovoril Áronovi: Hľa, ja som ti dal na starosť moje pozdvihované dávky zo všetkých posvätných darov Izraelcov; tebe som ich dal i tvojim synom za podiel ako večné ustanovenie. 9 Toto ti bude patriť zo svätosvätých vecí, ktoré neprídu na oheň: každý ich obetný dar z každej ich pokrmovej obete, z každej ich obete za hriech i z ich obete zadosťučinenia za vinu, ktoré mi dajú ako náhradu; nech je to svätosväté tebe i tvojim synom. 10 Na svätosvätom mieste to jedzte; každý muž to môže jesť. Nech ti je to svätosväté. 11 Toto bude tvoje: pozdvihované dávky z ich darov, zo všetkých mávaných dávok Izraelcov; dal som ich tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Každý čistý v tvojom dome to smie jesť. 12 Všetok najlepší olej i všetok najlepší mušt, obilie, ich prvotiny, ktoré dávajú Hospodinovi, dal som tebe. 13 Prvé ovocie zo všetkého v ich krajine, čo donesú Hospodinovi, bude patriť tebe; každý čistý v tvojom dome to smie jesť. 14 Všetko kliatbe podrobené bude tvoje. 15 Všetko, čo otvára materinský život všetkého živého, živého z ľudí i zo zvierat, a čo prinesú Hospodinovi, bude tvoje, avšak prvorodené z ľudí musíš určite vykúpiť, i prvorodené z nečistého dobytka musíš vykúpiť. 16 To, čo má byť vykúpené, máš vykúpiť ako jednomesačné podľa svojho ocenenia piatimi šekelmi striebra podľa šekela svätyne; ten váži dvanásť gér. 17 Avšak prvorodenca kravy, ovce, kozy nevykúp - sú posvätné. Ich krvou pokropíš oltár a ich tuk spáliš v ohňovej obeti ako príjemnú vôňu Hospodinovi. 18 Ich mäso bude tvoje. I prsia z mávanej dávky, i pravé stehno budú tvoje. 19 Všetky pozdvihované dávky zo svätých darov, ktoré Izraelci obetujú Hospodinovi, dal som tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Je to večná zmluva soli pre teba pred Hospodinom i pre tvoje potomstvo s tebou. 20 Hospodin riekol Áronovi: V ich krajine nebudeš mať vlastníctva ani podielu medzi nimi. Ja som tvoj podiel i tvoje vlastníctvo uprostred Izraelcov. 21 Hľa, levítom som dal všetky desiatky v Izraeli do vlastníctva ako podiel za ich službu, ktorú vykonávajú, za službu vo svätostánku. 22 Nech sa Izraelci už nepribližujú ku svätostánku, aby sa nezaťažili hriechom a aby nezomreli. 23 Avšak levíti budú vykonávať službu vo svätostánku a oni ponesú zodpovednosť za ich previnenia. To je večné ustanovenie pre všetky vaše pokolenia medzi Izraelcami. Avšak medzi Izraelcami nebudú mať vlastníctvo, 24 lebo desiatky Izraelcov, ktorí budú obetovať Hospodinovi ako pozdvihovanú dávku, som dal levítom ako vlastníctvo. Preto som im povedal: Uprostred Izraelcov nebudú mať vlastníctvo. 25 Hospodin hovoril Mojžišovi: 26 Povedz levítom: Keď prijmete desiatok od Izraelcov, ktorý som vám dal od nich do vášho vlastníctva, obetujte z neho pozdvihovanú dávku - desiatok z desiatky. 27 Vaša pozdvihovaná dávka bude sa vám počítať ako obilie z holohumnice a víno z lisu. 28 Tak prinášajte aj vy pozdvihovanú dávku Hospodinovi zo všetkých svojich desiatkov, ktoré prijmete od Izraelcov, a dajte z toho pozdvihovanú dávku Hospodina kňazovi Áronovi. 29 Zo všetkých svojich darov prineste pozdvihovanú dávku Hospodinovi, zo všetkého najlepšieho jeho posvätnú časť. 30 A povedz im: Keď budete obetovať najlepšie z neho, bude sa to počítať levítom ako výnos z holohumnice a ako výnos z lisu. 31 Vy i vaša domácnosť to môžete jesť na ktoromkoľvek mieste, lebo to je vaša mzda za vašu službu vo svätostánku. 32 Nezaťažíte sa hriechom, keď budete prinášať ako pozdvihovanú dávku najlepšie z toho, a neznesvätíte posvätné dary Izraelcov, ani nezomriete.

4Moj 18, 1-32

Verš 6
Ajhľa, vzal som tvojich bratov levítov ako dar pre vás, ako takých, ktorí sú daní Hospodinovi, aby vykonávali službu vo svätostánku.
Nm 3:45 - Vyber levítov namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelcami a dobytok levítov namiesto dobytka Izraelcov. Levíti budú moji - Ja som Hospodin!

Verš 11
Toto bude tvoje: pozdvihované dávky z ich darov, zo všetkých mávaných dávok Izraelcov; dal som ich tebe, tvojim synom i tvojim dcéram s tebou ako večné ustanovenie. Každý čistý v tvojom dome to smie jesť.
Lv 10:14 - Ale hruď z mávanej dávky a stehno z pozdvihovanej dávky zjedzte na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a dcéry, lebo ste to dostali ako podiel z obetí spoločenstva Izraelcov, určený pre teba a tvojich synov.

Verš 14
Všetko kliatbe podrobené bude tvoje.
Lv 27:28 - Avšak nič z toho, čo niekto ako kliatbe podrobené zasvätí Hospodinovi, nič, čo niekto má, či je to človek alebo zviera alebo jeho dedičné pole, nesmie sa predať ani vykúpiť. Všetko kliatbe podrobené je svätosväté Hospodinovi;

Verš 15
Všetko, čo otvára materinský život všetkého živého, živého z ľudí i zo zvierat, a čo prinesú Hospodinovi, bude tvoje, avšak prvorodené z ľudí musíš určite vykúpiť, i prvorodené z nečistého dobytka musíš vykúpiť.
Ex 13:2 - Zasväť mi u Izraelcov všetko prvorodené; všetko, čo otvára život matky u ľudí i u dobytka, je moje.
Ex 22:29 - Takisto urobíš so svojím býčkom a ovcou; ostane sedem dní pri svojej matke, na ôsmy deň mi ho odovzdáš!
Lv 27:26 - Ale prvorodené zo zvierat, ktoré ako prvorodené patrí Hospodinovi, nikto nesmie zasvätiť: či je to býk alebo ovca, patrí Hospodinovi.
Nm 3:13 - lebo mne patrí všetko prvorodené; v deň, keď som pobil všetko prvorodené v Egypte, zasvätil som si všetko prvorodené z Izraela od človeka po zvieratá. Mne to patrí! Ja som Hospodin!

Verš 16
To, čo má byť vykúpené, máš vykúpiť ako jednomesačné podľa svojho ocenenia piatimi šekelmi striebra podľa šekela svätyne; ten váži dvanásť gér.
Ex 30:13 - Nech dajú toto: každý, kto prejde sčítaním, dá pol šekela podľa svätyňového šekela; dvadsať gér je jeden šekel, pol šekela je pozdvihovaná dávka pre Hospodina.
Lv 27:25 - Každé ocenenie nech sa vykoná podľa šekelov svätyne. Jeden šekel je dvadsať gér.
Nm 3:47 - vyber po päť šekelov za hlavu. Vyberaj v šekeloch svätyne: šekel je dvadsať gér.
Ez 45:12 - Šekel má dvadsať gér. Päť šekelov má byť päť šekelov a desať šekelov má byť desať šekelov; päťdesiat šekelov má byť vašou mínou.

Verš 20
Hospodin riekol Áronovi: V ich krajine nebudeš mať vlastníctva ani podielu medzi nimi. Ja som tvoj podiel i tvoje vlastníctvo uprostred Izraelcov.
Dt 10:9 - Preto sa Lévímu nedostalo podielu ani dedičného vlastníctva s jeho bratmi. Hospodin sám je jeho dedičným vlastníctvom, ako mu povedal Hospodin, tvoj Boh.
Dt 28:2 - Splnia sa na tebe všetky tieto požehnania a budú ťa sprevádzať, ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha.
Ez 44:28 - Nemajú mať dedičné vlastníctvo. Ja som ich vlastníctvom. Nedajte im vlastníctvo v Izraeli, lebo ja som ich vlastníctvom.

Nm 18,1 - Príležitosťou na vyhlásenie zákonov tejto hlavy boli udalosti, opísané v hl. 16. Vymedzujú sa povinnosti kňazov a levitov. Pán hovorí Áronovi, a nie Mojžišovi. Ide o veci kňazské.

Nm 18,2-4 - Týkajú sa len levitov; vv. 5–7 kňazov.

Nm 18,7 - Nepovolaný, taký, čo nie je kňazom. Kňazstvo je darom od Pána, preto sa nikto nesmie svojvoľne domáhať tohto daru (Hebr 5,4; Mk 3,13; Jn 15,16; Sk 20, 28; 1 Kor 12,29; Rim 10,15).

Nm 18,8-20 - O pozdvihovaných obetách porov. Ex 29,27.28; Lv 8,31; 24,9. Veci "svätosväté" pozostávali z podielov na potravinových obetách, na obetách za hriech a za spreneveru (9–11). Mohli ich jesť len kňazi, a to len na svätom mieste. Sväté (12–18) boli dary oleja, muštu a zrna, prvotiny, zasvätené, prvorodené z dobytka a pravá lopatka z pozdvihovanej obety. Mohli ich jesť všetci príslušníci kňazských rodín (Lv 7,8). K v. 16 porov. Ex 13,11–13; 34,20; Lv 27,26.27. O šekli pozri Ex 34,20; Lv 27,6; Nm 3,47. Zmluva soli – porov. Lv 2,13. Takto kňazi mali z čoho žiť, nemuseli sa starať o svoje živobytie, a tak sa mohli celkom venovať službe Božej.

Nm 18,30 - "A povedz im" – levitom, na ktorých sa priamo vzťahuje v. 31.