výhody registrácie

Kniha Numeri - 4. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Nm 24, 1-25

1 Bileám videl, že Hospodinovi sa páči, aby žehnal Izrael. Nepokúšal sa teda, ako už dvakrát predtým, o preklínanie, ale obrátil sa tvárou k púšti. 2 Keď sa Bileám rozhliadol a videl, ako Izrael táborí podľa svojich kmeňov, spočinul na ňom Boží Duch 3 a vyslovil svoj výrok: Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami; 4 výrok toho, kto počúva Božie slová, ktorý vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči: 5 Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, príbytky tvoje, Izrael! 6 Sú ako údolia pri potokoch, ako záhrady pri rieke, ako aloa, čo sadil Hospodin, ako cédre pri vode. 7 Voda bude tiecť z jeho vedier, jeho siatiny budú v hojnej vlahe. Vznešenejší ako Agag bude jeho kráľ, zvelebené bude jeho kráľovstvo. 8 Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. Pohltí národy, svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme. 9 Uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? Kto ťa požehná, nech je požehnaný! Kto ťa prekľaje, nech je prekliaty! 10 Nato vzplanul Balákov hnev proti Bileámovi a plesol rukami. Balák potom povedal Bileámovi: Zavolal som ťa preklínať mojich nepriateľov a ty už tretíkrát žehnáš. 11 Ber sa preč! Povedal som: Veľmi ťa poctím, ale Hospodin ťa pocty zbavil. 12 Bileám však povedal Balákovi: Nepovedal som tvojim poslom, ktorých si poslal ku mne: 13 Keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina, a čokoľvek svojvoľne vykonať. Čo povie Hospodin, to budem hovoriť. 14 Teraz idem k svojmu ľudu. Poď teda, oznámim ti, čo tento ľud urobí tvojmu ľudu v budúcnosti. 15 Nato vyslovil svoj výrok: Výrok Bileáma, syna Beóra, výrok muža s otvorenými očami; 16 výrok toho, kto počúva Božie slová, kto má poznanie od Najvyššieho, kto vidí zjavenia Všemohúceho, padá do vytrženia a má otvorené oči: 17 Vidím ho, ale zatiaľ neprítomného, hľadím naňho, ale nie zblízka. Vychádza hviezda z Jákoba, povstáva žezlo z Izraela. On prerazí spánky Moába i temeno všetkých Šétovcov. 18 Podrobí si Edóm, zmocní sa Seíru, svojho nepriateľa, no Izrael získa moc. 19 Z Jákoba povstane ten, ktorý zničí všetko, a zahubí tých, čo ušli z mesta. 20 Keď zasa uzrel Amáleka, vyslovil svoj výrok: Amálek bol prvý z národov, no jeho budúcnosť bude večná záhuba. 21 Keď uvidel Kénov, vyslovil svoj výrok: Tvoje sídlo je pevné, tvoje hniezdo spočíva na skale. 22 No predsa, Kéni, budete zničení, keď vás Aššúr odvlečie do zajatia! 23 Znova vyslovil svoj výrok: Ktože len zostane nažive, keď to Boh urobí? 24 Lode od brehov Kittímu pokoria Aššúra i Ébera, no nakoniec aj ten zahynie. 25 Potom Bileám vstal, vrátil sa do svojho domova a Balák šiel tiež svojou cestou.

Nm 24, 1-25

Verš 8
Boh, ktorý ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka. Pohltí národy, svojich nepriateľov, kosti im rozdrví, ich šípy poláme.
Nm 23:22 - Boh, čo ho vyviedol z Egypta, je preňho ako roh divokého býka.

Verš 9
Uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? Kto ťa požehná, nech je požehnaný! Kto ťa prekľaje, nech je prekliaty!
Gn 49:9 - Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica; kto ho donúti, aby vstal?
Nm 23:24 - To je ľud! Vstáva ako levica, dvíha sa ako lev. Neľahne si, kým nezhltne korisť, kým nevypije krv usmrtených.

Verš 19
Z Jákoba povstane ten, ktorý zničí všetko, a zahubí tých, čo ušli z mesta.
2Sam 8:14 - V Edómsku rozmiestnil posádky, a to všade. Takto sa všetci Edómčania stali Dávidovými poddanými Hospodin pomáhal Dávidovi všade, kam sa len pohol.

Verš 13
Keby mi dal Balák plný palác striebra a zlata, nemohol by som prestúpiť rozkaz Hospodina, a čokoľvek svojvoľne vykonať. Čo povie Hospodin, to budem hovoriť.
Nm 22:18 - Bileám odpovedal Balákovým služobníkom: Keby mi dal Balák toľko striebra či zlata, koľko sa zmestí do jeho paláca, ani tak nemôžem prestúpiť rozkaz Hospodina, svojho Boha, — nič nemôžem vykonať!

Nm 24,5 - Tretie požehnanie opisuje úrodnosť zeme Kanaánu, v ktorej Izrael bude bývať (5–7), moc a slávu izraelského kráľovstva (8. 9), ktorú si získa vo víťazných bojoch.

Nm 24,7 - Agag je spoločné meno všetkých amalekitských kráľov, ako faraón zasa egyptských alebo abimelech filištínskych vladárov. Je dosť možné, že sa tak volal kráľ Amalekitov, ktorý bojoval proti Izraelitom na Sinajskom polostrove Ex 17,8. Tu predstavuje meno Agag všetkých nepriateľov Izraela, v širšom zmysle.

Nm 24,8 - Pozri aj 23,22. Rohy boli symbolom sily. Zubrie rohy naznačujú veľkú moc Pánovu.

Nm 24,9 - Ten, kto ťa požehná… porov. Gn 27,29.

Nm 24,14 - Porov. Gn 49,1.

Nm 24,15-19 - Také požehnanie, čiže takú veštbu, nežiadal si Balak od Baláma. Balám ju prednáša akoby mimovoľne. Balám vidí, že v budúcnosti Izrael bude mať slávne kráľovstvo. Hviezda je odznakom slávy a žezlo moci (Gn 49,10; Iz 14,12; Zjv 1,16.20; 2,1; 9,1.). Proroctvo o zničení všetkých nepriateľov Izraela začalo sa uskutočňovať za Dávida a jeho nástupcov a do rozhodného štádia sa dostalo za časov Mesiáša – Kráľa. Aj v iných predpovediach volá sa Mesiáš "svetlo" (Iz 9,1), "zornica" (2 Pt 1,19; Zjv 22,16) a "kráľ" (Ž 2).

Nm 24,20 - Amalekiti spomínajú sa už za časov Abrahámových (Gn 14,7). Bol to starý národ: prvý medzi národmi. Iní autori vykladajú, že Amalekiti boli prví, čo bojovali proti Izraelitom (Ex 17,8 n.; Nm 14,43.45). Zánik Amalekitov začal sa za Šaula a dokonal sa za Ezechiáša (1 Sam 15,8 n.; 27,8; 30,9 n.; 1 Krn 4,43).

Nm 24,21-22 - Kenejci boli s Izraelom v priateľstve od najstarších čias. Mojžišov švagor Hobab bol Kenejec (Sdc 1,16; 4,11). Čiastka Kenejcov pripojila sa ku kmeňu Júdovmu (Sdc 1,16), čiastka ku kmeňu Neftaliho (Sdc 4,11). Po zaujatí Kanaánu Kenejci sa osadili v blízkosti Izraela, na juhu Mŕtveho mora. Kenejci boli spojencami Amalekitov a prináležali vlastne k Madiánčanom. Preto predpoveď o Kenejcoch možno chápať ako proroctvo o Madiánčanoch, ktorí sa spolčili s Moabčanmi proti Izraelitom (22,4.7; 25,1.14.17). O Kenejcoch porov. Gn 15,19. Kain značí Kenejcov.

Nm 24,23-24 - V tejto slohe Balám zvestuje zánik asýrskej ríše. Nebezpečenstvo pre Asýriu príde od západu (Macedónci, Gréci a Rimania). Kitim v užšom slova zmysle boli obyvatelia ostrova Cyprus, v širšom zmysle však obyvatelia ostrovov a pobreží na západ od Palestíny, teda národy v okruhu Stredo zemného mora. Heber je podľa súvisu najskôr synonymné slovo s Asýrom (Aššurom), označuje národy na východ od Eufratu (ako Babylonci, Elamčania, Aramejci atď.). Napokon však aj Kitim, kráľovstvá v okolí Stredozemného mora, padnú. O tomto bude prorokovať Daniel, ktorý oznámi, že Mesiáš na rumovisku kráľovstiev zbuduje svoje večné Kráľovstvo.