výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Nm 24, 1-25

1 και ιδων βαλααμ οτι καλον εστιν εναντι κυριου ευλογειν τον ισραηλ ουκ επορευθη κατα το ειωθος εις συναντησιν τοις οιωνοις και απεστρεψεν το προσωπον αυτου εις την ερημον 2 και εξαρας βαλααμ τους οφθαλμους αυτου καθορα τον ισραηλ εστρατοπεδευκοτα κατα φυλας και εγενετο πνευμα θεου εν αυτω 3 και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααμ υιος βεωρ φησιν ο ανθρωπος ο αληθινως ορων 4 φησιν ακουων λογια θεου οστις ορασιν θεου ειδεν εν υπνω αποκεκαλυμμενοι οι οφθαλμοι αυτου 5 ως καλοι σου οι οικοι ιακωβ αι σκηναι σου ισραηλ 6 ωσει ναπαι σκιαζουσαι και ωσει παραδεισοι επι ποταμων και ωσει σκηναι ας επηξεν κυριος ωσει κεδροι παρ' υδατα 7 εξελευσεται ανθρωπος εκ του σπερματος αυτου και κυριευσει εθνων πολλων και υψωθησεται η γωγ βασιλεια αυτου και αυξηθησεται η βασιλεια αυτου 8 θεος ωδηγησεν αυτον εξ αιγυπτου ως δοξα μονοκερωτος αυτω εδεται εθνη εχθρων αυτου και τα παχη αυτων εκμυελιει και ταις βολισιν αυτου κατατοξευσει εχθρον 9 κατακλιθεις ανεπαυσατο ως λεων και ως σκυμνος τις αναστησει αυτον οι ευλογουντες σε ευλογηνται και οι καταρωμενοι σε κεκατηρανται 10 και εθυμωθη βαλακ επι βαλααμ και συνεκροτησεν ταις χερσιν αυτου και ειπεν βαλακ προς βαλααμ καταρασθαι τον εχθρον μου κεκληκα σε και ιδου ευλογων ευλογησας τριτον τουτο 11 νυν ουν φευγε εις τον τοπον σου ειπα τιμησω σε και νυν εστερησεν σε κυριος της δοξης 12 και ειπεν βαλααμ προς βαλακ ουχι και τοις αγγελοις σου ους απεστειλας προς με ελαλησα λεγων 13 εαν μοι δω βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησομαι παραβηναι το ρημα κυριου ποιησαι αυτο πονηρον η καλον παρ' εμαυτου οσα εαν ειπη ο θεος ταυτα ερω 14 και νυν ιδου αποτρεχω εις τον τοπον μου δευρο συμβουλευσω σοι τι ποιησει ο λαος ουτος τον λαον σου επ' εσχατου των ημερων 15 και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν φησιν βαλααμ υιος βεωρ φησιν ο ανθρωπος ο αληθινως ορων 16 ακουων λογια θεου επισταμενος επιστημην παρα υψιστου και ορασιν θεου ιδων εν υπνω αποκεκαλυμμενοι οι οφθαλμοι αυτου 17 δειξω αυτω και ουχι νυν μακαριζω και ουκ εγγιζει ανατελει αστρον εξ ιακωβ και αναστησεται ανθρωπος εξ ισραηλ και θραυσει τους αρχηγους μωαβ και προνομευσει παντας υιους σηθ 18 και εσται εδωμ κληρονομια και εσται κληρονομια ησαυ ο εχθρος αυτου και ισραηλ εποιησεν εν ισχυι 19 και εξεγερθησεται εξ ιακωβ και απολει σωζομενον εκ πολεως 20 και ιδων τον αμαληκ και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν αρχη εθνων αμαληκ και το σπερμα αυτων απολειται 21 και ιδων τον καιναιον και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν ισχυρα η κατοικια σου και εαν θης εν πετρα την νοσσιαν σου 22 και εαν γενηται τω βεωρ νεοσσια πανουργιας ασσυριοι σε αιχμαλωτευσουσιν 23 και ιδων τον ωγ και αναλαβων την παραβολην αυτου ειπεν ω ω τις ζησεται οταν θη ταυτα ο θεος 24 και εξελευσεται εκ χειρος κιτιαιων και κακωσουσιν ασσουρ και κακωσουσιν εβραιους και αυτοι ομοθυμαδον απολουνται 25 και αναστας βαλααμ απηλθεν αποστραφεις εις τον τοπον αυτου και βαλακ απηλθεν προς εαυτον

Nm 24, 1-25

Verš 8
θεος ωδηγησεν αυτον εξ αιγυπτου ως δοξα μονοκερωτος αυτω εδεται εθνη εχθρων αυτου και τα παχη αυτων εκμυελιει και ταις βολισιν αυτου κατατοξευσει εχθρον
Nm 23:22 - θεος ο εξαγαγων αυτους εξ αιγυπτου ως δοξα μονοκερωτος αυτω

Verš 9
κατακλιθεις ανεπαυσατο ως λεων και ως σκυμνος τις αναστησει αυτον οι ευλογουντες σε ευλογηνται και οι καταρωμενοι σε κεκατηρανται
Gn 49:9 - σκυμνος λεοντος ιουδα εκ βλαστου υιε μου ανεβης αναπεσων εκοιμηθης ως λεων και ως σκυμνος τις εγερει αυτον
Nm 23:24 - ιδου λαος ως σκυμνος αναστησεται και ως λεων γαυριωθησεται ου κοιμηθησεται εως φαγη θηραν και αιμα τραυματιων πιεται

Verš 19
και εξεγερθησεται εξ ιακωβ και απολει σωζομενον εκ πολεως
2Sam 8:14 - και εθετο εν τη ιδουμαια φρουραν εν παση τη ιδουμαια και εγενοντο παντες οι ιδουμαιοι δουλοι τω βασιλει και εσωσεν κυριος τον δαυιδ εν πασιν οις επορευετο

Verš 13
εαν μοι δω βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησομαι παραβηναι το ρημα κυριου ποιησαι αυτο πονηρον η καλον παρ' εμαυτου οσα εαν ειπη ο θεος ταυτα ερω
Nm 22:18 - και απεκριθη βαλααμ και ειπεν τοις αρχουσιν βαλακ εαν δω μοι βαλακ πληρη τον οικον αυτου αργυριου και χρυσιου ου δυνησομαι παραβηναι το ρημα κυριου του θεου ποιησαι αυτο μικρον η μεγα εν τη διανοια μου

Nm 24,5 - Tretie požehnanie opisuje úrodnosť zeme Kanaánu, v ktorej Izrael bude bývať (5–7), moc a slávu izraelského kráľovstva (8. 9), ktorú si získa vo víťazných bojoch.

Nm 24,7 - Agag je spoločné meno všetkých amalekitských kráľov, ako faraón zasa egyptských alebo abimelech filištínskych vladárov. Je dosť možné, že sa tak volal kráľ Amalekitov, ktorý bojoval proti Izraelitom na Sinajskom polostrove Ex 17,8. Tu predstavuje meno Agag všetkých nepriateľov Izraela, v širšom zmysle.

Nm 24,8 - Pozri aj 23,22. Rohy boli symbolom sily. Zubrie rohy naznačujú veľkú moc Pánovu.

Nm 24,9 - Ten, kto ťa požehná… porov. Gn 27,29.

Nm 24,14 - Porov. Gn 49,1.

Nm 24,15-19 - Také požehnanie, čiže takú veštbu, nežiadal si Balak od Baláma. Balám ju prednáša akoby mimovoľne. Balám vidí, že v budúcnosti Izrael bude mať slávne kráľovstvo. Hviezda je odznakom slávy a žezlo moci (Gn 49,10; Iz 14,12; Zjv 1,16.20; 2,1; 9,1.). Proroctvo o zničení všetkých nepriateľov Izraela začalo sa uskutočňovať za Dávida a jeho nástupcov a do rozhodného štádia sa dostalo za časov Mesiáša – Kráľa. Aj v iných predpovediach volá sa Mesiáš "svetlo" (Iz 9,1), "zornica" (2 Pt 1,19; Zjv 22,16) a "kráľ" (Ž 2).

Nm 24,20 - Amalekiti spomínajú sa už za časov Abrahámových (Gn 14,7). Bol to starý národ: prvý medzi národmi. Iní autori vykladajú, že Amalekiti boli prví, čo bojovali proti Izraelitom (Ex 17,8 n.; Nm 14,43.45). Zánik Amalekitov začal sa za Šaula a dokonal sa za Ezechiáša (1 Sam 15,8 n.; 27,8; 30,9 n.; 1 Krn 4,43).

Nm 24,21-22 - Kenejci boli s Izraelom v priateľstve od najstarších čias. Mojžišov švagor Hobab bol Kenejec (Sdc 1,16; 4,11). Čiastka Kenejcov pripojila sa ku kmeňu Júdovmu (Sdc 1,16), čiastka ku kmeňu Neftaliho (Sdc 4,11). Po zaujatí Kanaánu Kenejci sa osadili v blízkosti Izraela, na juhu Mŕtveho mora. Kenejci boli spojencami Amalekitov a prináležali vlastne k Madiánčanom. Preto predpoveď o Kenejcoch možno chápať ako proroctvo o Madiánčanoch, ktorí sa spolčili s Moabčanmi proti Izraelitom (22,4.7; 25,1.14.17). O Kenejcoch porov. Gn 15,19. Kain značí Kenejcov.

Nm 24,23-24 - V tejto slohe Balám zvestuje zánik asýrskej ríše. Nebezpečenstvo pre Asýriu príde od západu (Macedónci, Gréci a Rimania). Kitim v užšom slova zmysle boli obyvatelia ostrova Cyprus, v širšom zmysle však obyvatelia ostrovov a pobreží na západ od Palestíny, teda národy v okruhu Stredo zemného mora. Heber je podľa súvisu najskôr synonymné slovo s Asýrom (Aššurom), označuje národy na východ od Eufratu (ako Babylonci, Elamčania, Aramejci atď.). Napokon však aj Kitim, kráľovstvá v okolí Stredozemného mora, padnú. O tomto bude prorokovať Daniel, ktorý oznámi, že Mesiáš na rumovisku kráľovstiev zbuduje svoje večné Kráľovstvo.