výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 25, 1-18

1 Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. 2 Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu. 3 Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem. 4 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele." 5 Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" 6 Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku. 7 Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. 8 Vešel za tím Izraelcem až do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu až k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. 9 Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. 10 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 11 "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil. 12 Proto mu řekni, že já sám mu daruji svou smlouvu pokoje. 13 Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." 14 Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova. 15 Ona midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu. 16 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 17 "Napadněte Midiánce a bijte je, 18 neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den té zhoubné rány kvůli Peorovi."

Nm 25, 1-18

Verš 1
Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami.
Nm 31:16 - Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána!
Nm 33:49 - Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu až po Abel-šitim.

Verš 2
Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu.
Ž 106:28 - Potom se s modlou Baal-peor spřáhli, jedli oběti patřící mršinám.
Oz 9:10 - Když jsem nalezl Izrael, byli jako hrozny v pustině. Když jsem vaše otce uviděl, byli jak na fíkovníku první ovoce. Potom však odešli za Baal-peorem a zasvětili se té obludě. Stali se stejně ohavnými jako ten jejich miláček!

Verš 3
Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem.
Ž 106:29 - Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma.

Verš 4
Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele."
Dt 4:3 - Na vlastní oči jste viděli, co Hospodin učinil v Baal-peoru. Hospodin, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu každého, kdo následoval peorského Baala.
Joz 22:17 - To nám nestačil ten hřích u Peoru? Dodnes jsme se od něj neočistili! Jaká rána tehdy dolehla na Hospodinovu obec!

Verš 7
Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí.
Ž 106:30 - Vtom povstal Pinchas, aby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil.

Verš 9
Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000.
1Kor 10:8 - Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc.

Verš 11
"Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil.
2Kor 11:2 - Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži - Kristu, k němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou pannu.

Verš 12
Proto mu řekni, že já sám mu daruji svou smlouvu pokoje.
Ž 106:31 - Početl mu to za spravedlnost po všechna pokolení, navěky.

Verš 17
"Napadněte Midiánce a bijte je,
Nm 31:2 - "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci."

Verš 18
neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den té zhoubné rány kvůli Peorovi."
Zjv 18:6 - Odplaťte jí tak, jak sama splácela, a podle jejích skutků jí dejte dvojnásob; do kalichu, jenž namíchala, jí namíchejte dvojnásob!

Nm 25,1 - Setim, hebr. Abel šittím, je oáza Kefrén. Bol to práve Balám, ktorý dal Moabčanom túto radu (31,16; 2 Pt 2,15; Júd 11; Zjv 2,14).

Nm 25,3 - Bélfegor je Bál z Fogoru (Peoru), moabský boh, ktorého uctievali práve vo Fogore, neďaleko Setim (23,28; Dt 3,29). Tohto boha uctievali na vrchoch a v hájoch, a to tancom, hudbou a nemravnou rozpustenosťou.

Nm 25,4-5 - Hnev Pánov prejavil sa v tom, že medzi Izraelitmi vypukla nejaká nákaza (v. 8). Na rozkaz Pánov mal dať Mojžiš usmrtiť všetkých tých, čo sa najviac previnili oproti Pánovi. Pánov rozkaz nebol vykonaný, pretože veci sa inakšie vyvinuli.

Nm 25,13 - Finés obetovaním tých, čo sa tak zjavne medzi ľudom previnili proti zákonu, utíšil hnev Pánov a oddialil od národa nešťastie, ktoré mu hrozilo (Ž 106,30).