výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 17, 1-28

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ať ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou svaté. Uhlí z nich rozmetej do daleka. 3 Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišli o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěceny. Zůstanou pak synům Izraele jako znamení." 4 Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. 5 To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene, nepřistupoval a nepálil před Hospodinem kadidlo, aby nedopadl jako Korach a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. 6 Nazítří se celá izraelská obec dala do reptání proti Mojžíšovi a Áronovi: "To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" 7 Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi, obrátili se ke Stanu setkávání a hle - přikryl jej oblak a ukázala se tam Hospodinova sláva! 8 Mojžíš a Áron pak přišli před Stan setkávání 9 a Hospodin tam k Mojžíšovi promluvil: 10 "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář. 11 Mojžíš pak řekl Áronovi: "Vezmi kadidelnici, dej do ní žhavé uhlí z oltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za ně obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" 12 Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu už vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid obřad smíření. 13 Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. 14 Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). 15 A když se rána zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do Stanu setkávání. 16 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 17 "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských rodů dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Každému vyryješ na hůl jeho jméno 18 a na hůl Leviho vyryješ Áronovo jméno; tak připadne na každého rodového vůdce jedna hůl. 19 Necháš je ve Stanu setkávání před Truhlou svědectví, kde se s vámi setkávám, 20 a stane se, že hůl toho, jehož jsem vyvolil, vypučí. Tak se zbavím reptání synů Izraele, kteří proti vám stále reptají." 21 Mojžíš tedy promluvil k synům Izraele a jejich vůdcové mu dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rod. Mezi holemi byla i hůl Áronova. 22 Mojžíš pak ty hole nechal před Hospodinem ve Stanu svědectví. 23 Nazítří Mojžíš vešel do Stanu svědectví a hle, hůl Árona z rodu Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala zralé mandle! 24 Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina před syny Izraele. Ti je prohlédli a každý si vzal svou hůl. 25 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, ať je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." 26 A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. 27 Synové Izraele tehdy Mojžíšovi řekli: "Pohleď, umíráme! Hyneme, všichni hyneme! 28 Kdokoli se jen přiblíží k Hospodinovu Příbytku, umírá! To snad vymřeme do posledního?"

Nm 17, 1-28

Verš 10
"Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!" Padli tedy na tvář.
Heb 9:4 - K ní patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž byl zlatý džbán s manou, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy.

Verš 4
Kněz Eleazar tedy vzal mosazné kadidelnice, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře.
Ex 25:22 - Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele."

Nm 17,1 - Pán koná ešte jeden zázrak, aby ľudu ukázal, že kňazskú hodnosť vyhradil Áronovej rodine. Kniežatá nosievali ako odznak svojej hodnosti a moci palice, žezlá (Gn 49,10; Nm 21,18; Ez 7,10). Za kmeň Léviho dal Áron svoju vlastnú palicu, bola to teda trinásta.