výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 23, 1-30

1 Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." 2 Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana. 3 Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, já zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám. 4 Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." 5 Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." 6 Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti. 7 Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl mě Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' 8 Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá? 9 Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. 10 Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i já zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" 11 "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem tě, abys mé nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" 12 On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" 13 Balák ho vyzval: "Pojď se na ně se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!" 14 A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana. 15 Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. Já zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." 16 Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto." 17 Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?" 18 Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! 19 Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní? 20 Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, já to nezvrátím. 21 Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry! 22 Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro ně silou rohů buvolích. 23 Není žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh. 24 Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev skolených než vypije!" 25 Balák na to Balaámovi řekl: "Když už ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!" 26 Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?" 27 Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu tě na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." 28 A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou. 29 Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." 30 Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana.

Nm 23, 1-30

Verš 16
Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."
Nm 22:35 - Hospodinův anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými hodnostáři dál.

Verš 9
Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy.
Dt 33:28 - Izrael proto bydlí v bezpečí, Jákobův příbytek nikdo neruší v zemi obilí a vína, kde z nebe padá rosa.

Verš 19
Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?
1Sam 15:29 - Věčný izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval."
Jak 1:17 - Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.

Verš 21
Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry!
Ž 32:1 - Poučný žalm Davidův. Blaze tomu, komu jsou odpuštěny viny a jehož hříchy jsou přikryty.
Ž 51:9 - Yzopem očisti mě a budu zas čistý, omyj mě a budu bělejší než sníh!
Jer 50:20 - V těch dnech a v tom čase, praví Hospodin, se bude na Izraeli hledat vina, ale nebude žádná; budou se hledat hříchy Judy, ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovám, totiž odpustím.
Rim 4:7 - "Blaze těm, jimž byly odpuštěny viny a jejichž hříchy byly přikryty.

Verš 22
Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro ně silou rohů buvolích.
Nm 24:8 - Bůh, jenž vyvedl je z Egypta, je pro ně silou rohů buvolích. Národy nepřátel svých spolyká, jejich kosti ohryže, jejich šípy rozláme.

Nm 23,7 - Oslavný spev, hebr. mášal, orákulum, veštba, básnické predpovedanie budúcich udalostí.

Nm 23,8-10 - Izrael požehná Boh, oddelí si ho politicky i nábožensky od ostatných národov a veľmi ho rozmnoží. Početné potomstvo je odmena za spravodlivý život.

Nm 23,14 - Strážne miesto, odkiaľ pozorovali let vtákov, alebo kde za vojny stáli stráže, zisťujúce pohyb nepriateľa. O Fasge pozri 21,20.

Nm 23,19-26 - Balám zvestuje trojité požehnanie pre Izrael: Izrael bude ochránený pred každým nebezpečenstvom, lebo Pán je jeho Kráľom (Ex 15,18); Izrael verí v pravého Boha, a preto nemusí svoju budúcnosť zisťovať hádačmi a veštcami, veď Pán mu, v čase potreby, svoju vôľu oznámi prostredníctvom osvietených ľudí (Dt 18,9–18); v boji so svojimi nepriateľmi Izrael zvíťazí (Gn 49,9.27).

Nm 23,27 - Balak vyviedol Baláma na vyšší vrch, aby odtiaľ mohol vidieť celý izraelský tábor a aby ho odtiaľ preklial. Fegor je končiar pohoria Abarim severne od Fasgy. Na Fegore bola svätyňa Bálova; končiar sa preto volal aj Bál-Peor (25,3).