výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 10, 1-36

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepat, aby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly dávat na pochod. 3 Když se na ně dlouze zatroubí, sejde se k tobě před vchod do Stanu setkávání celá obec. 4 Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci izraelských tisíců. 5 Když zatroubíte s přefukováním, dají se na pochod oddíly tábořící na východě. 6 Když zatroubíte s přefukováním podruhé, dají se na pochod oddíly tábořící na jihu. K odchodu se tedy bude troubit s přefukováním, 7 zatímco ke svolání shromáždění budete troubit dlouze, bez přefukování. 8 Na trubky budou troubit kněží, Áronovi synové; to pro vás bude věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. 9 Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl, budete na trubky troubit s přefukováním, abyste se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. 10 Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak se budete připomínat svému Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh." 11 Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví. 12 Synové Izraele se tedy vydali z pouště Sinaj na svá putování, než oblak spočinul v poušti Paran. 13 Tak táhli poprvé podle Hospodinova rozkazu vydaného Mojžíšem: 14 Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův. 15 V čele pokolení Isachar šel Netaneel, syn Cuarův, 16 a v čele pokolení Zabulon šel Eliab, syn Chelonův. 17 Po složení Příbytku se s nimi vydali na cestu i synové Geršona a Merariho, kteří Příbytek nosili. 18 Potom táhl po svých oddílech prapor Rubenova uskupení; v jejich čele šel Elicur, syn Šedeurův. 19 V čele pokolení Šimeonových synů šel Šelumiel, syn Curi-šadajův, 20 a v čele pokolení Gád Eljasaf, syn Reuelův. 21 Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. 22 Potom táhl po svých oddílech prapor Efraimova uskupení; v jejich čele šel Elišama, syn Amihudův. 23 V čele pokolení Manases šel Gamaliel, syn Pedacurův, 24 a v čele pokolení Benjamín Abidan, syn Gideoniho. 25 Jako zadní voj všech uskupení táhl po svých oddílech prapor Danova uskupení; v jejich čele šel Achiezer, syn Ami-šadajův. 26 V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, 27 a v čele Neftalímova pokolení Achira, syn Enanův. 28 Takto táhli synové Izraele po svých oddílech, když se vydávali na cestu. 29 Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme se k místu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi a dobře se o tebe postaráme, neboť Hospodin zaslíbil Izraeli dobré věci." 30 On mu však odpověděl: "Nepůjdu. Chci se vrátit do své země a ke svým příbuzným." 31 Mojžíš mu řekl: "Neopouštěj nás prosím. Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. 32 Půjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám Hospodin prokáže." 33 A tak se vydali na cestu. Po tři dny putovali od hory Hospodinovy. Ty tři dny putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. 34 Během dne, když byli na cestě z tábora, býval nad nimi Hospodinův oblak. 35 Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, ať se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo tě nenávidí, ať utečou před tebou!" 36 Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele."

Nm 10, 1-36

Verš 35
Kdykoli se Truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkával: "Povstaň, Hospodine, ať se tví nepřátelé rozprchnou, a ti, kdo tě nenávidí, ať utečou před tebou!"
Ž 68:1 - Pro předního zpěváka. Zpívaný žalm Davidův.

Verš 21
Za nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven.
Nm 4:4 - Toto bude služba Kehatových synů ve Stanu setkávání: nejsvětější věci.

Verš 14
Nejprve táhl po svých oddílech prapor Judova uskupení; v jejich čele šel Nachšon, syn Aminadabův.
Nm 2:3 - Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův,
Nm 1:7 - z Judy: Nachšon, syn Aminadabův,

Nm 10,11-12 - Porov. Ex 16,1; 17,1; 19,1 n.; Nm 1,1; 13,1. Na rozkaz Boží, totižto keď sa oblak zdvihol zo stánku zjavenia, Izraeliti dali sa na pochod podľa poradia, aké im určil Boh (2,2.9.16.24.31). Púšť Fáran, arab. Badiet et-Tih, tiahne sa od údolia Al-Araba smerom severozápadným až po Negeb, susediaci s juhom Palestíny. Na juhu púšť Fáran dotýkala sa pohoria Sinajského a na západe púšte Etam, čiže Sur (Ex 13,20). Juh tejto púšte bol pustý, preto v Dt 1,19 volá sa táto púšť "hroznou a velikánskou". Severná časť púšte Fáran menuje sa Sin, tam bol Kádeš (Nm 20,1; 27,14; 33,36). – Ako vidieť, Izraeliti sa zdržali pri Sinaji vyše roka (Ex 19,1).

Nm 10,21 - Pozri 3,31; 4,5 n.

Nm 10,29 - Hobab bol synom Raguelovým, čiže Jetrovým (Ex 2,18), bratom Mojžišovej ženy Sefory, teda Mojžišovým švagrom.

Nm 10,31 - Budeš naším sprievodcom, dosl. naším okom, poradcom a upozorňovateľom alebo vyzvedačom. Hobab pristal na Mojžišovu ponuku. Orientálci sa dajú prosiť. Nie je ani predstaviteľné, že by pristali na prvé slovo. Neskoršie sa dozvieme, že potomci Hobabovi bývali s Izraelitmi (Sdc 1,16; 4,11; 1 Sam 15,6).

Nm 10,34-36 - Verše sú začiatky žalmov, ktoré spieval Mojžiš, keď sa oblačný stĺp zdvíhal alebo zastavoval. Mojžiš ide zaujať zasľúbenú zem, preto prosí Pána, aby sa dali na útek všetci tí, čo by sa protivili tomuto podujatiu (Ž 68,1).