výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 7, 1-89

1 V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil, 2 přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním, 3 a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek, 4 Hospodin řekl Mojžíšovi: 5 "Přijmi to od nich, ať to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou." 6 Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům. 7 Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky. 8 Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků. 9 Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou. 10 V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář. 11 Hospodin Mojžíšovi řekl: "Ať přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den." 12 Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda. 13 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 14 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 15 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 16 jeden kozel k oběti za hřích, 17 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova. 18 Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar. 19 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 20 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 21 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 22 jeden kozel k oběti za hřích, 23 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova. 24 Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův. 25 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 26 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 27 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 28 jeden kozel k oběti za hřích, 29 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova. 30 Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův. 31 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 32 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 33 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 34 jeden kozel k oběti za hřích, 35 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova. 36 Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův. 37 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 38 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 39 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 40 jeden kozel k oběti za hřích, 41 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova. 42 Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův. 43 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 44 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 45 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 46 jeden kozel k oběti za hřích, 47 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova. 48 Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův. 49 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 50 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 51 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 52 jeden kozel k oběti za hřích, 53 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova. 54 Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův. 55 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 56 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 57 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 58 jeden kozel k oběti za hřích, 59 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova. 60 Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho. 61 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 62 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 63 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 64 jeden kozel k oběti za hřích, 65 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho. 66 Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův. 67 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 68 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 69 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 70 jeden kozel k oběti za hřích, 71 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova. 72 Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův. 73 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 74 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 75 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 76 jeden kozel k oběti za hřích, 77 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova. 78 Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův. 79 Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, 80 jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, 81 jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti, 82 jeden kozel k oběti za hřích, 83 dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova. 84 Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků. 85 Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně. 86 Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně. 87 Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. 88 Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. 89 A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval.

Nm 7, 1-89

Verš 1
V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil,
Ex 40:18 - Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a vztyčil jeho sloupy.

Nm 7,1 - Svätostánok bol postavený v prvý deň prvého mesiaca v druhom roku po odchode z Egypta (Ex 40,2.15). Nevedno, či izraelské kniežatá začali prinášať svoje dary ihneď v prvý deň po postavení a či len neskoršie. Isté je, že priniesli ich ešte pred odchodom od vrchu Sinaja, čiže pred dvadsiatym dňom druhého mesiaca druhého roka (Nm 10,11).

Nm 7,12 - Porov. Ex 25,29. O váhe svätyne pozri Ex 30,13; 38,24. O nádobách porov. Ex 37,16; 38,3.

Nm 7,13-14 - Strieborný šekel vážil 14,55 gr, zlatý však 16,37 gr. Neslobodno zabudnúť, že mená závaží boli tiež aj mená peňazí. Váha sa nemenila, len cena často kolísala.

Nm 7,89 - Spĺňa sa to, čo Pán sľúbil v Ex 25,22. Pán zhovára sa s Mojžišom ako s dôverným priateľom; porov. aj Ex 33,11; Dt 34,10.