výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Nm 9, 1-23

1 V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k Mojžíšovi na poušti Sinaj: 2 "Ať synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka. 3 Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení a podle všech jeho pravidel." 4 Mojžíš řekl synům Izraele, ať slaví Hod beránka, 5 a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. 6 Vyskytli se však muži, kteří nemohli v onen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. 7 Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar Hospodinu spolu se syny Izraele?" 8 Mojžíš jim odpověděl: "Počkejte, než vyslechnu, co o vás přikáže Hospodin." 9 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 10 "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků by se poskvrnil při mrtvém nebo byl na daleké cestě, ať přesto Hospodinu slaví Hod beránka. 11 Ať jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. Ať jí beránka s nekvašenými chleby a s trpkými bylinami. 12 Ať z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. Ať slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení. 13 Kdokoli je ovšem čistý a není na cestách, avšak zanedbá slavení Hodu beránka, ať je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. 14 Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, ať jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla." 15 V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně. 16 Tak tomu bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. 17 Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové Izraele hned vyráželi na cestu. Kdekoli oblak spočinul, tam synové Izraele tábořili. 18 Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem. 19 Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a netáhli dál. 20 Jindy se oblak nad Příbytkem zdržel jen několik dní; tehdy tábořili podle Hospodinova rozkazu a podle Hospodinova rozkazu pak táhli dál. 21 Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. Ať se oblak vznesl ve dne nebo v noci, hned táhli dál. 22 Ať už oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál. 23 Podle Hospodinova rozkazu tábořili a podle Hospodinova rozkazu táhli dál. Podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše drželi Hospodinovu stráž.

Nm 9, 1-23

Verš 2
"Ať synové Izraele v určený čas slaví Hod beránka.
Ex 12:1 - Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl:
Lv 23:5 - Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka.
Nm 28:16 - "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka.
Dt 16:2 - Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu, svému Bohu, oběť z bravu či skotu.

Verš 12
Ať z něj nenechají nic do rána a nezlámou v něm jedinou kost. Ať slaví Hod beránka podle všech jeho ustanovení.
Ex 12:46 - Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost.
Jn 19:33 - Když ale přišli k Ježíši a uviděli, že je již mrtev, nelámali mu nohy.
Jn 19:36 - Toto se stalo, aby se naplnilo Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost."

Verš 14
Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, ať jej slaví podle ustanovení a pravidel pro Hod beránka. Pro domácího i hosta žijícího u vás budou platit stejná pravidla."
Ex 12:49 - Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon."

Verš 15
V den, kdy byl Příbytek postaven, přikryl Příbytek při Stanu svědectví oblak. Od večera do rána pak spočíval nad Příbytkem v podobě ohně.
Ex 40:34 - Tehdy Stan setkávání přikryl oblak a Příbytek naplnila Hospodinova sláva.

Verš 18
Podle Hospodinova rozkazu vyráželi synové Izraele na cestu a podle Hospodinova rozkazu tábořili. Tábořili tak dlouho, dokud oblak spočíval nad Příbytkem.
1Kor 10:1 - Nechci bratři, abyste nevěděli, co se stalo s našimi otci. Všichni byli zastíněni oblakem a všichni prošli mořem.

Verš 22
Ať už oblak prodléval nad Příbytkem dva dny, měsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele tábořili a nevydávali se na cestu. Jakmile se však vznesl, táhli dál.
Ex 40:36 - Kdykoli se potom oblak nad Příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty.

Nm 9,1-5 - Porov. Ex 12,1–14.21–27.43–50. Toto je už druhá pascha od odchodu z Egypta.

Nm 9,6-13 - Príležitosť na doplnenie zákona o pasche bola udalosť, že niektorí poškvrnení Izraeliti nemohli v stanovený čas sláviť paschu. Táto náhradná oslava trvala len deň. Museli sa však pritom zachovať všetky predpísané obrady.

Nm 9,14 - Cudzinec, čo chcel sláviť paschu, musel byť obrezaný (Ex 12,48) a musel zachovávať mojžišovský zákon.

Nm 9,15 - Svätostánok bol postavený 1. nisana druhého roku po odchode z Egypta (Ex 40,17). Oblak, znak Božej prítomnosti (Ex 13,21 n.), zahalil veľsvätyňu, stánok zákona.