výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Nm 2, 1-34

1 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃ 2 איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו׃ 3 והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃ 4 וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ 5 והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער׃ 6 וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 7 מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃ 8 וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 9 כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃ 10 דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃ 11 וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ 12 והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃ 13 וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ 14 ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃ 15 וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ 16 כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו׃ 17 ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם׃ 18 דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃ 19 וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃ 20 ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃ 21 וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃ 22 ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃ 23 וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ 24 כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃ 25 דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃ 26 וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃ 27 והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃ 28 וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ 29 ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃ 30 וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 31 כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃ 32 אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃ 33 והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃ 34 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו׃

Nm 2, 1-34

Verš 32
אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
Ex 38:26 - בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
Nm 1:46 - ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃

Verš 33
והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃
Nm 1:48 - וידבר יהוה אל משה לאמר׃

Nm 2,1 - Všetci Izraeliti, teda dvanásť kmeňov, boli rozdelení na štyri zbory. Každý z nich sa skladal z troch kmeňov. Tieto tri zbory sa pri táborení umiestňovali na štyri svetové strany tak, že svätostánok bol vždy uprostred táboriska. Tábor zaujímal dosť veľkú plochu. Na pochode išli pred archou dva zbory, teda šesť kmeňov, potom nasledovali leviti so svätostánkom a archou a za nimi išlo opäť šesť kmeňov. Zástava a odznaky – jednotlivé zbory mali svoje zástavy a každý kmeň mal aj svoj vlastný odznak. Je dosť možné, že aj menšie oddiely mali svoje zvláštne odznaky, pretože výraz "otcovské rodiny" môže znamenať tak kmeň, ako aj rod. Ako vyzerali tieto odznaky, nevedno. V Egypte sa vojenské odznaky skladali z akejsi žrde, na ktorej bol pripevnený symbol niektorého božstva. Podobné štandardy mali aj Babylonci. Podľa výkladu Pseudo-Jonatanovho, kmeň Júdov mal na svojej zástave vyobrazeného leva, Ruben chlapca, Efraim býka a Dan orla. Takto učia aj neskorší rabíni. Lenže vec nie je taká istá, a ako sa zdá, symboly sa prevzali z Ez 1,26; 10,1.