výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Nm 33, 1-56

1 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן׃ 2 ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם׃ 3 ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים׃ 4 ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים׃ 5 ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת׃ 6 ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר׃ 7 ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃ 8 ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃ 9 ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם׃ 10 ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף׃ 11 ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין׃ 12 ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה׃ 13 ויסעו מדפקה ויחנו באלוש׃ 14 ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות׃ 15 ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃ 16 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃ 17 ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת׃ 18 ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה׃ 19 ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ׃ 20 ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה׃ 21 ויסעו מלבנה ויחנו ברסה׃ 22 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה׃ 23 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר׃ 24 ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה׃ 25 ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת׃ 26 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת׃ 27 ויסעו מתחת ויחנו בתרח׃ 28 ויסעו מתרח ויחנו במתקה׃ 29 ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה׃ 30 ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות׃ 31 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן׃ 32 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד׃ 33 ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה׃ 34 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה׃ 35 ויסעו מעברנה ויחנו בעציון גבר׃ 36 ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש׃ 37 ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃ 38 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃ 39 ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר׃ 40 וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃ 41 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃ 42 ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן׃ 43 ויסעו מפונן ויחנו באבת׃ 44 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב׃ 45 ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד׃ 46 ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה׃ 47 ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו׃ 48 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו׃ 49 ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃ 50 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃ 51 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען׃ 52 והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו׃ 53 והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה׃ 54 והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃ 55 ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה׃ 56 והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם׃

Nm 33, 1-56

Verš 3
ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים׃
Ex 12:37 - ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף׃

Verš 36
ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש׃
Nm 20:1 - ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם׃

Verš 37
ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום׃
Nm 20:22 - ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר׃

Verš 6
ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר׃
Ex 13:20 - ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר׃

Verš 7
ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל׃
Ex 14:2 - דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים׃

Verš 8
ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה׃
Ex 15:22 - ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים׃

Verš 9
ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם׃
Ex 15:27 - ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים׃

Verš 11
ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין׃
Ex 16:1 - ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים׃

Verš 14
ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות׃
Ex 17:1 - ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם׃

Verš 15
ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני׃
Ex 19:1 - בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני׃

Verš 16
ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה׃
Nm 11:34 - ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים׃

Verš 40
וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל׃
Nm 21:1 - וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי׃

Verš 52
והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו׃
Dt 7:2 - ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם׃

Verš 54
והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו׃
Nm 26:54 - לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃

Verš 43
ויסעו מפונן ויחנו באבת׃
Nm 21:10 - ויסעו בני ישראל ויחנו באבת׃

Verš 41
ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה׃
Nm 21:4 - ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך׃

Verš 55
ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה׃
Joz 23:13 - ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם׃
Sdc 2:3 - וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש׃

Verš 49
ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב׃
Nm 25:1 - וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב׃
Joz 2:1 - וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבאו בית אשה זונה ושמה רחב וישכבו שמה׃

Verš 38
ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש׃
Nm 20:25 - קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר׃
Dt 32:50 - ומת בהר אשר אתה עלה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו׃

Verš 30
ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות׃
Dt 10:6 - ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו׃

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.