výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Nm 33, 1-56

1 Toto sú zastávky Izraelitov po tom, čo v usporiadaných zástupoch pod vedením Mojžiša a Árona vyšli z egyptskej krajiny. 2 Mojžiš totižto na Pánov rozkaz zaznačil miesta, z ktorých sa po táborení pohýnali, a toto sú zastávky miest, odkiaľ tiahli ďalej: 3 Z Ramesesu sa pohli v pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche odišli Izraeliti pred očami všetkých Egypťanov pod Božou ochranou, 4 kým Egypťania pochovávali všetkých prvorodených, ktorých Pán u nich usmrtil, lebo Pán vykonal aj nad ich bohmi odvetný súd. 5 Izraeliti sa pohli z Ramesesu a utáborili sa v Sokote. 6 Zo Sokotu tiahli ďalej a zastavili sa v Etame na okraji púšte. 7 Z Etamu išli ďalej a obrátili sa iným smerom do Pihachirotu, ktorý je pred Belsefonom, a utáborili sa pred Magdalom. 8 Od Pihachirotu sa pohli ďalej a prešli stredom mora na púšť. Tri dni putovali púšťou Etam a zastavili sa v Máre. 9 Keď odišli z Máry, došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem i utáborili sa tam. 10 Z Elimu potom tiahli ďalej a utáborili sa pri Červenom mori. 11 Od Červeného mora sa pobrali ďalej a zastali na púšti Sin. 12 Keď odišli z púšte Sin, táborili v Dafke. 13 Odíduc z Dafky, zastavili sa v Aluši. 14 Z Aluša šli ďalej a utáborili sa v Rafidim; tu ľud nemal vody na pitie. 15 Z Rafidim šli ďalej a utáborili sa na púšti Sinaj. 16 Keď odtiahli z púšte Sinaj, ostali v Kibrot-Hatave. 17 Z Kibrot-Hatavy tiahli ďalej a utáborili sa v Haserote. 18 Z Haserotu išli ďalej a zastavili sa v Retme. 19 Z Retmy tiahli ďalej a táborili v Remon-Fáresi. 20 Z Remon-Fáresu odišli a zastavili sa v Libne. 21 Z Libny tiahli a táborili v Rese. 22 Z Resy tiahli ďalej a utáborili sa v Kélate. 23 Z Kélaty sa pohli ďalej a táborili pri vrchu Sefer. 24 Keď sa pohli od vrchu Sefer, utáborili sa v Harade. 25 Z Harady sa pohli a utáborili sa v Makelote. 26 Keď odtiahli z Makelotu, táborili v Tahate. 27 Z Tahatu sa pohli a táborili v Tare. 28 Od Tary tiahli ďalej a utáborili sa v Metke. 29 Keď odišli z Metky, táborili v Hesmone. 30 Z Hesmonu sa pohli a táborili v Moserote. 31 Z Moserotu sa pohli a táborili v Bene-Jákane. 32 Keď odtiahli z Bene-Jákanu, táborili v Hor-Gadgade. 33 Od Hor-Gadgadu odišli a táborili v Jebate. 34 Z Jebaty odišli a utáborili sa v Abróne. 35 Z Abróny sa pohli a táborili v Asiongaberi. 36 Keď odtiahli z Asiongaberu, táborili na púšti Sin, to jest v Kádeši. 37 Z Kádeša sa pohli ďalej a utáborili sa pri vrchu Hor, na hraniciach edomskej krajiny. 38 Na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta, v prvý deň v piatom mesiaci. 39 Áron mal stodvadsaťtri rokov, keď zomrel na vrchu Hor. 40 Kanaánčan, kráľ Aradu, ktorý sídlil na juhu krajiny Kanaán, dopočul sa, že do krajiny prišli Izraeliti. 41 Od vrchu Hor tiahli ďalej a táborili v Salmone. 42 Zo Salmony sa pohli a utáborili sa vo Funone. 43 Z Funonu šli ďalej a táborili v Obote. 44 Z Obotu sa pohli a utáborili sa v Jeabarime na moabských hraniciach. 45 Z Jeabarimu odtiahli a táborili v Dibongade. 46 Z Dibongadu pokračovali ďalej a táborili v Helmondeblataime. 47 Z Helmondeblataimu odišli a táborili v pohorí Abarim naproti Nebu. 48 Keď odtiahli z pohoria Abarim, utáborili sa na Moabských stepiach pri Jordáne naproti Jerichu. 49 Táborili od Betsimotu až k Abelsatimu na Moabských stepiach. 50 Pán hovoril Mojžišovi na Moabských stepiach pri Jordáne, naproti Jerichu: 51 „Hovor Izraelitom a povedz im: Keď vtiahnete cez Jordán do krajiny Kanaán, 52 vyžeňte pred sebou všetkých jej obyvateľov, zničte obrazy ich modiel, pováľajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny! 53 Potom zaujmite krajinu a bývajte v nej, lebo ja som vám dal krajinu do vlastníctva. 54 Krajinu si medzi sebou rozdelíte lósom na dedičný majetok podľa vašich kmeňov: tomu, ktorý je väčší počtom, dáte väčšiu dedičnú čiastku, tomu, čo je počtom menší, dáte menšiu čiastku. Ako komu lós padne, to mu bude patriť. Podľa vašich otcovských kmeňov sa rozdelí medzi vás dedičný majetok. 55 Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. 56 A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám!“

Nm 33, 1-56

Verš 3
Z Ramesesu sa pohli v pätnásty deň prvého mesiaca, v deň po pasche odišli Izraeliti pred očami všetkých Egypťanov pod Božou ochranou,
Ex 12:37 - Nato sa Izraeliti pohli z Ramesesu do Sokotu, bolo ich asi šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí.

Verš 36
Keď odtiahli z Asiongaberu, táborili na púšti Sin, to jest v Kádeši.
Nm 20:1 - V prvom mesiaci v štyridsiatom roku prišli Izraeliti, celá ich pospolitosť, na púšť Sin a ľud sa utáboril v Kádeši. Tam zomrela Mária a tam ju i pochovali.

Verš 37
Z Kádeša sa pohli ďalej a utáborili sa pri vrchu Hor, na hraniciach edomskej krajiny.
Nm 20:22 - Takto vyrazila celá izraelská pospolitosť z Kádeša a došla k vrchu Hor.

Verš 6
Zo Sokotu tiahli ďalej a zastavili sa v Etame na okraji púšte.
Ex 13:20 - Keď odišli zo Sokotu, utáborili sa v Etame, na okraji púšte.

Verš 7
Z Etamu išli ďalej a obrátili sa iným smerom do Pihachirotu, ktorý je pred Belsefonom, a utáborili sa pred Magdalom.
Ex 14:2 - „Rozkáž Izraelitom zmeniť smer a utáboriť sa pri Pihachirote medzi Magdalom a morom! Naproti Belsefonu sa utáboríte, pri mori!

Verš 8
Od Pihachirotu sa pohli ďalej a prešli stredom mora na púšť. Tri dni putovali púšťou Etam a zastavili sa v Máre.
Ex 15:22 - Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez púšť Sur. Tri dni šli po púšti a nenašli vodu.

Verš 9
Keď odišli z Máry, došli do Elimu. V Elime bolo dvanásť vodných prameňov a sedemdesiat paliem i utáborili sa tam.
Ex 15:27 - Nato prišli do Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedem paliem. Tam sa teda utáborili pri vode.

Verš 11
Od Červeného mora sa pobrali ďalej a zastali na púšti Sin.
Ex 16:1 - Keď sa pohli z Elimu, prišla celá izraelská pospolitosť na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom, v pätnásty deň druhého mesiaca po svojom východe z Egypta.

Verš 14
Z Aluša šli ďalej a utáborili sa v Rafidim; tu ľud nemal vody na pitie.
Ex 17:1 - Potom na Pánov rozkaz tiahla celá izraelská pospolitosť po svojich stanoviskách z púšte Sin a utáborila sa v Rafidim, kde nebolo vody na pitie pre ľud.

Verš 15
Z Rafidim šli ďalej a utáborili sa na púšti Sinaj.
Ex 19:1 - V tretí mesiac po odchode Izraelitov z Egypta, v ten istý deň, prišli na Sinajskú púšť.

Verš 16
Keď odtiahli z púšte Sinaj, ostali v Kibrot-Hatave.
Nm 11:34 - Preto nazvali to miesto Kibrot-Hatava (Hroby pažravosti); tam totiž pochovali pažravý ľud.

Verš 40
Kanaánčan, kráľ Aradu, ktorý sídlil na juhu krajiny Kanaán, dopočul sa, že do krajiny prišli Izraeliti.
Nm 21:1 - Keď sa Kanaánčan, kráľ z Aradu, ktorý býval v Negebe, dozvedel, že Izraeliti tiahnu cestou popri Atarim, napadol Izraelitov a niekoľko z nich zajal.

Verš 52
vyžeňte pred sebou všetkých jej obyvateľov, zničte obrazy ich modiel, pováľajte ich liate sochy a spustošte ich výšiny!
Dt 7:2 - a keď ich Pán, tvoj Boh, dá do tvojej moci a ty ich premôžeš, rozšíriš na nich kliatbu záhuby. Nesmieš s nimi uzavrieť zmluvu a nesmieš sa nad nimi zľutovať.

Verš 54
Krajinu si medzi sebou rozdelíte lósom na dedičný majetok podľa vašich kmeňov: tomu, ktorý je väčší počtom, dáte väčšiu dedičnú čiastku, tomu, čo je počtom menší, dáte menšiu čiastku. Ako komu lós padne, to mu bude patriť. Podľa vašich otcovských kmeňov sa rozdelí medzi vás dedičný majetok.
Nm 26:54 - Početnejšiemu kmeňu dáš väčší dedičný majetok a tomu, čo je počtom menší, dáš menší dedičný majetok. Každému dáš dedičný majetok podľa počtu jeho prehliadnutých.

Verš 43
Z Funonu šli ďalej a táborili v Obote.
Nm 21:10 - Potom Izraeliti išli ďalej a táborili v Obote.

Verš 41
Od vrchu Hor tiahli ďalej a táborili v Salmone.
Nm 21:4 - Od vrchu Hor tiahli ďalej smerom k Červenému moru, aby obišli edomskú krajinu. Cestou bol ľud netrpezlivý,

Verš 55
Ale ak nevyženiete pred sebou obyvateľov krajiny, tak tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať.
Joz 23:13 - potom vedzte, že Pán, váš Boh, už nikdy nevyženie tieto národy pred vami. Ba čo viac, stanú sa vám osídlom a pascou, korbáčom na vaše boky a tŕním vo vašich očiach, až vymiznete z tej krásnej krajiny, ktorú vám dal Pán, váš Boh.
Sdc 2:3 - Preto som sa tiež rozhodol: Nevyženiem ich pred vami. Ba čo viac, stanú sa vašimi odporcami a ich bohovia budú pre vás pascou.“

Verš 49
Táborili od Betsimotu až k Abelsatimu na Moabských stepiach.
Nm 25:1 - Keď sa Izrael zdržiaval v Setime, oddal sa smilstvu s Moabkami.
Joz 2:1 - Nunov syn Jozue vyslal tajne zo Setim na výzvedy dvoch mužov a prikázal im: „Choďte, prezrite krajinu a najmä Jericho!“ Nato odišli. Prišli do domu neviestky menom Rachab, kde chceli prenocovať.

Verš 38
Na Boží rozkaz vyšiel kňaz Áron na vrch Hor a tam zomrel v štyridsiatom roku po odchode Izraelitov z Egypta, v prvý deň v piatom mesiaci.
Nm 20:25 - Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a vyveď ich na vrch Hor.
Dt 32:50 - Keď naň vystúpiš, pripojíš sa k svojmu ľudu tak, ako umrel tvoj brat Áron na vrchu Hor a pripojil sa k svojmu ľudu,

Verš 30
Z Hesmonu sa pohli a táborili v Moserote.
Dt 10:6 - Izraeliti odtiahli z Bérot Jakanitov do Mosery. Tam zomrel Áron a tam ho aj pochovali. Kňazom namiesto neho sa stal jeho syn Eleazar.

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.