výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(KAR - Maďarský - Karoli)

Nm 33, 1-56

1 Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földébõl az õ seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt. 2 (Megírá pedig Mózes az õ kijövetelöket az õ szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az õ szállásaik, az õ kijövetelök szerint. 3 Elindulának Rameszeszbõl az elsõ hónapban, az elsõ hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára. 4 (Az égyiptombeliek pedig temetik vala [azokat] a kiket megölt vala az Úr õ közöttök, minden elsõszülött[jö]ket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.) 5 És elindulának Izráel fiai Rameszeszbõl, és tábort ütének Szukkótban. 6 És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén. 7 És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon elõtt, és tábort ütének Migdol elõtt, 8 És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában. 9 És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfõ és hetven pálmafa; és tábort ütének ott. 10 És elindulának Élimbõl, és tábort ütének a Veres tenger mellett. 11 És elindulának a Veres tengertõl, és tábort ütének a Szin pusztájában. 12 És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában. 13 És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban. 14 És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize. 15 És elindulának Refidimbõl, és tábort ütének a Sinai pusztájában. 16 És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában. 17 És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban. 18 És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában. 19 És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben. 20 És elindulának Rimmon-Péreczbõl, és tábort ütének Libnában. 21 És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában. 22 És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban. 23 És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél. 24 És elindulának a Séfer hegyétõl és tábort ütének Haradában. 25 És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban. 26 És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban. 27 És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban. 28 És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában. 29 És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában. 30 És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban. 31 És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban. 32 És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban. 33 És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában. 34 És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában. 35 És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben. 36 És elindulának Eczjon-Geberbõl, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes. 37 És elindulának Kádesbõl, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén. 38 Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendõben, Izráel fiainak Égyiptom földébõl való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején. 39 Áron pedig száz és huszonhárom esztendõs vala, mikor meghala a Hór hegyén. 40 Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felõl lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felõl. 41 És elindulának a Hór hegyétõl, és tábort ütének Czalmonában. 42 És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban. 43 És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban. 44 És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé- Abárimban, a Moáb határán. 45 És elindulának Ijé-[Abárim]ból, és tábort ütének Dibon-Gádban. 46 És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban. 47 És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében. 48 És elindulának az Abarim hegységétõl, és tábort ütének a Moáb mezõségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében. 49 Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel- Hassittimig, a Moáb mezõségén. 50 És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezõségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván: 51 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére: 52 Ûzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elõl, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden õ öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el! 53 Ûzzétek ki a földnek [lakóit,] és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt. 54 Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az õ örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az õ örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat. 55 Ha pedig nem ûzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elõl, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok. 56 És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.

Nm 33, 1-56

Verš 3
Elindulának Rameszeszbõl az elsõ hónapban, az elsõ hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.
Ex 12:37 - És elindulának Izráel fiai Rameszeszbõl Szukhóthba, mintegy hatszáz ezeren gyalog, csupán férfiak a gyermekeken kívül.

Verš 36
És elindulának Eczjon-Geberbõl, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes.
Nm 20:1 - És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az elsõ hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott.

Verš 37
És elindulának Kádesbõl, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén.
Nm 20:22 - Majd elindulának Kádesbõl, és jutának Izráel fiai, az egész gyülekezet a Hór hegyére.

Verš 6
És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén.
Ex 13:20 - És elindulának Szukhótból és táborba szállának Ethámban, a puszta szélén.

Verš 7
És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon elõtt, és tábort ütének Migdol elõtt,
Ex 14:2 - Szólj az Izráel fiainak, hogy forduljanak vissza és üssenek tábort Pi- Hahiróth elõtt, Migdol között és a tenger között, Baál-Czefón elõtt; ezzel átellenben üssetek tábort a tenger mellett.

Verš 8
És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában.
Ex 15:22 - Ennekutánna elindítá Mózes az Izráelt a veres tengertõl, és menének Súr puszta felé; három napig menének a pusztában és nem találának vizet.

Verš 9
És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfõ és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.
Ex 15:27 - És jutának Élimbe, és ott tizenkét forrás vala és hetven pálmafa; és tábort ütének ott a vizek mellett.

Verš 11
És elindulának a Veres tengertõl, és tábort ütének a Szin pusztájában.
Ex 16:1 - És elindulának Élimbõl és érkezék Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájába, mely Élim között és Sinai között van, a második hónapnak tizenötödik napján, Égyiptom földérõl való kijövetelök után.

Verš 14
És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.
Ex 17:1 - És elindula Izráel fiainak egész gyülekezete a Szin pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az õ útjok rendje szerint és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem vala inni való vize.

Verš 15
És elindulának Refidimbõl, és tábort ütének a Sinai pusztájában.
Ex 19:1 - A harmadik hónapban azután hogy kijöttek vala Izráel fiai Égyiptom földérõl, azon a napon érkezének a Sinai pusztába.

Verš 16
És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.
Nm 11:34 - És elnevezék azt a helyet Kibrot-thaavának: mert ott temeték el a mohó népet.

Verš 40
Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felõl lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felõl.
Nm 21:1 - Mikor pedig meghallotta a Kananeus, Arad királya, a ki lakozik vala dél felõl, hogy jön Izráel a kémeknek útán: megütközék Izráellel, és foglyokat ejte közülök.

Verš 52
Ûzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elõl, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden õ öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!
Dt 7:2 - És adja õket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered õket: mindenestõl veszítsd ki õket; ne köss velök szövetséget, és ne könyörülj rajtok.

Verš 54
Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az õ örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az õ örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.
Nm 26:54 - A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az õ örökségét; mindeniknek az õ száma szerint adattassék az õ öröksége.

Verš 43
És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.
Nm 21:10 - Azután elindulának Izráel fiai, és tábort ütének Obóthban.

Verš 41
És elindulának a Hór hegyétõl, és tábort ütének Czalmonában.
Nm 21:4 - És elindulának a Hór hegyétõl a veres tengerhez vivõ úton, hogy megkerüljék Edom földét. És a népnek lelke megkeseredék útközben.

Verš 55
Ha pedig nem ûzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elõl, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok.
Joz 23:13 - Bizonynyal megtudjátok majd, hogy az Úr, a ti Istenetek ki nem ûzi többé e népeket ti elõletek; sõt inkább lésznek ti néktek tõrré és hurokká, oldalaitokban ostorrá, szemeitekben pedig tövisekké, míglen kivesztek errõl a jó földrõl, a melyet az Úr, a ti Istenetek adott ti néktek.
Sdc 2:3 - Annakokáért azt mondom: Nem ûzöm el õket elõletek, hanem legyenek néktek [mint tövisek] a ti oldalaitokban, és az õ isteneik legyenek ti néktek tõr gyanánt.

Verš 49
Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel- Hassittimig, a Moáb mezõségén.
Nm 25:1 - Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni Moáb leányaival.
Joz 2:1 - És Józsué, a Nún fia, elkülde Sittimbõl titkon két férfiút kémekül, mondván: Menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jérikhót. Azok pedig elmenének, és bemenének egy parázna asszonynak házába, a kinek Ráháb vala neve, és ott hálának.

Verš 38
Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendõben, Izráel fiainak Égyiptom földébõl való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.
Nm 20:25 - Vedd Áront és Eleázárt, az õ fiát, és vezesd fel õket a Hór hegyére.
Dt 32:50 - És halj meg a hegyen, a melyre felmégy, és takaríttassál a te népedhez, a miképen meghalt Áron, a te testvéred a Hór hegyén, és takaríttatott az õ népeihez;

Verš 30
És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.
Dt 10:6 - Izráel fiai pedig elindulának Beeróthból, a mely a Jákán fiaié, Moszérába. Ott halt meg Áron, és ugyanott el is temetteték, és Eleázár, az õ fia lõn pappá helyette.

Nm 33,3-15 - Rameses Ex 12,37. O smrti egyptských prvorodených porov. Ex 12,29 (Ex 12,12). Sokot (Sukkoth) Ex 12,37; Etam Ex 13,20. K v. 7 porov. Ex 14,2. Púšť Sur Ex 15,22; Mára Ex 15,23; Elim (Vadi Gharandel) Ex 15,27. Púšť Sin Ex 16,1, Dafka a Aluš sa v Ex nespomínajú. Rafidim (Fáran) Ex 17,1; Massa a Meríba Ex 17,7.

Nm 33,16-35 - O púšti Sinaj pozri Ex 19,2; Kibrot-Hatava Nm 11,34; Haserot Nm 11,35. Od Sinaja tiahli Izraelci smerom severným. Retma (Rithma) je asi totožná s 'Ain-Hadra (Nm 11,34). Mená táboríšť, uvedených vo veršoch 19–30, nedajú sa presnejšie určiť. Moserot pozri Dt 10,6. Bene-Jákan je pravdepodobne Birei, 22 km na sever od Kádeša. Bolo by to najsevernejšie táborište, kam Izraeliti na svojej ceste došli, kým sa na rozkaz Pánov neobrátili na spiatočnú cestu, aby okolo Moabska prišli do Kanaánu. Asiongaber treba hľadať v severnej časti Elanského zálivu (Dt 2,8; 1 Kr 9,26; 22,49).

Nm 33,36-49 - O púšti Sin a o Kádeši porov. Nm 20,1 n.; o vrchu Hor Nm 20,22. O aradskom kráľovi Nm 21,1; Obot Nm 21,10; Jeabarim Nm 21,11, porov. aj Nm 21,10–20. Helmondeblataim (Almon Diblathaim) porov. Jer 48,22. Abarim, Fasga, Nebo Nm 21,30; 32,34. Moabské stepi Nm 22,1.

Nm 33,52 - Výšiny Lv 26,30.

Nm 33,54 - Porov. 26,53–56.