výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Nm 4, 1-49

1 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 2 „Spočítaj spomedzi levitov všetkých Kaátovcov podľa ich rodov a otcovských rodín 3 od tridsiateho roku nahor až do päťdesiateho roku, všetkých, ktorí sú schopní nastúpiť a konať službu v stánku zmluvy. 4 Toto je služba Kaátovcov v stánku zmluvy: starať sa o svätostánok. 5 Keď sa bude mať tábor pohnúť, Áron a jeho synovia vojdú dnu, snímu haliacu záclonu a obalia ňou archu zmluvy, 6 na to položia prikrývadlo z tachášovej kože, obtiahnu to prikrývkou z belasého purpuru a zasunú tyče. 7 Aj predkladný stôl zabalia do modrého purpurového obalu a na to položia kadidelnice, mažiariky, čaše a misky na obetné ulievanie a denný chlieb bude tiež na ňom. 8 Na to natiahnu šarlátový povlak, ten opäť prikryjú tachášovou pokrývkou a zasunú jeho tyče. 9 Potom vezmú belasopurpurovú prikrývku a zakryjú ňou svietnik, svetlá a lampy, odštipovače a misky na obhorky, ako aj všetky nádoby na olej, ktorý sa tu používa, 10 zabalia ho i s jeho náčiním do pokrývky z tachášovej kože a položia ho na nosidlá. 11 Aj zlatý oltár zavinú do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho pokrývkou z tachášovej kože a zasunú jeho tyče. 12 Potom vezmú všetko náčinie, ktoré je potrebné na bohoslužbu, ktorým je opatrená služba vo svätyni, zabalia ho do belasopurpurovej prikrývky, prikryjú ho pokrývkou z tachášovej kože a položia ho na nosidlá. 13 Oltár očistia od popola, ovinú ho prikrývadlom z modrého purpuru, 14 potom naň položia všetko náčinie, ktorým sa obstaráva služba na ňom: uhoľnice, vidlice, trojzubce, háky a lopatky, všetko oltárne náčinie, na to pretiahnu obal z tachášovej kože a prevlečú jeho nosidlá. 15 A len vtedy, keď Áron a jeho synovia zavinú svätostánok a všetko jeho náčinie a keď sa tábor bude mať dať na pochod, prídu Kaátovci, aby to niesli, ale svätých vecí sa nedotknú, aby nezomreli. Toto je bremeno Kaátovcov v stánku zmluvy. 16 Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazar a bude mať na starosti olej do lámp, voňavý tymian, ustavičnú obetu, olej na pomazanie, svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko jej náčinie.“ 17 Pán hovoril Mojžišovi a Áronovi: 18 „Nedovoľte, aby čeľaď Kaátovcov vyhynula zo stredu kmeňa levitov. 19 Urobte pre nich toto, aby ostali nažive a aby nevymreli, keď sa budú približovať ku svätosvätým veciam: Áron a jeho synovia prídu a každému z nich určia, čo má robiť a niesť, 20 aby oni sami nevošli a neuzreli ani na okamih sväté veci a neumreli.“ 21 Pán hovoril Mojžišovi: 22 „Urob súpis Gersonovcov podľa ich rodín a rodov! 23 Od tridsiateho roku nahor až do päťdesiateho roku ich prehliadni, všetkých, čo sú povinní službou a čo majú byť zamestnaní pri stánku zjavenia. 24 Toto sú povinnosti Gersonovej rodiny, toto majú robiť a niesť: 25 Budú nosiť pokrývky stánku, stánok zjavenia a jeho prikrývky, pokrývku z tachášových koží, ktorá je navrchu, a oponu, čo je na vchode do stánku zjavenia, 26 nádvorné plachty, záclonu z vchodu do nádvoria, ktoré obkolesuje príbytok a oltár, jeho povrazy a všetko náčinie, potrebné na službu pri nich. Spravia všetko, čo tu treba urobiť. 27 Gersonovci vykonajú podľa pokynu Árona a jeho synov svoju službu pri všetkom, čo majú robiť alebo niesť. Dáte im na starosť všetko, čo majú oni nosievať. 28 To je služba, ktorú má vykonávať Gersonova rodina v stánku zjavenia pod vedením Itamara, syna kňaza Árona. 29 Prehliadni aj Merarovcov podľa ich rodov a rodín! 30 Od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok prehliadni všetkých, ktorí sú povinní službou a majú byť zamestnaní v stánku zjavenia. 31 Toto majú nosiť a pripravovať v stánku zjavenia: dosky príbytku a ich žrde, stĺpy a podstavce, 32 stĺpy nádvoria dookola a ich podstavce, kolíky a povrazy, všetko potrebné náradie a všetko, čo je tu potrebné. Ukážete im kus po kuse, čo majú nosiť. 33 Toto je služba rodiny Merariho pod vedením Itamara, syna kňaza Árona, pri všetkej ich obsluhe stánku zjavenia.“ 34 A Mojžiš, Áron i kniežatá ľudu prehliadli Kaátovcov podľa ich rodov a rodín, 35 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť pri stánku zjavenia. 36 A prehliadnutých sa podľa ich rodín napočítalo dvetisícsedemstopäťdesiat. 37 To sú prehliadnutí z Kaátovej rodiny, všetci, ktorí konajú službu v stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na Pánov príkaz (daný) Mojžišovi. 38 Prehliadnutých z Gersonovej rodiny podľa ich rodov a rodín, 39 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť v stánku zjavenia, 40 teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo dvetisícšesťstotridsať. 41 To sú prehliadnutí z Gersonovej rodiny, všetci, ktorí konajú službu v stánku zjavenia, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli na Pánov príkaz. 42 Prehliadnutých z rodiny Merariho podľa ich rodov a rodín, 43 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, čo boli schopní slúžiť v stánku zjavenia, 44 teda prehliadnutých z nich sa podľa ich rodov a rodín napočítalo tritisícdvesto. 45 To sú prehliadnutí z rodiny Merariho, všetci, ktorých Mojžiš a Áron prehliadli. 46 Všetkých prehliadnutých, ktorých z levitov prehliadli Mojžiš, Áron a izraelské kniežatá podľa ich rodov a rodín, 47 od tridsiateho roku nahor až po päťdesiaty rok, všetkých, ktorí mali v stánku zjavenia povinnosť pracovať a nosiť, 48 napočítalo sa osemtisícpäťstoosemdesiat. 49 Mojžiš na Pánov príkaz určil každému, o čo sa má starať a čo má nosiť. Boli ustanovení tak, ako Mojžišovi rozkázal Pán.

Nm 4, 1-49

Verš 16
Ich hlavou bude syn kňaza Árona Eleazar a bude mať na starosti olej do lámp, voňavý tymian, ustavičnú obetu, olej na pomazanie, svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí, svätyňu a všetko jej náčinie.“
Ex 30:34 - Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Vezmeš voňavé látky: stakte, lastúrové kadidlo, galban a priesvitné kadidlo, všetko v rovnakých čiastkach,
Ex 30:23 - „Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu: päťsto šeklov najjemnejšej myrhy a polovicu tohto, teda dvestopäťdesiat šeklov voňavej škorice a dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca,

Verš 9
Potom vezmú belasopurpurovú prikrývku a zakryjú ňou svietnik, svetlá a lampy, odštipovače a misky na obhorky, ako aj všetky nádoby na olej, ktorý sa tu používa,
Ex 25:31 - Ďalej vyhotovíš svietnik z čistého zlata; svietnik, ktorého podstavec a ramená budú kované. Z neho budú vychádzať kvetné kalíšky, hlavičky a kvety.
Ex 25:38 - Aj odštipovače a panvičky, čo k nemu prislúchajú, nech sú z čistého zlata.

Verš 31
Toto majú nosiť a pripravovať v stánku zjavenia: dosky príbytku a ich žrde, stĺpy a podstavce,
Ex 26:15 - Na svätostánok narobíš aj stojatých dosiek z akáciového dreva.

Verš 7
Aj predkladný stôl zabalia do modrého purpurového obalu a na to položia kadidelnice, mažiariky, čaše a misky na obetné ulievanie a denný chlieb bude tiež na ňom.
Ex 25:30 - Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané chleby.

Nm 4,1 - Pri tomto sčítaní ide o zistenie, koľko vyspelých, súcich a silných mužov je v kmeni Léviho, ktorí by mohli nosiť svätostánok a jeho náradie. Ináč leviti nastupovali službu pri svätyni v dvadsiatompiatom roku svojho veku (8,24). Za kráľa Dávida slúžievali už ako dvadsaťroční (1 Krn 23,27).

Nm 4,4 - Hodnosťou prví sú Kaátovci, lebo im sa dostáva povinnosť niesť najsvätejšie veci (archu, oltáre, svietnik, zlatý stôl a umývadlo).

Nm 4,7-9 - Porov. Ex 25,4–40.

Nm 4,11 - Pozri Ex 30,1; 39,38; 40,5.26.

Nm 4,16 - Porov. Ex 27,20; 30,34–38. Ustavičná obeta – je to každodenná potravinová obeta, ktorú prinášali aj vtedy, keď boli na pochode (Ex 29,40; Lv 6,14–18). Leviti z Kaátovej rodiny nosievali tieto posvätné predmety dotiaľ, dokiaľ nebolo dosť kňazov, ktorí prevzali túto povinnosť. Neskoršie archu nosia len kňazi (Dt 31,9).