výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Nm 9, 1-23

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti v prvním měsíci, druhého roku po jejich vyjití z egyptské země: 2 "Ať Izraelci slaví ve stanovený čas hod beránka. 3 Budete jej slavit ve stanovený čas čtrnáctého dne tohoto měsíce navečer, budete jej slavit podle všech příslušných nařízení a směrnic." 4 I vyzval Mojžíš Izraelce, aby slavili hod beránka. 5 A slavili hod beránka prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce navečer, na Sínajské poušti. Izraelci učinili všechno tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. 6 Byli tu však muži, kteří se poskvrnili při mrtvém člověku a nemohli onoho dne hod beránka slavit. Proto předstoupili onoho dne ti muži před Mojžíše - a Árona - 7 a řekli mu: "My jsme se poskvrnili při mrtvém člověku. Proč máme být vyloučeni a nesmíme přinést dar Hospodinu ve stanovený čas spolu s ostatními Izraelci?" 8 Mojžíš jim odpověděl: "Zůstaňte tu, dokud neuslyším, co vám přikáže Hospodin." 9 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: 10 "Mluv k Izraelcům: Když se někdo z vás nebo z vašich budoucích pokolení poskvrní při mrtvém anebo bude na daleké cestě, bude také slavit hod beránka Hospodinu. 11 Budou jej slavit druhého měsíce čtrnáctého dne navečer. Budou ho jíst s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. 12 Neponechají z něho nic do rána a nezlámou mu žádnou kost. Budou slavit hod beránka podle všech nařízení o něm. 13 Ale kdo by byl čistý a nebyl na cestě a zanedbá slavení hodu beránka, bude vyobcován ze svého lidu, protože nepřinesl Hospodinu dar ve stanovený čas. Takový člověk ponese následky svého hříchu. 14 Host, který s vámi bude pobývat, může slavit hod beránka Hospodinu, ale bude jej slavit podle nařízení o hodu beránka, jak je určeno. Stejné nařízení jako pro vás bude platit i pro hosta a domorodce v zemi." 15 V den, kdy byl postaven příbytek, přikryl jej oblak a zahalil stan svědectví; od večera do rána se jevil nad příbytkem jako ohnivá zář. 16 Tak tomu bylo každodenně. Přikrýval jej oblak a v noci měl vzhled ohnivé záře. 17 Kdykoli se oblak od stanu vznesl, hned táhli Izraelci dál. Kde se oblak pozdržel, tam se Izraelci utábořili. 18 Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili. Tábořili po celou dobu, pokud se zdržoval oblak nad příbytkem. 19 Když oblak setrvával nad příbytkem po mnoho dní, drželi Izraelci Hospodinovu stráž a netáhli dál. 20 Někdy však byl oblak nad příbytkem jen několik dní. Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. 21 Někdy tu byl oblak jen od večera do rána; když se oblak ráno vznesl, i oni táhli dál. Ať to bylo ve dne nebo v noci, jakmile se oblak vznesl, táhli dál. 22 Ať setrvával oblak nad příbytkem třeba dva dny nebo měsíc nebo rok, dokud nad ním setrvával, Izraelci tábořili a netáhli dál. Když se vznesl, táhli dál. 23 Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. Drželi Hospodinovu stráž na Hospodinův rozkaz daný skrze Mojžíše.

Nm 9, 1-23

Verš 2
"Ať Izraelci slaví ve stanovený čas hod beránka.
Ex 12:1 - Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi:
Lv 23:5 - Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka.
Nm 28:16 - V prvním měsíci, čtrnáctého dne toho měsíce, bude Hospodinův hod beránka.
Dt 16:2 - Hospodinu, svému Bohu, budeš obětovat hod beránka z bravu nebo skotu na místě, které Hospodin vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno.

Verš 12
Neponechají z něho nic do rána a nezlámou mu žádnou kost. Budou slavit hod beránka podle všech nařízení o něm.
Ex 12:46 - Musí být sněden v témž domě. Z jeho masa nevyneseš nic z domu; žádnou jeho kost nezlámete.
Jn 19:33 - Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali,
Jn 19:36 - Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: 'Ani kost mu nebude zlomena'.

Verš 14
Host, který s vámi bude pobývat, může slavit hod beránka Hospodinu, ale bude jej slavit podle nařízení o hodu beránka, jak je určeno. Stejné nařízení jako pro vás bude platit i pro hosta a domorodce v zemi."
Ex 12:49 - Stejný řád bude platit pro domorodce i pro hosta, který bude pobývat mezi vámi."

Verš 15
V den, kdy byl postaven příbytek, přikryl jej oblak a zahalil stan svědectví; od večera do rána se jevil nad příbytkem jako ohnivá zář.
Ex 40:34 - Tu oblak zahalil stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva.

Verš 18
Na Hospodinův rozkaz táhli Izraelci dál a na Hospodinův rozkaz tábořili. Tábořili po celou dobu, pokud se zdržoval oblak nad příbytkem.
1Kor 10:1 - Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem,

Verš 22
Ať setrvával oblak nad příbytkem třeba dva dny nebo měsíc nebo rok, dokud nad ním setrvával, Izraelci tábořili a netáhli dál. Když se vznesl, táhli dál.
Ex 40:36 - Kdykoli se oblak z příbytku zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť.

Nm 9,1-5 - Porov. Ex 12,1–14.21–27.43–50. Toto je už druhá pascha od odchodu z Egypta.

Nm 9,6-13 - Príležitosť na doplnenie zákona o pasche bola udalosť, že niektorí poškvrnení Izraeliti nemohli v stanovený čas sláviť paschu. Táto náhradná oslava trvala len deň. Museli sa však pritom zachovať všetky predpísané obrady.

Nm 9,14 - Cudzinec, čo chcel sláviť paschu, musel byť obrezaný (Ex 12,48) a musel zachovávať mojžišovský zákon.

Nm 9,15 - Svätostánok bol postavený 1. nisana druhého roku po odchode z Egypta (Ex 40,17). Oblak, znak Božej prítomnosti (Ex 13,21 n.), zahalil veľsvätyňu, stánok zákona.