výhody registrácie

Kniha Numeri

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Nm 28, 1-31

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2 "Přikaž Izraelcům a řekni jim: Dbejte na to, abyste mi ve stanovený čas přinášeli darem můj pokrm jako ohnivou oběť, libou vůni pro mne. 3 Řekneš jim: Toto bude ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu: denně dva roční beránky bez vady jako každodenní zápalnou oběť. 4 Jednoho beránka připravíš ráno a druhého navečer. 5 K tomu jako oběť přídavnou desetinu éfy bílé mouky zadělané čtvrtinou hínu odkapaného oleje. 6 Taková každodenní zápalná oběť byla připravena v libou vůni na hoře Sínaji. To bude ohnivá oběť pro Hospodina. 7 Příslušná úlitba k tomu bude čtvrtina hínu na jednoho beránka; úlitba opojného nápoje se pro Hospodina vykoná ve svatyni. 8 Navečer připravíš druhého beránka, připravíš ho stejně jako ráno s obětí přídavnou a příslušnou úlitbou. To bude ohnivá oběť, libá vůně pro Hospodina. 9 V den odpočinku budete obětovat dva roční beránky bez vady a jako oběť přídavnou dvě desetiny bílé mouky zadělané olejem i příslušnou úlitbu. 10 To bude pravidelná zápalná oběť pro den odpočinku, kromě každodenní zápalné oběti a příslušné úlitby. 11 Na počátku vašich měsíců budete přinášet jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana, sedm ročních beránků bez vady, 12 jako oběť přídavnou tři desetiny bílé mouky zadělané olejem na každého býčka, dvě desetiny bílé mouky zadělané olejem jako oběť přídavnou na každého berana 13 a po desetině bílé mouky zadělané olejem jako oběť přídavnou na každého beránka. Zápalná oběť bude připravena v libou vůni jako ohnivá oběť pro Hospodina. 14 Příslušná úlitba bude polovina hínu vína na býčka, třetina hínu na berana a čtvrtina hínu na beránka. To bude zápalná oběť o novoluní, po všechny měsíce v roce. 15 Mimo každodenní zápalnou oběť a příslušnou úlitbu bude Hospodinu také připraven jeden kozel v oběť za hřích. 16 V prvním měsíci, čtrnáctého dne toho měsíce, bude Hospodinův hod beránka. 17 Patnáctého dne toho měsíce bude slavnost; po sedm dní se budou jíst nekvašené chleby. 18 Prvního dne bude bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. 19 Jako ohnivou oběť přinesete Hospodinu v oběť zápalnou dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; budou bez vady. 20 Připravíte též jako příslušnou oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem, tři desetiny na býčka, dvě desetiny na berana, 21 a na každého beránka z těch sedmi připravíš po desetině. 22 Dále jednoho kozla jako oběť za hřích k vykonání smírčích obřadů za sebe. 23 To vše budete připravovat kromě jitřní zápalné oběti, která patří ke každodenní oběti zápalné. 24 Budete to připravovat denně po sedm dní jako pokrm ohnivé oběti v libou vůni pro Hospodina, a to kromě každodenní oběti zápalné a příslušné úlitby. 25 Sedmého dne pak budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. 26 V den prvních snopků, když o svátcích týdnů budete přinášet Hospodinu novou oběť přídavnou, budete mít bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci. 27 Přinesete jako oběť zápalnou v libou vůni pro Hospodina dva mladé býčky, jednoho berana, sedm ročních beránků 28 a jako příslušnou oběť přídavnou bílou mouku zadělanou olejem, tři desetiny na každého býčka, dvě desetiny na každého berana 29 a po desetině na každého beránka z těch sedmi. 30 Dále jednoho kozla k vykonání smírčích obřadů za sebe. 31 To připravíte kromě každodenní oběti zápalné a příslušné oběti přídavné; budou bez vady. Přinesete též příslušné úlitby.

Nm 28, 1-31

Verš 16
V prvním měsíci, čtrnáctého dne toho měsíce, bude Hospodinův hod beránka.
Ex 12:18 - Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce budete jíst nekvašené chleby až do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce.
Ex 23:15 - Budeš zachovávat slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, a to v určený čas měsíce ábíbu (to je měsíce klasů), neboť tehdy jsi vyšel z Egypta. Nikdo se neukáže před mou tváří s prázdnou.
Lv 23:5 - Čtrnáctého dne prvního měsíce navečer bude Hospodinův hod beránka.

Verš 18
Prvního dne bude bohoslužebné shromáždění. Nebudete vykonávat žádnou všední práci.
Lv 23:7 - Prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění; nebudete konat žádnou všední práci.

Verš 3
Řekneš jim: Toto bude ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu: denně dva roční beránky bez vady jako každodenní zápalnou oběť.
Ex 29:38 - Toto pak budeš přinášet na oltáři: každodenně dva jednoroční beránky.

Verš 5
K tomu jako oběť přídavnou desetinu éfy bílé mouky zadělané čtvrtinou hínu odkapaného oleje.
Ex 16:36 - Ómer je desetina éfy.
Lv 2:1 - Když někdo přinese Hospodinu darem přídavnou oběť, bude jeho darem bílá mouka. Poleje ji olejem, vloží na to kadidlo
Ex 29:40 - A k prvnímu beránkovi též desetinu éfy bílé mouky zadělané čtvrtinou hínu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtinu hínu vína.

Nm 28,1 - V čase, keď Izraeliti majú vojsť do zasľúbenej zeme, Pán im pripomína povinnosti, týkajúce sa bohoslužby. Mnohé zo zákonov sú tie isté, ako sa uvádzajú v Lv 1 – 7; Nm 15,1–12 atď. Niektoré predpisy sa však pozmeňujú a rozširujú.

Nm 28,3-8 - Porov. Ex 29,38–42.

Nm 28,9 - Ez 46,4 n.

Nm 28,11-15 - Pozri Lv 23,23-25; 1 Sam 20,5 n.; Am 8,5; Ez 45,17 atď.

Nm 28,16-25 - Lv 23,5–8; Ex 12,2–6.

Nm 28,26-31 - Lv 23,15–21.