výhody registrácie

List Galaťanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gal 4, 1-31

1 Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého, 2 ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. 3 A tak aj my, keď sme boli maloletí, boli sme v otroctve pod živlami sveta. 4 Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, 5 aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo. 6 A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: Abba! Otče! 7 A tak už nie si otrok, ale syn; a ak syn, tak skrze Boha aj dedič. 8 Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi. 9 No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť?! 10 Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia a roky. 11 Bojím sa o vás, či som sa pre vás nadarmo nenamáhal. 12 Bratia, prosím vás: Buďte ako ja, veď ja som ako vy. Ničím ste mi neukrivdili. 13 Veď viete, že som vám prvý raz hlásal evanjelium telesne slabý, 14 ale napriek pokušeniu, ktorým vám bolo moje telo, ste mnou nepohrdli a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Krista Ježiša. 15 Kdeže je teda vaša blaženosť? Veď vám vydávam svedectvo, že keby to bolo možné, aj oči by ste si boli vylúpili a dali ich mne. 16 Stal som sa vám nepriateľom, keď vám hovorím pravdu? 17 Horlivo sa usilujú získať vás nie dobrým spôsobom; chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili. 18 Dobré je dať sa získavať dobrom; a to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. 19 Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. 20 Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. 21 Povedzte mi, vy, čo chcete byť pod zákonom: Nepočujete zákon? 22 Lebo je napísané: Abrahám mal dvoch synov: jedného od otrokyne a druhého od slobodnej. 23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. 24 To je obrazná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy: Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo, a to je Hagar. 25 Hagar znamená horu Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. 26 Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. 27 Veď je napísané: Plesaj, neplodná, ktorá nerodíš,jasaj a výskaj, ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolesťami,lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža. 28 Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák. 29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa Ducha, tak aj teraz. 30 Čo však hovorí Písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synomslobodnej. 31 Preto, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej.

Gal 4, 1-31

Verš 4
Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom,
Gn 49:10 - Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy.
Dan 9:24 - Sedemdesiat týždňov je stanovených pre tvoj ľud a pre tvoje sväté mesto na ukončenie priestupku, na skoncovanie s hriechom, na odpustenie viny, na privedenie večnej spravodlivosti, na zapečatenie prorockého videnia a na pomazanie svätyne svätých.
Mt 5:17 - Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť.

Verš 5
aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, a aby sme dostali synovstvo.
Jn 1:12 - Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;
Gal 3:26 - lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi.

Verš 6
A keď ste synmi, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: Abba! Otče!
Rim 8:15 - Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče.

Verš 8
Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi.
1Kor 8:4 - Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť mäso obetované modlám, vieme, že niet nijakej modly na svete a že okrem jedného Boha niet iného.

Verš 9
No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť?!
Kol 2:20 - Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriaďujete predpisom:

Verš 10
Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia a roky.
Rim 14:5 - Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nech je úplne presvedčený o svojom presvedčení.
Kol 2:16 - Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie ani za sviatky, novmesiace, ani za soboty.

Verš 14
ale napriek pokušeniu, ktorým vám bolo moje telo, ste mnou nepohrdli a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako Božieho anjela, ako Krista Ježiša.
Mal 2:7 - Veď pery kňaza majú strážiť poznanie; z jeho úst sa očakáva naučenie, lebo on je poslom Hospodina zástupov.
Mt 10:40 - Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.
Jn 13:20 - Amen, amen, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Verš 17
Horlivo sa usilujú získať vás nie dobrým spôsobom; chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili.
Rim 10:2 - Veď im môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha, ale bez pravého poznania.
2Kor 11:12 - Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my.

Verš 19
Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus.
1Kor 4:15 - Veď keby ste mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium.
Flm 1:10 - Prosím ťa za svoje dieťa Onezima, ktorého som splodil v putách.
Jak 1:18 - Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.

Verš 22
Lebo je napísané: Abrahám mal dvoch synov: jedného od otrokyne a druhého od slobodnej.
Gn 16:2 - Raz Sáraj povedala Abrámovi: Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Sáraj.
Gn 16:15 - Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael.
Gn 21:2 - Sára počala a porodila Abrahámovi syna v jeho starobe a v čase, ktorý mu Boh predpovedal.
Sk 7:8 - Potom mu dal zmluvu obriezky. Keď sa potom stal otcom Izáka, na ôsmy deň ho obrezal a Izák zasa Jákoba a Jákob dvanástich patriarchov.
Heb 11:11 - Pre vieru aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prisľúbenie.

Verš 23
Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.
Jn 8:39 - Odpovedali mu: Naším otcom je Abrahám! Ježiš im povedal: Ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky!
Rim 9:7 - Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma, ale: Podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo.

Verš 26
Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou.
Zjv 21:2 - A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha.

Verš 27
Veď je napísané: Plesaj, neplodná, ktorá nerodíš,jasaj a výskaj, ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolesťami,lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža.
Iz 54:1 - Zaplesaj neplodná, čo si nerodila, zajasaj a výskaj, hoci si nepoznala pôrodné bolesti, lebo bude viac synov opustenej ako synov vydatej, hovorí Hospodin:

Verš 28
Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia ako Izák.
Rim 9:7 - Ani deťmi nie sú všetci len preto, že sú potomstvom Abraháma, ale: Podľa Izáka sa bude volať tvoje potomstvo.

Verš 29
Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa Ducha, tak aj teraz.
Gn 21:9 - Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva sa jej synovi,

Verš 30
Čo však hovorí Písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synomslobodnej.
Gn 21:10 - povedala Abrahámovi: Vyžeň tú slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky nesmie mať podiel na dedičstve s mojím synom Izákom.

Gal 4,3 - Obdobie ľudských dejín do príchodu Krista chápe Pavol ako maloletosť v živote človeka. "Živly sveta" sú pravdepodobne predpisy židovského zákona (vv. 8–10), ktorými Boh vychovával ešte nezrelý ľud. Môžu to byť aj prvky materiálneho sveta, ktoré pohania pokladali za bohov. (v. 8).

Gal 4,4 - "Plnosť času" je čas, ktorý sa začal príchodom Krista, čiže novozákonné obdobie. Boh v Kristovi dal ľuďom plnosť všetkého, čo potrebujú na spásu.

Gal 4,6 - Je to vlastná a výlučná modlitba Božieho Syna, počas jeho pozemského života, ktorá sa stáva vlastnou a charakteristickou modlitbou kresťana prežívajúceho adoptívne Božie synovstvo (porov. Rim 8, 15).

Gal 4,9 - "Boh pozná vás" znamená: "obľúbil si vás, uznal za svojich".

Gal 4,10 - Pavol im vyčíta zachovávanie židovských slávností, ktoré sa im prívrženci židovstva usilovali nanútiť (porov. Kol 2, 16).

Gal 4,12 - Vyzýva ich, aby boli slobodní od zákona ako on, lebo on sa prispôsobil ich slabosti, aby ich získal.

Gal 4,13 - Pravdepodobne tu myslí na nejakú chorobu, ktorá ho mohla postihnúť na druhej apoštolskej ceste (porov. Sk 16,6).

Gal 4,15 - Tieto Pavlove slová niektorí chápu metaforicky, iní doslovne, vzťahujú to na nejakú očnú chorobu, ktorá vyvolala u Galaťanov súcit.

Gal 4,17 - "Chcú vás odlúčiť" od Pavla a tým aj od Krista.

Gal 4,22 - Otrokyňa bola Agar a slobodná Sára. Podľa všeobecného práva iba deti slobodnej, nie otrokyne, mali právo dediť (porov. Gn 16; 21, 1–21). Tieto biblické udalosti dokazujú, že sloboda Božieho prisľúbenia prevyšuje otroctvo zákona. Agar totiž predstavuje Starý zákon, kým Sára Nový.

Gal 4,27 - Iz 54, 1.

Gal 4,30 - Gn 21, 10.