výhody registrácie

2. list Korinťanom

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

2Kor 13, 1-13

1 Toto je už po tretí raz, čo idem k vám — každá výpoveď bude postavená na výpovedi dvoch alebo troch svedkov. 2 Povedal som to už vtedy, keď som bol druhý raz u vás, a teraz ako neprítomný, znova hovorím tým, čo predtým zhrešili, i všetkým ostatným, že keď znova prídem, nikoho nebudem šetriť. 3 Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale je mocný vo vás. 4 Hoci bol ukrižovaný v slabosti, predsa žije z moci Boha. Aj my sme v ňom slabí, no predsa z Božej moci s ním budeme žiť pre vás. 5 Samých seba sa pýtajte, či žijete naozaj vo viere; sami sa skúmajte! Vari nechápete, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli! 6 Dúfam však, že poznáte, že my sme obstáli. 7 Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé; nejde nám o to, aby sa ukázalo, ako sme my obstáli, ale aby ste vy konali, čo je správne, aj keby sme my neobstáli. 8 Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale len v mene pravdy. 9 Radujeme sa, keď sme slabí a vy ste silní. Aj sa za to modlíme, totiž za vaše zdokonalenie. 10 Toto vám píšem ako neprítomný preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne — podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie. 11 Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. 12 Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí. 13 Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými!

2Kor 13, 1-13

Verš 1
Toto je už po tretí raz, čo idem k vám — každá výpoveď bude postavená na výpovedi dvoch alebo troch svedkov.
Nm 35:30 - Každého vraha, ktorý zabil človeka, bude možno vydať na smrť len na základe výpovedí svedkov. Výpoveď jedného svedka nebude stačiť na to, aby niekto mohol byť odsúdený na smrť.
Dt 17:6 - Nech sú usmrtení na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Na základe svedectva len jedného svedka ich nesmieš usmrtiť.
Dt 19:5 - Keď niekto vyjde so svojím blížnym do lesa rúbať drevo a sekerou sa zaženie, aby zoťal strom, pričom mu z poriska odletí železo, ktoré priateľa zasiahne a smrteľne zraní, taký nech utečie do jedného z týchto miest a zostane nažive.
Mt 18:16 - Ak ťa neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby každá výpoveď bola založená na svedectve dvoch alebo troch svedkov.
Jn 8:17 - Aj vo vašom zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé.
Heb 10:28 - Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov.

Verš 10
Toto vám píšem ako neprítomný preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne — podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie.
2Kor 10:8 - Veď ak sa aj väčšmi budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán, aby som u vás staval a nie rúcal, nebudem zahanbený.

Verš 11
Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami.
Rim 12:16 - Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba.
Rim 15:5 - Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša,
1Kor 1:10 - Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyseľne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku.
Flp 2:2 - dovŕšte moju radosť: Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ!
1Pt 3:8 - Napokon všetci buďte jednomyseľní, súcitní, plní bratskej lásky, milosrdní a pokorní.
Rim 12:18 - Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.
Heb 12:14 - Usilujte sa o pokoj so všetkými a o posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Verš 12
Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetci svätí.
Rim 16:16 - Pozdravujte sa navzájom svätým bozkom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.
1Kor 16:20 - Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa navzájom svätým bozkom!
1Sol 5:26 - Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.
1Pt 5:14 - Pozdravte sa navzájom bozkom lásky! Pokoj vám všetkým, ktorí ste v Kristovi!

Verš 5
Samých seba sa pýtajte, či žijete naozaj vo viere; sami sa skúmajte! Vari nechápete, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli!
1Kor 11:28 - Nech teda skúma človek sám seba a tak je z chleba a pije z kalicha.

2Kor 13,1 - Prvý raz bol v Korinte, keď tam založil cirkevnú obec (Sk 18, 1); druhý raz v čase medzi prvým a druhým listom (1, 15 n.). Citát je z Dt 19, 15.

2Kor 13,12 - Svätý bozk je bratský bozk, ktorý si dávali kresťania na liturgických zhromaždeniach (porov. Rim 16, 16; 1 Kor 16, 20; 1 Sol 5, 26).

2Kor 13,13 - Je to najjasnejšie vyjadrená trojičná formula. Pochádza pravdepodobne z liturgie. "Božia láska" – doslovne "láska Boha (Otca)".