výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 33, 1-22

1 Spravodliví, plesajte v Hospodinovi! Statočným pristane chválospev. 2 Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na desaťstrunovej harfe! 3 Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny! 4 Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. 5 Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem. 6 Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. 7 Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží. 8 Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, 9 lebo povedal — a stalo sa, rozkázal — a povstal svet. 10 Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí. 11 Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. 12 Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. 13 Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. 14 Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. 15 Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. 16 Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. 17 Kôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. 18 Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, 19 aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. 20 Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. 21 V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sväté meno. 22 Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame!

Ž 33, 1-22

Verš 1
Spravodliví, plesajte v Hospodinovi! Statočným pristane chválospev.
Ž 147:1 - Haleluja! Ako dobré je ospevovať nášho Boha, je to príjemné a patrí sa ho chváliť.

Verš 3
Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny!
Ž 40:3 - Vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata. Nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky.
Ž 96:1 - Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!
Ž 98:1 - Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom.
Ž 144:9 - Bože, budem ti spievať novú pieseň, na desaťstrunovej harfe ti budem hrať.
Iz 42:10 - Vy, čo sa plavíte po mori, aj všetko, čo ho napĺňa, ostrovy a ich obyvatelia, spievajte Hospodinovi novú pieseň a jeho chválospev od končín zeme.
Zjv 5:9 - A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa,
Zjv 14:3 - Spievali novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.

Verš 5
Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem.
Ž 45:7 - Tvoj trón je trón od Boha na večné veky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlom práva.
Heb 1:9 - Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť,preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazalolejom plesania nad tvojich druhov.
Ž 119:64 - Hospodin, plná je zem tvojho milosrdenstva; nauč ma svoje ustanovenia!

Verš 6
Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy.
Gn 1:6 - Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.

Verš 10
Hospodin marí zámery národov, navnivoč privádza úmysly ľudí.
Iz 19:3 - Egypt stratí odvahu, prekazím ich plány a prídu sa vyzvedať k modlám, k zaklínačom, vyvolávačom duchov a veštcom.

Verš 11
Hospodinove zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia.
Prís 19:21 - V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá.
Prís 21:30 - Nijaká múdrosť ani rozumnosť, ani rada neplatia pred Hospodinom.
Iz 46:10 - Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím.

Verš 12
Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Ž 65:4 - Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky.
Ž 144:15 - Blahoslavený ľud, ktorému sa takto vodí, blahoslavený ľud, ktorého Bohom je Hospodin!

Verš 18
Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť,
Jób 36:7 - Neodvracia zrak od spravodlivého. Kráľov navždy posadí na trón, aby ich vyvýšil.
Ž 34:15 - |TU(sámek)|Tu odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň!
1Pt 3:12 - Veď Pánove oči hľadia na spravodlivých,jeho uši načúvajú ich prosbám,ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zle.

Z 33,3 - Novú vari preto, lebo Pán poskytol nové dobrodenia.