výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 44, 1-27

1 Zbormajstrovi. Poučný žalm Kórachovcov. 2 Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias, v dávnych časoch. 3 Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však osadil; na národy si zoslal pohromu, svoj ľud si však poslal na ich miesto. 4 Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval. 5 Bože, ty si môj Kráľ! Prikáž, aby Jákob bol zachránený! 6 S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov. 7 Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni, 8 lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahanbil si tých, čo nás nenávideli. 9 Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky. — Sela — 10 Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojská. 11 Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. 12 Vydal si nás ako ovce napospas a rozptýlil si nás medzi národy. 13 Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. 14 Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. 15 Urobil si nás príslovím medzi pohanmi; národy krútia hlavou nad nami. 16 Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár 17 pre reči utŕhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. 18 To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli, neporušili sme tvoju zmluvu. 19 Naše srdce sa neodvrátilo od teba ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka, 20 aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. 21 Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu bohu, 22 či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca! 23 Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie. 24 Zobuď sa! Prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy! 25 Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak? 26 Náš krk leží v prachu, bruchom sme prilepení k zemi. 27 Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť!

Ž 44, 1-27

Verš 9
Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky. — Sela —
Ž 60:1 - Zbormajstrovi na nápev: Ľalia svedectva. Pamätný zápis Dávida na poučenie,
Ž 74:1 - Poučný žalm. Ásafov. Prečo si nás, Bože, navždy zavrhol? Prečo tvoj hnev horí proti ovciam tvojej pastviny?
Ž 89:38 - Naveky bude stáť pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. — Sela —
Ž 108:11 - Kto ma uvedie do opevneného mesta? Kto ma zavedie do Edómska?

Verš 2
Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias, v dávnych časoch.
Ex 15:17 - Privedieš ich a usídliš na vrchu, ktorý vlastníš, kde si si, Hospodin, pripravil príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili svätostánok.
Ž 80:8 - Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.

Verš 13
Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal.
Ž 79:4 - Svojim susedom sme sa stali terčom potupy, svojmu okoliu sme na posmech a hanu.
Ž 80:6 - Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše plnej sĺz si ich napájal.
Jer 24:9 - Urobím ich postrachom a nešťastím pre všetky kráľovstvá zeme, hanbou a príslovím, posmechom a kliatbou na každom mieste, kde ich zaženiem.

Verš 22
či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstvá srdca!
Rim 8:36 - Ako je napísané: Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,pokladajú nás za ovce na zabitie.

Z 44 - Najpravdepodobnejšie bude (ako hovorí Zorell, 73, a Herkenne, 166), že žalm opisuje národnú pohromu, ktorú pripravil za časov zbožného júdskeho kráľa Ezechiáša (r. 701 pred Kr.) júdskemu kráľovstvu asýrsky panovník Sennacherib (2 Krn 32,1). Potupu, o ktorej hovorí (verš 14), pripravili júdskemu kráľovstvu Filištínci, ktorým dobyté územie pridelil Sennacherib.

Z 44,5 - "Jakub" je tu miesto Izraela a označuje celý vyvolený národ.