výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 147, 1-20

1 Haleluja! Ako dobré je ospevovať nášho Boha, je to príjemné a patrí sa ho chváliť. 2 Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela; 3 uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany. 4 On určil počet hviezd a všetky volá po mene. 5 Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nesmierna. 6 Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. 7 Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky, spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. 8 Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vŕšky odieva trávou. 9 Dobytku dáva krmivo a mladým havranom, čo si krákaním žiadajú. 10 Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. 11 Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. 12 Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha! 13 On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. 14 Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, sýti ťa najlepšou pšenicou. 15 Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. 16 On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, 17 ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? 18 Pošle slovo, nastáva odmäk, zošle vietor, a vody prúdia. 19 Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. 20 Neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja!

Ž 147, 1-20

Verš 1
Haleluja! Ako dobré je ospevovať nášho Boha, je to príjemné a patrí sa ho chváliť.
Ž 33:1 - Spravodliví, plesajte v Hospodinovi! Statočným pristane chválospev.

Verš 3
uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje im rany.
Ex 15:26 - Povedal: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.
Jób 5:18 - lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia.

Verš 4
On určil počet hviezd a všetky volá po mene.
Iz 40:26 - Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril! Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene; pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden.

Verš 8
Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vŕšky odieva trávou.
Oz 2:21 - Zasnúbim si ťa naveky, zasnúbim si ťa v spravodlivosti, práve, láske a v milosrdenstve.
Jób 38:26 - aby pršalo na ľudoprázdnu krajinu, na púšť, kde niet človeka,
Ž 104:14 - Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu,

Verš 15
Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo.
Ž 33:9 - lebo povedal — a stalo sa, rozkázal — a povstal svet.

Verš 20
Neurobil tak inému národu, preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja!
Sk 14:16 - V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami,

Z 147 - Vulgáta rozdeľuje tento žalm na dva: 146 a 147.

Z 147,2 - "Stavia Jeruzalem" naznačuje, že žalm vznikol, keď exulanti po návrate zo zajatia obnovovali sväté mesto.

Z 147,9 - Žalmista spomína "mladé havrany". V minulosti bola všeobecná mienka, že havrany vyhadzujú svoje mláďatá z hniezda. Pán sa stará o všetko, čo stvoril.

Z 147,10 - Pán chce, aby sa aj človek naň spoliehal.

Z 147,13 - Pán "upevnil závory tvojich brán", tieto slová naznačujú, že mesto je obnovené a že Izraeliti žijú v istote, pokoji a blahobyte (Neh 2,11 -7,3), keď vzniká druhá časť žalmu.

Z 147,16-18 - Na Božie slovo prichádza sneh, srieň, kamenec, mráz. Lež na jeho jediné slovo sa rozpúšťa sneh a ľad a prichádza jar (Jób 37,6 n.; 38,29 n.; Iz 1,18). Možno to chápať ako metaforu, ktorou chcel žalmista naznačiť, ako rýchlo Pán zmenil osud svojho ľudu.