výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 109, 1-31

1 Zbormajstrovi. Dávidov. Žalm. Boh mojej chvály, nemlč, 2 lebo sa otvorili proti mne bezbožné a ľstivé ústa. Hovorili proti mne lživým jazykom. 3 Zasypali ma slovami nenávisti, bez príčiny bojujú proti mne. 4 Za lásku sa mi odplácajú nepriateľstvom, kým ja sa modlím. 5 Za dobré sa mi odplácajú zlým a nenávisťou za lásku. 6 Ustanov nad ním bezbožníka, žalobca nech mu stojí po pravici! 7 Nech ho súd uzná vinným, nech je hriechom jeho modlitba. 8 Jeho dní nech je čím menej, jeho úrad nech prevezme iný. 9 Jeho synovia nech osirejú, jeho žena nech ovdovie. 10 Jeho synovia nech sa potulujú a žobrú, nech zo svojich rumovísk chodia prosiť. 11 Nech ho veriteľ pripraví o všetko, čo má, nech cudzí ulúpia, čo s námahou získal. 12 Nech mu nikto nezachová priazeň, nech sa nikto nezmiluje nad jeho sirotami. 13 Nech je vyplienené jeho potomstvo, nech je ich meno vytreté už v druhom pokolení. 14 Nech sa vina jeho otcov pripomína Hospodinovi, hriech jeho matky nech nie je vymazaný. 15 Nech ich má Hospodin stále pred očami, nech ich pamiatku vyhladí zo zeme, 16 pretože nepamätal na skutky lásky, prenasledoval úbožiaka a chudobného v snahe usmrtiť človeka skrúšeného srdca. 17 Rád vyslovoval kliatbu — nech dopadne naňho! Nedožičil požehnanie — nech sa vzdiali od neho! 18 Obliekal si kliatbu ako odev, nech vnikne do neho ako voda, ako olej do jeho kostí. 19 Nech mu je odevom, do ktorého sa halí, opaskom, ktorým sa stále opasuje. 20 Toto nech je odplata od Hospodina mojim protivníkom, tým, čo zle hovoria proti mne. 21 Ty však, Hospodin, Pán, vytrhni ma pre česť svojho mena a nalož so mnou podľa dobroty svojej milosti, 22 lebo som úbohý, chudobný a srdce mám zranené. 23 Musím odísť ako tieň, ktorý sa predlžuje, som ako strasená kobylka. 24 Kolená sa mi podlamujú od pôstu, z tela sa mi vytratil tuk. 25 Som im na posmech, hľadia na mňa a potriasajú hlavou. 26 Pomôž mi, Hospodin, môj Boh! Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva! 27 Nech zvedia, že to bola tvoja ruka, že si to urobil ty, Hospodin. 28 Oni nech preklínajú — ty však žehnaj! Povstanú a zahanbia sa, tvoj služobník sa však bude radovať. 29 Nech si moji žalobníci oblečú potupu, nech ich ako plášť halí hanba. 30 Veľmi budem ďakovať Hospodinovi svojimi ústami, medzi mnohými ho budem chváliť, 31 lebo chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia.

Ž 109, 1-31

Verš 15
Nech ich má Hospodin stále pred očami, nech ich pamiatku vyhladí zo zeme,
Jób 18:17 - Jeho pamiatka na zemi vyhynula, jeho meno je široko-ďaleko neznáme.
Ž 34:16 - |TU(ajin)|Tu Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.

Verš 3
Zasypali ma slovami nenávisti, bez príčiny bojujú proti mne.
Ž 69:4 - Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, oči pohasli očakávaním na môjho Boha.

Verš 7
Nech ho súd uzná vinným, nech je hriechom jeho modlitba.
Prís 15:8 - Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči.
Prís 28:9 - Ak si niekto zapcháva uši, aby nepočul zákon, jeho modlitba je ohavnosťou.

Z 109 - Žalm je od Dávida. Potvrdzuje to aj obsah žalmu, ale najmä sv. Peter (Sk 1,16-20), ktorý 8. verš tohto žalmu vykladá o Judášovi a žalm pripisuje Dávidovi.V slovnom zmysle je žalm starozákonnou modlitbou. Podobá sa žalmu 52. Žalm je však aj mesiášsky. Otcovia celý žalm považujú za priamo mesiášsky, preklínanie však odďaľujú z Ježišových úst, ktorý bol "tichým Baránkom" (Iz 53,7) a modlil sa za svojich nepriateľov.Nám je divné, a mnohí sa môžu aj pohoršiť, že žalmista - inšpirovaný svätopisec - vyslovuje kliatby proti svojim nepriateľom. Prieči sa to svätosti knihy, je to celkom cudzie láskavému Bohu, ktorý je hlavným autorom tohto žalmu, a vonkoncom to nemožno ani len obrazne vložiť do úst Ježiša Krista. Na objasnenie tejto ťažkosti niekoľko poznámok: 1. Sme v SZ, kde sú mnohé veci ešte nedokonalé, a v SZ platil ako norma spravodlivosti zákon odvety (Ex 21,12.23-25; Lv 24,17-21). 2. Tieto kliatby nie sú ani tak prianím zla, ako skôr predpoveďou, že nešľachetníka stihne zaslúžený trest. 3. Tieto kliatby nevychádzajú z pomstivej duše žalmistu, nebráni svoju vec, lež Božiu česť a Božiu spravodlivosť. 4. Žalmista sa nechce pomstiť sám osobne, ani si to nežiada, ale celú vec necháva na Pána.

Z 109,1 - "Bože, chvála moja", v zmysle, že Dávid chváli Boha a vždy ho bude chváliť.