výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 98, 1-9

1 Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné: zvíťazil svojou pravicou, svojím svätým ramenom. 2 Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. 3 Spomenul si na svoje milosrdenstvo, na vernosť domu Izraela. Všetky končiny zeme uzreli spásu nášho Boha. 4 Plesaj Hospodinovi, celá zem! Jasajte, tešte sa, spievajte, 5 spievajte Hospodinovi pri citare, pri citare nech zaznie spev! 6 Za zvuku trúb a rohov plesajte pred Hospodinom, Kráľom! 7 Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú! 8 Nech rieky zatlieskajú rukami a s nimi nech aj vrchy plesajú 9 pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.

Ž 98, 1-9

Z 98,1-3 - Žalmista vyzýva vyvolený národ oslavovať Pána "novou piesňou" za "víťazstvo". Ale sotva ide o nejaké historické víťazstvo, skôr o to posledné, ktorým sa začne Mesiášova éra, ohlasovaná prorokmi. "Nová pieseň" - pozri Ž 96,1.

Z 98,7 - Celá živá a neživá príroda má sa pripojiť k radosti ľudí, že prichodí nový, spravodlivý Kráľ (Iz 55,12; Ž 96,11-13; Rim 8,19-22).