výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 100, 1-5

1 Žalm ďakovnej obety. Plesaj Hospodinovi, celá zem! 2 Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom! 3 Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny. 4 Vstúpte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvorí, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, 5 lebo Hospodin je dobrý, jeho milosť trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie!

Ž 100, 1-5

Verš 3
Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.
Ž 95:7 - Veď on je náš Boh, my ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas:
Ez 34:30 - Potom spoznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom — znie výrok Pána, Hospodina.

Z 100 - Autor žalmu je neznámy. Žalm sa mal spievať pri ďakovnej obete ("tôdáh"). Obsahovo je mesiášsky, lebo povoláva všetkých ľudí oslavovať Pána v chráme ako svojho Stvoriteľa a Pána (Iz 2,3; 56,6).