výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 100, 1-5

1 Žalm k díků činění. Prokřikuj Hospodinu všecka země. 2 Služte Hospodinu s veselím, předstupte před oblíčej jeho s prozpěvováním. 3 Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho. 4 Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, a do síní jeho s chvalami; oslavujte jej, a dobrořečte jménu jeho. 5 Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho.

Ž 100, 1-5

Verš 3
Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho.
Ž 95:7 - Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
Ez 34:30 - I zvědí, že já Hospodin Bůh jejich jsem s nimi, a oni lid můj, dům Izraelský, praví Panovník Hospodin.

Z 100 - Autor žalmu je neznámy. Žalm sa mal spievať pri ďakovnej obete ("tôdáh"). Obsahovo je mesiášsky, lebo povoláva všetkých ľudí oslavovať Pána v chráme ako svojho Stvoriteľa a Pána (Iz 2,3; 56,6).