výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 30, 1-12

1 Žalm písně, při posvěcení domu Davidova. 2 Vyvyšovati tě budu, Hospodine, nebo jsi vyvýšil mne, aniž jsi obradoval nepřátel mých nade mnou. 3 Hospodine Bože můj, k toběť jsem volal, a uzdravil jsi mne. 4 Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu. 5 Žalmy zpívejte Hospodinu svatí jeho, a oslavujte památku svatosti jeho. 6 Nebo na kratičko trvá v hněvě svém, všecken pak život v dobré líbeznosti své; z večera potrvá pláč, ale z jitra navrátí se prozpěvování. 7 I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na věky. 8 Nebo ty, Hospodine, podlé dobře líbezné vůle své silou upevnil jsi horu mou, ale jakž jsi skryl tvář svou, byl jsem přestrašen. 9 I volal jsem k tobě, Hospodine, Pánu pokorně jsem se modlil, řka: 10 Jaký bude užitek z mé krve, jestliže sstoupím do jámy? Zdaliž tě prach oslavovati bude? Zdaliž zvěstovati bude pravdu tvou? 11 Vyslyšiž, Hospodine, a smiluj se nade mnou, Hospodine, budiž můj spomocník. 12 I obrátil jsi mi pláč můj v plésání, odvázal jsi pytel můj, a přepásals mne veselím. [ (Psalms 30:13) Protož tobě žalmy zpívati bude jazyk můj, a nebude mlčeti. Hospodine Bože můj, na věky tě oslavovati budu. ]

Ž 30, 1-12

Verš 4
Hospodine, vyvedl jsi z pekla duši mou, obživil jsi mne, abych s jinými nesstoupil do hrobu.
Ž 97:12 - Veselte se, spravedliví v Hospodinu, a oslavujte památku svatosti jeho.

Z 30,12 - Rúcho pokánia a smútku - "vrecovina, zrebné vrece, žinenka" (hebr. šaq).