výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 21, 1-13

1 Přednímu z kantorů, žalm Davidův. 2 Hospodine, v síle tvé raduje se král, a v spasení tvém veselí se přenáramně. 3 Žádost srdce jeho dal jsi jemu, a prosbě rtů jeho neodepřel jsi. Sélah. 4 Předšel jsi jej zajisté hojným požehnáním, vstavil jsi na hlavu jeho korunu z ryzího zlata. 5 Života požádal od tebe, a dal jsi mu prodlení dnů na věky věků. 6 Veliká jest sláva jeho v spasení tvém, důstojností a krásou přioděl jsi jej. 7 Nebo jsi jej vystavil za příklad hojného požehnání až na věky, rozveselil jsi jej radostí oblíčeje svého. 8 A poněvadž král doufá v Hospodina, a v milosrdenství Nejvyššího, nepohneť se. 9 Najdeť ruka tvá všecky nepřátely své, dosáhne pravice tvá těch, kteříž tě nenávidí. 10 Uvržeš je jako do peci ohnivé v čas rozhněvání svého; Hospodin v prchlivosti své sehltí je, a oheň sžíře je. 11 Plémě jejich z země vyhladíš, a símě jejich z synů lidských, 12 Nebo jsou proti tobě ukládali zlost, myslili na nešlechetnost, ač ji dovesti nemohli. 13 Protož je vystavíš za cíl, na tětiva svá přikládati budeš proti tváři jejich. [ (Psalms 21:14) Zjeviž se, ó Hospodine, v síle své, a budemeť zpívati a oslavovati udatnost tvou. ]

Ž 21, 1-13

Z 21 - Tento žalm je obsahove príbuzný predošlému. Rozdiel je len v tom, že 20. ž. je modlitbou pred bojom, 21. žalm je poďakovaním po boji.

Z 21,9 - Dávid ďakuje za Božiu pomoc v boji a svojím obvyklým spôsobom sa rozhorľuje proti nepriateľom izraelského ľudu, ktorí mu hrozili záhubou.