výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 65, 1-14

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pieseň. 2 Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione, a tebe treba plniť sľuby. 3 K tebe, ktorý počuješ modlitbu, prichádzajú všetci. 4 Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky. 5 Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe, aby prebýval na tvojich nádvoriach. Nasýťme sa dobrotou tvojho domu, svätosťou tvojho chrámu. 6 Zázrakmi tvojej spravodlivosti nám odpovieš, Bože, naša spása, nádej všetkých končín zeme i diaľav za morom. 7 Ty upevňuješ vrchy svojou silou, opásaný si mocou, 8 tíšiš hukot morí, hukot vĺn i hluk národov. 9 Obyvatelia končín sa boja tvojich znamení. Plesanie pôsobíš tam, kde svitá ráno a zmráka sa večer. 10 Navštevuješ zem a zvlažuješ ju, hojne ju zúrodňuješ. Božie riečisko je plné vody. Pripravuješ im obilie. Áno, takto sa staráš o zem: 11 zalievaš jej brázdy, zarovnávaš jej hrudy, dažďom ju kypríš a požehnávaš jej porast. 12 Rok korunuješ svojou dobrotou, z tvojich šľapají vyviera tuk. 13 Pusté pasienky sú plné vlahy, kopce sa opášu jasotom. 14 Lúky sa zdobia stádami, doliny sa odievajú obilím, zvučia plesaním a spevom.

Ž 65, 1-14

Z 65,1 - Žalm bol určený na verejnú bohoslužbu a najskôr sa spieval pred žatvou, teda na veľkonočné sviatky - "pesah". V druhý deň tohto sviatku sa už obetoval snôpok jačmeňa z novej úrody.

Z 65,2 - Zo Siona Pán rozdáva svoje milosti, preto sa mu tu treba aj poďakovať a splniť sľuby, ktorými si ľud vyprosil dobrodenia od Pána.

Z 65,10 - "Božia rieka", totižto dážď, ktorý prichádzal na zem - podľa semitského poňatia - z osobitných nádrží, umiestnených v nebesách.

Z 65,12 - Boh sa v SZ zobrazuje na voze z mračien a kade prechádza, roznáša požehnanie a hojnosť úrody (Dt 33,26).