výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 80, 1-20

1 Zbormajstrovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedectvo. Žalm. 2 Pastier Izraela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa 3 pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť! 4 Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení! 5 Hospodin, Boh zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? 6 Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše plnej sĺz si ich napájal. 7 Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech. 8 Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. 9 Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. 10 Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. 11 Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolesťami Božie cédre. 12 Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k Rieke. 13 Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa? 14 Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása. 15 Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča, 16 kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. 17 Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu. 18 Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval. 19 Neodstúpime od teba, zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno. 20 Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení!

Ž 80, 1-20

Verš 3
pred Efrajimom, Benjamínom a Menaššem! Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť!
Ž 4:6 - Prinášajte správne obety a dôverujte Hospodinovi!
Ž 31:16 - V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov.
Ž 67:1 - Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Žalm. Pieseň.
Dan 9:17 - Teraz však, Bože náš, vypočuj modlitbu svojho služobníka a jeho prosby o zmilovanie pre seba samého, Pane, rozjasni svoju tvár nad spustošenou svätyňou.

Verš 6
Kŕmil si ich chlebom sĺz, z čaše plnej sĺz si ich napájal.
Ž 44:13 - Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal.
Ž 79:4 - Svojim susedom sme sa stali terčom potupy, svojmu okoliu sme na posmech a hanu.

Z 80 - Zdá sa, že žalm sa vzťahuje na ten čas, keď asýrsky kráľ Salmanassar (727-722) vtrhol do severného kráľovstva (Efraim), mnoho miest zničil a odvliekol niektorých do zajatia, a keď podobný osud očakával aj južné kráľovstvo, Júdsko (2 Kr 17,3 n.; 18,13 n.).

Z 80,2 - Pán sa u prorokov často menuje "Pastier Izraela", toto pomenovanie sa vyskytuje už v Jakubovom požehnaní nad Jozefom (Gn 48,15; 49,25).

Z 80,7 - "Dopustil si, že sa pre nás svária naši susedia", susedné národy sa bijú o to, čo u nás ukoristili.

Z 80,9 - Obraz viniča používajú najmä proroci a označujú ním vyvolený národ (Iz 5,1 n.; 27,2; Jer 2,21; 12,10; Ez 17,5 n. atď.).

Z 80,11 - "Božie cédre", ktoré sú také staré a mohutné, že iba Boh mohol také vypestovať.

Z 80,18 - "Muž po Božej pravici" je Izrael, lebo ho Pán zasadil svojou pravicou. "Syn človeka" je takisto Izrael.