výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 69, 1-37

1 Zbormajstrovi na nápev: Ľalie. Dávidov. 2 Zachráň ma, Bože, lebo voda mi siaha až po hrdlo. 3 Topím sa v hlbokom bahne, nemám sa na čo postaviť. Dostal som sa do vodných hlbín, prúd ma odnáša. 4 Volanie ma vyčerpalo, hrdlo mi vyschlo, oči pohasli očakávaním na môjho Boha. 5 Viac ako vlasov na mojej hlave je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocní sú tí, čo ma chcú zničiť, podlí nepriatelia. — Mám nahradiť, čo som neulúpil? — 6 Bože, ty poznáš moju nerozumnosť, nie sú ti skryté moje previnenia. 7 Nech sa nemusia hanbiť za mňa tí, čo v teba dúfajú, Pane, Hospodin zástupov! Nech sa nemusia cítiť ponížení pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Boh Izraela! 8 Veď pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. 9 Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia, cudzincom som pre synov svojej matky, 10 lebo horlenie za tvoj dom ma strávilo a hany tých, čo ťa tupia, padli na mňa. 11 Keď som plakal a v pôste si trápil dušu, vyšiel som na posmech. 12 Keď som si obliekol vrecovinu, stal som sa im posmešným príslovím. 13 Ohovárajú ma tí, čo vysedávajú v bráne, posmešne si o mne pospevujú opilci. 14 Ja sa však k tebe modlím, Hospodin, v príhodnom čase. Bože, odpovedz mi vernou pomocou pre svoju veľkú milosť! 15 Vytiahni ma z bahna, aby som sa neutopil! Osloboď ma od tých, čo ma nenávidia, zachráň ma z hlbokých vôd, 16 aby ma neodniesol vodný prúd, aby ma nepohltila hlbočina a studňa nezavrela ústa nado mnou. 17 Ozvi sa mi, Hospodin, lebo tvoja milosť je dobrotivá. Pre svoje hojné zľutovanie obráť sa ku mne. 18 Neskrývaj svoju tvár pred svojím sluhom, lebo som v tiesni. Rýchlo sa mi ozvi! 19 Priblíž sa ku mne a vykúp ma. Vysloboď ma napriek mojim nepriateľom. 20 Ty vieš, ako ma hania, zahanbujú a tupia, máš pred sebou všetkých mojich protivníkov. 21 Pohana mi zlomila srdce, som z toho celkom chorý. Očakával som súcit, ale márne, tých, čo by potešili, no nebolo ich. 22 Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom. 23 Nech im je stôl pascou a ich obetné jedlá osídlom! 24 Nech sa im zatemnia oči, aby nevideli, a navždy im ochrom bedrá! 25 Vylej na nich svoje roztrpčenie, nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu! 26 Nech ich tábor spustne, nech v ich stanoch nikto nebýva! 27 Veď prenasledujú toho, koho si už ranil, hovoria o bolesti tých, ktorých si zasiahol. 28 K ich vine pridaj vinu, nech nemajú prístup k tvojej spravodlivosti. 29 Nech sú vytretí z knihy života, nech nie sú zapísaní medzi spravodlivých. 30 Ja som však biedny a trpím bolesť, tvoja spása, Bože, ma však pozdvihne. 31 Piesňou chcem chváliť Božie meno a velebiť ho chválospevom. 32 Hospodinovi to bude milšie než býk, než rohatý býček s raticami. 33 Uvidia to pokorní a potešia sa. Nech ožije srdce vám, ktorí hľadáte Boha, 34 lebo Hospodin počuje chudobných, nepohŕda svojimi, keď sú uväznení. 35 Chváľte ho nebesia i zem, more i všetko, čo sa v ňom hmýri, 36 lebo Boh zachráni Sion a znova vybuduje judské mestá. Jeho sluhovia tam budú bývať a stanú sa vlastníkmi. 37 Potomkovia to zdedia a bývať tam budú milovníci jeho mena.

Ž 69, 1-37

Verš 9
Za cudzieho ma pokladajú vlastní bratia, cudzincom som pre synov svojej matky,
Jn 2:17 - Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť za tvoj dom ma stravuje.
Rim 15:3 - Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané: Na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba.

Verš 25
Vylej na nich svoje roztrpčenie, nech ich zasiahne páľava tvojho hnevu!
Sk 1:20 - Veď aj v knihe Žalmov je napísané: Nech jeho príbytok spustne, nech niet nikoho, kto by v ňom býval.A inde: Jeho úrad nech prevezme iný.

Verš 21
Pohana mi zlomila srdce, som z toho celkom chorý. Očakával som súcit, ale márne, tých, čo by potešili, no nebolo ich.
Mt 27:34 - a dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď to ochutnal, nechcel piť.
Mt 27:48 - Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť.
Mk 15:23 - Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale Ježiš to neprijal.
Jn 19:28 - Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: Som smädný!

Verš 22
Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom.
Rim 11:9 - A Dávid hovorí: Nech sa im ich stôl stane osídlom a pascou,príčinou pádu a odplatou,

Verš 23
Nech im je stôl pascou a ich obetné jedlá osídlom!
Iz 6:9 - Povedal: Choď a povedz tomuto národu: Počúvajte, len počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte, len sa dívajte, ale nechápte!
Iz 29:10 - pretože Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku, zavrel oči vás, prorokov, zahalil hlavy vás, vidcov.
Iz 44:18 - Nevedia a nechápu, lebo neschopné sú ich oči, aby videli a ich srdcia, aby chápali.
Rim 11:10 - nech sa im zatemnia oči, aby nevideli,a ich chrbát navždy zohni.

Z 69 - Ako svedčí nadpis, žalm je od Dávida, čo potvrdzuje aj sv. Pavol (Rim 11,9) a sv. Lukáš (Sk 1,16.20). Mesiášsku povahu žalmu potvrdzujú novozákonné citácie.

Z 69,5 - "Musel som vrátiť, čo som neulúpil" - azda príslovie na potvrdenie vlastnej neviny. Takto mohol hovoriť Mesiáš, ktorý naozaj trpel nevinne.

Z 69,12 - Trpiteľ si obliekol "vrecovinu", jednoduchý oblek z kozej srsti. Izraeliti ho nosievali na znak smútku a pokánia (Ž 30,12; 35,13; porov. Jn 3,5.6.8).

Z 69,22 - "Žlč - ró'š" v hebrejčine označuje aj rastlinu, ktorej šťava je horká a jedovatá (Mt 27,34; Mk 15,23).

Z 69,23-28 - V týchto veršoch žalmista žiada podľa práva odvety (lex talionis), ktoré v SZ platilo za všeobecnú normu (Ex 21,12.23-25; Lv 24,17-21), tresty, ktoré uvalili na seba svojím prečinom. Lež Nový zákon nahrádza tento spravodlivý zákon zákonom lásky. Ježiš sa na kríži modlil za všetkých, aj za svojich nepriateľov a vrahov.