výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 7, 1-18

1 Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúšu. 2 Hospodin, môj Boh, k tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, 3 aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany. 4 Hospodin, môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, 5 ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, 6 nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. — Sela — 7 Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve! Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov! Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože! 8 Nech ťa obkľúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti! 9 Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny! 10 Skoncuj so zlobou bezbožníkov, podpor spravodlivého, spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky. 11 Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. 12 Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň. 13 Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať, 14 na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. 15 Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. 16 Kope jamu, vyhĺbi ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. 17 Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu, čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. 18 Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina, Najvyššieho.

Ž 7, 1-18

Verš 9
Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny!
1Krn 28:9 - Ty však, Šalamún, syn môj, poznávaj otcovho Boha a slúž mu oddaným srdcom a ochotnou mysľou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia a pozná všetko, čo myseľ vytvorí. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, ak ho však opustíš, zavrhne ťa navždy.
Jer 11:20 - Hospodin zástupov, ty súdiš spravodlivo a skúmaš obličky i srdce. Kiežby som uvidel tvoju pomstu na nich, veď tebe som postúpil svoj spor.
Jer 17:10 - Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.
Jer 20:12 - Hospodin zástupov, ktorý skúmaš spravodlivého, ktorý vidíš do obličiek i srdca, chcem vidieť, ako sa na nich vypomstíš, veď tebe som zveril svoj spor.
Zjv 2:23 - Jej deti zahubím smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja som ten, čo skúma vnútro i srdcia, a každému z vás odplatím podľa jeho skutkov.

Verš 14
na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy.
Jób 15:35 - Plodom ich ťarchavosti je trápenie a rodia bezprávie, ich vnútro je vždy pripravené na zradu.
Iz 59:4 - Niet toho, kto by predvolával na súd podľa práva a súdil poctivo. Spoliehajú sa na ničomnosť a hovoria nezmysly, počnú zlobu a rodia skazu.

Verš 15
Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož.
Jób 4:8 - Ako to ja vidím: tí, čo orú neprávosť a sejú trápenie, ich aj žnú.
Ž 9:15 - aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach dcéry Siona a plesať, že si ma zachránil.
Ž 10:2 - Spupnosť bezbožníka spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil.
Prís 5:22 - Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov.
Prís 26:27 - Kto inému jamu kope, sám do nej padne, kto kotúľa balvan, toho privalí.
Kaz 10:8 - Kto kope jamu, môže do nej spadnúť; kto rúca múr, môže ho uštipnúť had;

Z 7,1 - Kto je Kúša? Pravdepodobne bol to jeden zo Šaulových dvoranov alebo vodcov, ktorí nenávideli Dávida a za každú cenu sa snažili zbaviť sa ho.

Z 7,7 - "Vystúp na súde, ktorý si ty nariadil", značí skutočnosť, že Boh dobrých ochraňuje a zlých tresce, ale tu môže byť aj náznakom všeobecného súdu, ktorý proroci volajú "dňom Pánovým", tým viac, že v nasledujúcom verši prechádza myšlienka od súdu nad jednotlivcami na súd všeobecný.

Z 7,9 - "Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti". Žalmista prichádza pred trón Sudcu a dôverujúc v svoju nevinnosť, žiada o rozsudok. Hovorí nielen za seba, ale za všetkých spravodlivých. Tu treba vidieť aj centrálnu ideu celého žalmu.