výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 37, 1-40

1 Dávidov. |TU(álef)|Tu Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia! 2 Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina. 3 |TU(bét)|Tu Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. 4 Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. 5 |TU(gimel)|Tu Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. 6 Tvojej spravodlivosti dá vyjsť ako svetlu a tvojmu právu ako jasnému poludniu. 7 |TU(dálet)|Tu Utíš sa pred Hospodinom, vyčkaj na neho a nerozčuľuj sa nad tým, kto má úspech, a nad tým, kto je zákerný. 8 |TU(hé)|Tu Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť! Nerozčuľuj sa, vedie to len k zlému! 9 Veď ničomníci budú vyhubení, ale tí, čo očakávajú Hospodina, budú vlastniť krajinu. 10 |TU(váv)|Tu Ešte chvíľku a bude po bezbožníkovi, budeš hľadať, kde je, a nenájdeš ho. 11 Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja. 12 |TU(zajin)|Tu Bezbožník kladie nástrahy spravodlivému, cerí na neho zuby. 13 Pán sa mu smeje, lebo vidí, že príde jeho deň. 14 |TU(chét)|Tu Bezbožníci tasia meče a napínajú luky, aby zrazili bedára a chudobného a pozabíjali tých, čo žijú statočne. 15 Vlastný meč im vnikne do srdca a luky sa im polámu. 16 |TU(tét)|Tu Lepšie je to málo, čo má spravodlivý, než hojnosť, čo majú mnohí bezbožníci, 17 lebo ramená bezbožníkov budú polámané, ale spravodlivých podoprie Hospodin. 18 |TU(jod)|Tu Hospodin pozná dni bezúhonných a ich dedičstvo bude trvať večne. 19 Nebudú zahanbení v zlých časoch, v dňoch hladu sa nasýtia. 20 |TU(kaf)|Tu No bezbožníci zahynú. Nepriatelia Hospodina sa pominú ako pôvab lúk, rozplynú sa ako dym. 21 |TU(lámed)|Tu Bezbožník si požičia, ale nevráti, spravodlivý má však súcit a rozdáva. 22 Tí, ktorých požehnáva Boh, budú vlastniť zem a tí, ktorých preklína, budú vyhubení. 23 |TU(mém)|Tu Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. 24 Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. 25 |TU(nún)|Tu Bol som mladý a zostarol som, no spravodlivého som nevidel opusteného ani jeho potomstvo žobrať o chlieb. 26 Vždy má súcit, požičiava a jeho potomstvo bude požehnané. 27 |TU(sámek)|Tu Odvráť sa od zla, konaj dobro a bývaj tu naveky! 28 Veď Hospodin miluje právo, neopustí svojich zbožných, |TU(ajin)|Tu naveky ich zachová, ale potomstvo bezbožných bude vyhubené. 29 Spravodliví budú vlastniť krajinu, budú v nej bývať naveky. 30 |TU(pé)|Tu Ústa spravodlivého hovoria múdrosť, jeho jazyk vyslovuje právo. 31 V srdci má zákon svojho Boha, jeho kroky sa nezachvejú. 32 |TU(cádé)|Tu Bezbožník striehne na spravodlivého, usiluje sa ho usmrtiť. 33 Hospodin ho nenechá v jeho rukách, nedopustí, aby ho súd vyhlásil za vinného. 34 |TU(kóf)|Tu Dúfaj v Hospodina, pridŕžaj sa jeho cesty. Povýši ťa, aby si zaujal krajinu. Vtedy budeš svedkom záhuby bezbožníkov. 35 |TU(réš)|Tu Videl som ukrutného bezbožníka, vypínal sa ako zelený strom. 36 Pominul sa, pozrite, niet ho! Hľadal som ho, ale nenašiel sa. 37 |TU(šín)|Tu Zachovávaj bezúhonnosť a dbaj o úprimnosť, lebo budúcnosť patrí pokojamilovnému. 38 Odbojníci budú celkom vyhubení, budúcnosťou bezbožných je záhuba. 39 |TU(táv)|Tu Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia. 40 Hospodin im pomôže a vyslobodí ich, oslobodí ich od bezbožníkov, zachráni ich, lebo sa utiekajú k nemu.

Ž 37, 1-40

Verš 1
Dávidov. |TU(álef)|Tu Nerozčuľuj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia!
Prís 23:17 - Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom,
Prís 24:1 - Nezáviď zlým ľuďom a nežiadaj si byť s nimi,

Verš 11
Pokorní však budú vlastniť zem a budú sa radovať z hojnosti pokoja.
Mt 5:5 - Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Verš 5
|TU(gimel)|Tu Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.
Ž 22:8 - Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškŕňajú sa, pokyvujú hlavou:
Ž 55:22 - jeho ústa sú sladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče.
Prís 16:3 - Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?
Lk 12:22 - A svojim učeníkom povedal: Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.
1Pt 5:7 - Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

Verš 31
V srdci má zákon svojho Boha, jeho kroky sa nezachvejú.
Ž 40:8 - Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne,
Iz 51:7 - Počúvajte ma, vy čo poznáte spravodlivosť, ľud, čo má v srdci moju náuku: Nebojte sa ľudskej potupy, ich hanenie nech vás neubíja,

Z 37 - Žalm je alfabetický, poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam. Podobný problém rieši aj Kaz 8,11-14 a Jób.

Z 37,3 - Izraeliti považovali obývanie prisľúbenej krajiny za jedno z najväčších Božích dobrodení. Ale podmienkou bolo žiť podľa Božích príkazov (Dt 28 - 30). Prisľúbená krajina je predobrazom Cirkvi, ako aj večnej vlasti, neba.